Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatriske behandlingsplaner

Beskrivelse

Ansvar og kompetence

Den behandlings- og patientansvarlige overlæge har ansvaret for, at der udarbejdes en psykiatrisk behandlingsplan.

 

Behandlingsplanens indhold er tværfagligt da deltagere af patientens team bidrager til behandlingsplanens udarbejdelse. Udarbejdelsen kan varetages af alle behandlere, men det vil altid være en læge, der er ansvarlig for planen.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplanen skal lægen informere patienten om formålet med behandlingen og søge patientens samtykke til den påtænkte behandling, herunder overveje og diskutere patientens eventuelle forslag til andre behandlingsformer. Forældremyndighedsindehaver inddrages sammen med børn og unge under 18 år. Patientens tilkendegivelser og resultatet af drøftelsen skal indføres i journalen.

 

Tidsfrister

Indlagte patienter

En foreløbig plan skal udarbejdes senest indenfor 24 timer efter modtagelsen af patienten og dokumenteres, som en del at journaloptagelsen eller gennemgang.

 

Den endelige psykiatriske behandlingsplan skal foreligge senest 7 dage efter modtagelsen af patienten og dokumenteres under notattypen ”Psykiatrisk behandlingsplan”.

 

Ambulante patienter

Det er besluttet af Psykiatrien, at der også i ambulante forløb skal udarbejdes psykiatriske behandlingsplaner, som led i at understøtte det gode patientforløb.

 

Den psykiatriske behandlingsplan skal udarbejdes senest ved 2. besøg i behandlingsforløbet og dokumenteres under notattypen Psykiatrisk behandlingsplan.

Indhold i den foreløbige psykiatriske behandlingsplan

Den foreløbige behandlingsplan for indlagte patienter dokumenteres under skabelonen ”Plan” i notattypen Journaloptagelse eller Gennemgang. Den skal indeholde den forventede plan for indlæggelses- og behandlingsforløbet.

 

Indhold i psykiatriske behandlingsplaner

Behandlingsplanen skal ajourføres ved ændringer i patientens tilstand eller i den overordnede behandlingsstrategi.

 

Behandlingsplanen dokumenteres under notattypen ”Psykiatrisk behandlingsplan”, som består af foruddefinerede overskrifter. Disse er markeret med fed og er obligatoriske at anvende jf. ”Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien”.

 

Der kan laves områdespecifikke psykiatriske behandlingsplaner med supplerende overskrifter, - disse fremgår ikke med fed tekst. Opsætning af områdespecifikke psykiatriske behandlingsplaner skal være godkendt af den ledende overlæger.

 

Overskrifter markeret med fed-skrift

a) Psykiatriske og somatiske diagnoser samt beskrivelse af de fænomener, der underbygger diagnoserne

b) Plan for de efterfølgende undersøgelser, der er nødvendige af diagnostiske og behandlingsmæssige grunde

c) Plan for den påtænkte behandling, omfattende såvel medicinsk behandling som psykoterapeutiske, miljøterapeutiske samt sociale foranstaltninger

d) Mål, der søges opnået ved behandlingen, og antagelser om behandlingens varighed

e) Tidspunkt for planlagt opfølgning af behandlingsplanen

f) Oplysning om patientens holdning til behandlingsplanen

g) Kontaktperson/Patientansvarlig læge/Behandlingsansvarlig læge

 

For patienter med dom til behandling er desuden med fed-skrift og obligatorisk:

g) Beskrivelse af dommen og straffelovens §

h) Risiko for fornyet kriminalitet og særlige observationskrav

i) Aftaler om kontakt/indlæggelse i henhold til dommen

Se også: Behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter idømt behandlingsdom

Dokumentation

Bilaget ”Vejledning til Psykiatrisk behandlingsplan” i sidemenuen viser hvorledes der dokumenteres i den elektroniske patientjournal jf. nedenstående.

 

Den første behandlingsplan i patientforløbet kan dikteres eller skrives af behandleren direkte i patientjournalen ud fra nedenstående overskrifter. De efterfølgende behandlingsplaner justeres af behandleren selv direkte i journalen.

 

Når den psykiatriske behandlingsplan åbnes i patientjournalen første gang, indhentes standard overskrifter. Ved de efterfølgende justeringer af den psykiatriske behandlingsplan justeres og beriges teksten som blev skrevet sidst, hvorved ny plan dannes.

 

Der er særlige krav til indholdet af den psykiatrisk behandlingsplan for domspatienter og derfor er der mulighed for at indhente standard overskrifter til den psykiatriske behandlingsplan for domspatienter og andre standardoverskrifter for ikke domspatienter.

 

Behandlingsplanen skal udleveres og gennemgås med patienten, således der sikres forståelse for indholdet. Dato for udleveringen dokumenteres enten som en del af journalnotat eller i skabelonen ”Udleveret materiale – Behandlingsplan”. Ønsker patienten ikke at få behandlingsplanen udleveret dokumenteres dette samme sted.

 

Patienten giver om muligt sit samtykke til behandlingsplanen. Dette dokumenteres ved udleveringen enten som del af journalnotat eller i skabelonen ”Udleveret materiale – Behandlingsplan”

 

Formål

At sikre rettidig og kvalificeret planlægning af udredning, behandling og pleje af patienter i Psykiatrien samt sikre, at psykiatriske behandlingsplaner udarbejdes i overensstemmelse med ”Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien”.

 

Referencer

Psykiatriloven (LBK nr. 185 af 1. februar 2022)

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien