Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af AutoLog–”Cellsaver”

Formål

At genanvende patienternes eget blod ved traume og større operationer.

Autotransfusion er en procedure, hvor blod der tappes/suges fra patienten senere gives tilbage til patienten.

Anvendelsen af autotransfusion hjælper med at holde blodbankernes beholdning på et rimeligt niveau, så deres blod kan anvendes i de tilfælde, hvor autotransfusion ikke kan benyttes. Der er flere fordele ved at anvende autolog blod, bl.a. disse:

 • • Undgår immunologiske reaktioner, reducerer smitterisici, religiøse overbevisninger hvor patienter ikke vil modtage blod, nedsat risiko for transfusion af forkert blod.

Autolog blod kan ikke anvendes ved cancer kirurgi, sectio og urene operationer.

Definition af begreber

Autologen fungerer ved at fuldblod separeres i dets individuelle komponenter ved centrifugering. Blod er en ideel biologisk blanding til denne teknik, idet det er en suspension af forskellige uens bestanddele, med en tæthed der adskiller dem fra hinanden og derfor er de lette at separere.

Under indvirkning af centrifugalkraften lægger komponenterne sig forskelligt efter deres respektive tæthed, så de komponenter med højst tæthed lægger sig længst væk fra rotationsaksen.

Når blodet løber ind i centrifugeklokken, samles de pakkede erytrocytter langs klokkens væg og erytrocytterne optager mere og mere plads, mens plasma, leucocytter, trombocytter, koagulationsstoffer, skyllevand og andet overskudsmateriale fortrænges ind mod midten og løber op og ud gennem udløbet fra klokken ud i affaldsposen.

Forurening, bristede celler og lignende skylles fra de pakkede celler under vasken med isoton salt-vand.

Efter vasken overføres de rene pakkede erytrocytter til opsamlingsposen. Dette foregår ved at pumpen automatisk kører baglæns men ventilen åbner til opsamlingsposen. Blodet overføres til en transfusionspose (uden luft) og gives til patienten.

Autologen er fremstillet til opsamling, koncentrering, vask og derefter transfusion af autologt blod.

Beskrivelse

Maskinen betjenes af anæstesilægerne på Frederikshavn sygehus.

OS-Kit som indeholder:

 1. 1. Blodreservoir

 2. 2. Sug/antikoagulations slange

 3. 3. Vaskesæt (med slanger og 135 ml klokke)

 4. 4. Vakuumslange

 5. 5. 0,9 % NaCl til at vaske blodet

 6. 6. Antikoagulerende væske (30.000 E Heparin til 1000 ml NaCl )

 7. 7. Transfusionspose

Opsætning: Blodopsamlingssystem

 1. 1. Tag reservoiret frem og monter den korte slange, der er påklistret reservoirets yderside, på udløbsporten i bunden. Luk klemmen på denne og placer herefter reservoiret i holderen.

 2. 2. Monter vakuumslangen mellem regulator og reservoirets vakuumport (markeret med gult). Afklem slangen og indstil vakuum til max 150 mmHg. Hav altid det mindst mulige vakuum på.

 3. 3. Åben sug/antikoagulations slangen og ræk den aseptisk til det sterile område (operationssygeplejersken). Tag imod maskine enden af denne slange (den med blå hætte) og monter denne slange på reservoiret ene sugeindgang. (de med blå hætter). Den røde ende af slangen er til sugespidsen.

 4. 4. Luk slangeklemmen på antikoagulations infusionssæt

 5. 5. Tænd maskinen ved at trykke på ON knappen og derefter på vakuumknappen på forsiden. Display: Kit ikke monteret.

 6. 6. Sæt antikoagulations-infusionssættet i beholderen med antikoagulerende væske (Heparinblanding), åben klemmen og tilsæt minimum 200 ml i reservoiret. Indstil antikoagulans til minimum flow på 1 ml/minut (20 dråber) og ca. 15 ml/100 ml blødning (langsom dråbetakt). Ved større blødning øges infusionstakten.

 7. 7. Blodopsamling kan nu begynde

Installation: Centrifugeklokke og slangesystem

 1. 1. Hæng posen med NaCl på en af de nederste kroge på maskinens dropstativ

 2. 2. Tag affaldsposen fra vaskesættet, kontroller at tømningsventilen i bunden er lukket og hæng posen på siden af maskinen så volumenskalaen er synlig.

 3. 3. Hæng opsamlingsposen til autolog blod på en af de øverste kroge på maskinens dropstativer. Sørg for at koblingerne på slangen er skruet fast og at klemmerne på slangen fra maskine til pose er åben.

 4. 4. Placer centrifugeklokken i kammeret så udløbsslangen peger mod affaldsposen og drej den med uret til et klik høres.

 5. 5. Monter affaldsslangen fra centrifugeklokken til toppen af affaldsposen. Kontroller at slangen ikke ligger på en måde så der opstå blokering.

 6. 6. Åben maskinens ventilklemme. Vær forsigtig ikke at få fingrene i klemme. Placer slangerne i åbningen mellem klemmen og ventilhovedet. Alle de tre slanger skal være i hvert sit spor og den skrå side vende opad.

 7. 7. Åben pumpeklemmen ved at placere tommelfingeren i sporet øverst og træk tilbage. Vær forsigtig ikke at få fingrene i klemme. Monter pumpeslangen ved at trække slangen i mellemrummet mellem pumpehovedet og pumpeklemmen. Kontroller at slangen ikke ligger på en måde så der kan opstå blokering.

 8. 8. Pres pumpeslangen ned i luftdetektorsporet. Det er vigtigt at slangen ligger helt nede i sporet.

 9. 9. Tryk på GÅ knappen. Maskinen vil nu rotere ventilhovedet

 10. 10. Monter slangen/slangerne til posen med NaCl og åben derefter klemmen/klemmerne. Hvis kun en pose anvendes skal den ledige slange være afklemt.

 11. 11. Tilslut slangen fra maskinen til enden af den korte slange som allerede er monteret på blodreservoirets nederste port og åben slangeklemmen.

 12. 12. Tryk på GÅ knappen for at bekræfte komplet montering. Maskinen fylder nu systemet med en lille smule NaCl og stiller sig i standby.

Kørsel med maskinen

 1. 1. For at skifte fra standby til automatik tryk på GÅ knappen. I display vinduet vises meddelelsen: Maskinen er klar 0 ml 0 ml.
  Automatik: I denne indstilling starter maskinen automatisk en proces når volumen i blodreservoiret når ca. 800ml.
  Manuel: For at starte en manuel proces, tryk GÅ knappen ind en gang til.

 2. 2. Hvis der er tilstrækkelig volumen i blodreservoiret vil maskinen køre 7 cykler efter hinanden

 3. 3. Slutcykel / Returfunktion:

Maskinen vil før eller siden stoppe midt i fyldningsfasen på grund af manglende volumen i reservoiret. Når dette sker, findes der tre valgmuligheder:

 • • Ingenting gøres. Centrifugen vil rotere i et minut og derefter stoppe. Indholdet i klokken pumpes derefter retur til blodreservoiret.

 • • Fortsæt som normalt. Denne mulighed anvendes normalt for at starte fyldning efter der er observeret luft i systemet uden at dette har givet anledning til en alarm. Når GÅ knappen trykkes ind fortsætter en normal fyldningsfase.

 • • Slutcykel / returfunktion. Tryk på + knappen og derefter på GÅ knappen for at bekræfte at dette er den afsluttende cykel. Maskinen kommer så at fylde den delvist fyldte klokke med allerede vasket og koncentreret blod fra opsamlingsposen (forudsat at dette findes i tilstrækkelig mængde) og vaskefasen starter derefter. Hvis, der ved anvendelse af denne funktion, ikke er tilstrækkelig volumen til at fylde en hel klokke vises IKKE TILSTRÆKKELIG VOLUMEN, ANVENDES? Nej i display vinduet. Operatøren bør svare NEJ til dette ved at trykke på GÅ knappen.

Ved transfusion til patient må dette IKKE ske med overtryk på infusionsposen, da der kan forekomme luft i denne.

Udførlig anvendelsesbrochure findes på AUTOLOG-maskinen.

Rengøring

 • • Ved afslutning af operation, kobles sugeslangen fra autolog, fra mod patienten

 • • Apparatet køres ud i skyllerummet

 • • Affaldsposen med overskudsvæske tømmes i bækkenkogeren. Sugereservoir og det restende affald lægges i den store gule spand.

 • • Autolog (cellsaver) tørres af med sæbevand og stilles på plads

Referencer

Informationsmateriale fra Medtronic om AUTOLOG Autotransfusion System