Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatriske behandlingsplaner

 

Formål

At sikre rettidig og kvalificeret planlægning af udredning, behandling og pleje af patienter i Psykiatrien i Region Nordjylland.

 

Målgruppe

Alle medarbejdere i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Efter modtagelsen af patienten gennemføres efter behov en indledende vurdering, hvor problemstillinger beskrives og indledende behandling iværksættes.

 

Tidsfrister

For indlagte skal der senest indenfor 24 timer efter modtagelsen af patienten udarbejdes en foreløbig psykiatrisk behandlingsplan. Den endelige psykiatriske behandlingsplan skal (jvf vejledningen) foreligge senest 7 dage efter modtagelsen af patienten.

For ambulante patienter skal der senest ved 2. besøg udarbejdes en psykiatrisk behandlingsplan.

Tidspunktet for udarbejdelsen noteres i patientjournalen med angivelse af dato og klokkeslæt, og det skal fremgå, hvornår der er givet informeret samtykke, samt hvornår planen er udleveret.

 

Revurdering af den psykiatriske behandlingsplan sker løbende ved:

 • • Afvigende undersøgelsesresultater

 • • Betydelige ændringer i patientens tilstand

 • • Ændring i patientens diagnose(r)

 • • Overflytning mellem enheder (sengeafsnit, distriktsteams og/eller ambulatorier), hvis overflytningen ikke er en del af behandlingsplanen.

 

Inddragelse af patient og pårørende

Psykiatriske behandlingsplaner udarbejdes om muligt i samarbejde med patienten. Pårørende kan inddrages i udarbejdelsen, hvis patienten tillader det.

Patienten skal vejledes i den psykiatriske behandlingsplans indhold. Det er ikke tilstrækkeligt blot at udlevere en trykt kopi. Den sundhedsperson, som udleverer kopi af den psykiatriske behandlingsplan skal sikre, at patienten har forstået indholdet.

Patienten giver om muligt sit samtykke til behandlingsplanen.

 

Ansvar og kompetence

Behandlingsansvarlige læge er ansvarlig for udarbejdelse og revurdering af behandlingsplaner.

 

Behandlingsplanens indhold er typisk fler- eller tværfagligt. Derfor kan alt sundhedsfagligt personale bidrage til behandlingsplanens udarbejdelse.

 

Indhold i den foreløbige psykiatriske behandlingsplan

For foreløbige behandlingsplaner (kun for indlagte) stilles ikke krav om en særlig struktur eller obligatorisk indhold. I den foreløbige psykiatriske behandlingsplan forventes det, at der i det omfang det er muligt, er taget stilling til følgende:

 • • Problemstilling og evt. diagnose

 • • Undersøgelsesbehov

 • • Behandlingsbehov

 • • Risikofaktorer i henhold til PRI

 • • For Klinik Børn og Unge: Samtykke fra patienten eller af forældremyndighedsindehavere/værge til barnet/den unge

 

Ved dokumentation af den foreløbige psykiatriske behandlingsplan dokumenteres det tydeligt, at der er tale om en foreløbig plan.

Den foreløbige psykiatriske behandlingsplan forudsætter patientens samtykke som beskrevet under punktet ”Inddragelse af patient og pårørende”, men der er ikke krav om, udlevering af kopi af den foreløbige plan til patienten.

 

Indhold i endelige psykiatriske behandlingsplaner

Af hensyn til at sikre ensartet kvalitet i Psykiatrien i Region Nordjylland anvendes følgende skabelon ved udarbejdelse af de psykiatriske behandlingsplaner. Skabelonen bruges ved diktering til journal (se bilag).

Ved diktering til patientjournalen dikteres kun i forhold til de indholdspunkter i skabelonen, hvortil der er bemærkninger. Hvis der ikke er bemærkninger til et indholdspunkt, springes dette over, og punktet vil efterfølgende være usynligt i patientjournalen. Punkter, som ikke optræder i patientjournalen, er således tomme.

 

I vejledningen er det fremhævet, at behandlingsplanen skal omfatte:

 1. a) psykiatriske og somatiske diagnoser samt beskrivelse af de fænomener, der underbygger diagnoserne,

 2. b) plan for de efterfølgende undersøgelser, der er nødvendige af diagnostiske og behandlingsmæssige grunde,

 3. c) plan for den påtænkte behandling, omfattende såvel medicinsk behandling som psykoterapeutiske, miljøterapeutiske samt sociale foranstaltninger, under hensyntagen til eventuelt senere indløbne undersøgelsesresultater,

 4. d) de mål, der søges opnået ved behandlingen, og antagelser om behandlingens varighed,

 5. e) tidspunkt for planlagt opfølgning af behandlingsplanen og

 6. f) oplysning om patientens holdning til behandlingsplanen.

 

Dokumentation

Det dokumenteres med tidspunkt, at kopi af den endelige behandlingsplan er udleveret til patienten.

Patientens informerede samtykke til behandlingsplan dokumenteres ligeledes med tidspunkt i patientjournalen. Såfremt patienten kun giver samtykke til dele af behandlingsplanen (fx hvis patienten er frihedsberøvet eller under tvangsbehandling), dokumenteres dette delvise samtykke.

 

Der kan laves områdespecifikke psykiatriske behandlingsplaner med overskrifter og indhold godkendt af den ledende overlæger. De specialiserede psykiatriske behandlingsplaner skal også overholde vejledning for behandlingsplaner

Navn, cpr.nr.

 

Samtykke til psykiatrisk behandlingsplan:

 

 

Tidspunkt for planens udarbejdelse (dato & kl.)

 

Tidspunkt for planens udlevering til pt. (dato)

 

Diagnose

 • • Psykiatrisk

 • • Somatisk

 • • Differentialdiagnoser

 • • 

 

Behandlingsmål

 • • Kortsigtede

 • • Langsigtede

 

Undersøgelsesplan

 • • Psykiatrisk interview

 • • Somatisk undersøgelse

 • • Blodprøver

 • • Psykologisk test

 • • Diagnostisk interview

 • • Øvrige undersøgelser

 

Risikovurdering

 • • Selvmord

 • • Vold

 

Psykiatrisk behandling

 • • Farmakologisk (medicinsk behandling)

 • • Psykoterapeutisk

 • • Miljøterapeutisk

 • • Psykoedukation (undervisning om sygdommen)

 

Somatisk behandling

 • • Farmakologisk (medicinsk behandling)

 • • Anden somatisk intervention

 

Social intervention

 

 

KRAM

 • • Kost

 • • Rygning

 • • Alkohol

 • • Motion

 

Planlægning af udskrivelse

 

 

Begrundelse for behandling i pågældende enhed

 

Patientansvarlig læge

Behandlingsansvarlig læge

Kontaktperson

Dette skal ændres samtidigt med implementering af patientansvarlig læge

Pårørendekontakt/Involvering

 

 

Informeret samtykke

 

 

Tidspunkt for planens revidering (dato)

 

 

 

Særligt for patienter idømt behandlingsdom

For patienter idømt behandlingsdom skal den psykiatriske behandlingsplan dække hele behandlingsforløbet uafhængigt af, om patienten er indlagt eller ambulant, og udover det sædvanlige indhold, skal det fremgå hvem, der er behandlingsansvarlige overlæge og den behandlingsansvarlige overlæge vurderer, om det er relevant for forløbet at beskrive idømt foranstaltning, bagvedliggende kriminalitet samt eventuelle tiltag mod forskellige risici for fornyet kriminalitet.

Det skal særligt sikres, at det af behandlingsplanen fremgår, hvilken grad af observation fra sundhedsfagligt personale patienten har brug for, herunder om patienten skal have hjælp til at tage medicin m.v., samt oplysninger om i hvilke situationer patienten skal indlægges samt regler vedrørende indlæggelse og udskrivelse.

Udarbejdelsen af behandlingsplanen kan overlades til en anden, men skal altid godkendes af behandlingsansvarlige overlæge.

 

Behandlingsplanen bør således indeholde følgende punkter:

 

 1. 1. Dom

  1. a) Omfattet af straffelovens § 16 eller § 69

  2. b) Dømt for .....

  3. c) Eventuelle længste tider
    

 2. 2. Risiko for fornyet kriminalitet

  1. a) Aktuel vurderet risiko

  2. b) Elementer, der vurderes af særlig betydning for risikoen for kriminelt recidiv
    

 3. 3. Særlige observationskrav

 4. 4. Aftaler om kontakt/indlæggelse

 5. 5. Beskrivelse af eventuelle undtagelser for mulighed for indlæggelse i henhold til dommen

 

Se også: Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom

 

Referencer