Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af patienter fra Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling til ergoterapi og fysioterapi, herunder vurdering af patienternes behov for genoptræning efter udskrivning

 

Formål

Formålet med instruksen er

  • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital kender proceduren for henvisning til og omfanget af ergoterapi og fysioterapi til patienter, der indlægges på afsnittet

  • • at sikre, at alle ergoterapeuter og fysioterapeuter, der behandler patienter fra Apopleksiafsnittet, Neurologisk Afdeling har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der indlægges sengeafsnittet

  • • at sikre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelse

 

Definition af begreber

Behandling: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1).

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig imod patienter, der henvises til ergoterapi og/eller fysioterapi under deres indlæggelse på Apopleksiafsnittet på Aalborg Universitetshospital.

 

Procedure for henvisning til ergoterapi og fysioterapi

Hver morgen (på hverdage) mødes koordinerende sygeplejerske og koordinerende terapeut kl. 7.15, hvor de sammen prioriterer nye patienter – herunder hvilke der skal ses af ergoterapeut og fysioterapeut. Prioriteringen foretages ud fra oplysninger på cybertavlen suppleret med patientens journal.

Der sendes ikke elektronisk henvisning på patienter indlagt på Apopleksiafsnittet.

 

Patienter, der oplever neurologiske udfald og/eller patienter, hvor der er påvist infarkt eller blødning på scanning betragtes som henvist til ergoterapi og fysioterapi.

Patienter med neurologiske symptomer, hvor der mistænkes UVI, tumor eller andet, afventer den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske undersøgelse, indtil der er en afklaring af diagnose. Vigtigt, at der er taget stilling til patientens øvrige behandling, inden ergoterapeut og fysioterapeut vurderer patientens genoptræningsbehov efter udskrivelse.

 

På den daglige tværfaglige konference eller ved en efterfølgende lægelig undersøgelse tager lægen stilling til, hvorvidt en patient, hvor diagnosen tolkes som obs. TCI/TIA skal undersøges af ergoterapeut og fysioterapeut.

Personalet på Apopleksiafsnittet kontakter via den koordinerende sygeplejerske den koordinerende terapeut på tlf. 64254 vedr. patienter, som lægen efter sin undersøgelse ønsker undersøgt af ergoterapeut og fysioterapeut. Samme praksis anvendes, når det drejer sig om patienter, der indlægges i løbet af dagen, og som udviser neurologiske udfald, eller hvor der er påvist infarkt eller blødning.

 

Ergo- og fysioterapeutisk behandling

Den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske undersøgelse og behandling foretages ud fra ”Vejledning til første ergoterapeutiske/fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi” (1) samt klinisk instruks for ergoterapi/fysioterapi til patienter med apopleksi i den akutte fase.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi og/eller fysioterapi uddelegeres samtidigt kompetencen til at vurdere patientens behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af genoptræningsplan (GOP) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140 til ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten (2-4).

Ansvarlig læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

 

Ergoterapeuten og/eller fysioterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen under Udskrivelseskoordinering, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er blevet vurderet.

 

Referencer

  1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

  2. 2. Sundhedsloven, 2007

  3. 3. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

  4. 4. Vejledning om træning i kommuner og regioner, 9759 af 08/10/2014