Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Feberkramper ved børn – fælles instruks for plejepersonale og læger

 

Beskrivelse1

Definition1

Overordnet1

Lægefaglige opgaver1

Akut behandling1

Undersøgelser ved feberkramper2

Sygelejefaglige opgaver under indlæggelse2

Behandling under indlæggelse2

Inden udskrivelse2

Forældre skal informeres om prognosen3

Forældrene skal oplyses om handleredskaber3

Profylakse3

Målgruppe – modtagelse3

Formål3

Metode/baggrund3

Referencer3

 

 

Beskrivelse

Definition

 • • Kramper ved temperatur >38 grader hos børn uden tegn på intrakraniel infektion eller anden påviselig intrakraniel årsag.

 • • Feberkramper optræder hos 3-5% af børn mellem 6 måneder og 5 år.

 • • Børn med epilepsi (dvs, børn, som har haft afebrile anfald), eller børn med anden neurologisk sygdom, feks cerebral parese eller genetiske sygdomme, har pr definition ikke feberkramper, men febrilt udløste anfald.

 • • Simple feberkramper er sædvanligvis enkeltstående, kortvarige, generaliserede toniske/kloniske.

 • • Atoniske anfald kan forekomme.

 • • Feberkramper er komplekse, hvis mindst 1 af følgende er tilstede:

  • • Langvarige anfald over 15 min.

  • • Fokale (oftest halvsidige).

  • • Multiple (mere end 1 anfald pr døgn).

  • • Anfald efterfulgt af Todd’s parese (akut opstået lammelse og talebesvær).

 

Overordnet

Alle børn meldt med feberkrampe tilses af læge i børnemodtagelsen inden visitation til afdelingen. Som udgangspunkt visiteres alle børn til indlæggelse, men hvis 1) barnet igen er velbefindende, og 2) forældre er trygge herved kan barnet udskrives eller observeres i modtagelsen/FAM

 

Lægefaglige opgaver

Akut behandling 
Ved kramper: Stesolid 0,5 mg/kg rektalt, dog max 10 kg.

Alternativt gives:

 • • Børn <12 måneder 2,5 mg Buccolam

 • • Børn 1 - 5 år 5,0 mg Buccolam,

 • • Børn >5 år: 7,5 mg Buccolam, appliceret i munden på kindens inderside.

 Hvis der herefter stadig er kramper: Følg instruks for Status epileptikus

Undersøgelser ved feberkramper

 1. 1. Lumbalpunktur: På grund af meddelelser om inkarceration efter lumbalpunktur i forbindelse med febril status epilepticus, skal lumbalpunktur i denne situation kun udføres efter nøje overvejelse. Man kan i stedet, efter andre relevante dyrkninger er taget fra, vælge at opstarte meningitbehandling, og revurdere indikationen for både lumbalpunktur og meningitbehandling i rolig fase.

 2. 2. Barnets feber udredes i øvrigt efter sædvanlige retningslinjer.

 3. 3. Under langvarige anfald tages altid blodsukker.

 4. 4. Ved langvarige fokale anfald, eller i øvrigt ved klinisk mistanke om fokal neurologi, bestilles MR-skanning efter konference med neuropædiater. Dette først og fremmest med henblik på at udelukke encephalit.

 5. 5. Akut EEG er aldrig indiceret. EEG er ikke vejledende hverken for behandling eller prognose. EEG tages kun ambulant ved mistanke om epilepsi, dvs. hvor der imellem feberkramper også forekommer afebrile anfald. Kort sagt er EEG aldrig indiceret, hvis der er tale om feberkramper.

Sygelejefaglige opgaver under indlæggelse

Ved observation og overvågning af et barn med feberkramper kræves det, at plejepersonalet kan:

 • • Observere bevidsthedstilstand/ almentilstand

 • • Observere farver/cirkulation

 • • Måle temperatur, evt. afklæde barnet

 • • Evt. måle vitale værdier. Omfanget af monitorering afhænger af barnets tilstand. Hvis barnet er postikalt (er barnet fortsat påvirket af anfaldet) og/eller påvirket af benzodiazepin, gøres kontinuerlig SaO2. Ellers måles værdier efter individuelt skøn

 • • Sørge for sufficient væskeindtag

 • • Veje barnet mhp. medicinudregning

 • • Observere eventuelle nye kramper

 • • Evt. give Stesolid rectalt efter 3-5 minutters kramper

 • • Evt. give Panodil mod smerter og/eller for at bedre almentilstanden

 • • Observere barnets hud mhp. petekkier

 • • Observere barnet for nakke / rygstivhed

 • • Barnet placeres altid på en stue med adgang til ilt og sug

 

Behandling under indlæggelse

  • • Se under ”akut behandling”.

 

Inden udskrivelse

  • • Inden udskrivelsen skal forældrene undervises i håndteringen af Stesolid.

  • • Der udleveres endvidere 1 feberkrampepjecer. Forældrene vejledes i opbevaring af stesolid.

  • • Tal oplevelsen igennem med forældrene.

  • • Forældrene har brug for grundig mundtlig information om feberkramper og der udleveres børneafdelingens feberkrampepjece og feberkrampepjece fra epilepsiforeningen.

 

Forældre skal informeres om prognosen

Risikoen for recidiv er størst hvis:

  • • Barnet har sit første anfald under 15 mdr. alderen.

  • • Feberkramper /epilepsi i familien.

  • • Komplekse feberkramper.

  • • Feberkramper ved lav temperatur (<38,5°).

 

Forældrene skal oplyses om handleredskaber

 • • Lejring af barnet (ve sideleje eller mave).

 • • Klæd barnet af.

 • • Stesolid administration rektalt (barnets balder klemmes sammen efter indgift).

 • • Hvis barnet kvitterer Stesolid umiddelbart efter givning gentages behandling med det samme

 • • Alle børn skal ses af læge (vagtlæge/egen læge) umiddelbart efter et feberkrampetilfælde også selvom, de ikke har fået stesolid.

 • • Brydes kramperne ikke af Stesolid indenfor 5- 10 minutter skal der ringes 112. Der må ikke gives 2. dosis inden det er blevet konfereret med vagtcentralen.

Profylakse

Feberkrampeprofylakse kan i meget sjældne tilfælde være aktuel ved mange og/eller komplekse feberkramper. Indikationen stilles af neuropædiatier.

Bemærk, at antipyretisk behandling hverken virker forebyggende eller udløsende på feberkramper.

 

Målgruppe – modtagelse

Indlagte børn med feberkramper og deres forældre.

 

Formål

 • • At plejepersonalet kan pleje og observere et barn med feberkramper.

 • • At læger kan varetage korrekt behandling og udredning af børn med feberkramper.

 • • At peronalet kan give forældrene viden om at observere og handle ved et nyt feberkrampetilfælde.

 

Metode/baggrund

 • • Litteratursøgning på Pubmed og Uptodate

 • • Indhentet inspiration fra retningslinjer på andre børneafdelinger i Danmark.

 • • Børneafdelingens standard plejeplan vedr. feberkramper.

 • • Dansk Epilepsiforenings pjece.

 

Referencer