Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast - Procedure for udtagning af blod fra perifert venekateter til eGFR analyse

 

Formål

At sikre korrekt præanalytisk procedure for P-Creatinin og eGFR ved udtagelse af blod fra perifert venekateter og fra Port.

 

Definition af begreber

P-Creatinin

Analysenavn for plasma koncentrationen af creatinin målt på fuldblod

eGFR

Estimeret glomerulær filtrationshastighed beregnet ud fra patientens køn, alder og P-creatinin, angivet som ml/min/1,73 m2

PTB

Prøvetagningsblanket. Dette er en udskrift af blodprøverekvisitionen i LABKA, rød seddel

 

Beskrivelse

Der er indgået en særaftale mellem Radiologisk Afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA). Denne indebærer at plejepersonalet i Radiologisk Afdeling, matrikel Syd og Nord, har mulighed for selv at udtage en blodprøve fra nyanlagt perifert venekateter, eller port, til bestemmelse af eGFR. Proceduren kan tages i brug i de tilfælde hvor der ikke foreligger gyldig eGFR forud for kontrastundersøgelser, og hvor patienten ikke selv har mulighed for at gå til blodprøvetagning. Prøven bestilles, som rutine P-creatinin, og der er analysesvar i LABKA efter 30 minutter.

Procedure for Farsø og Hobro ses i særskilte afsnit.

 

Afsnit Syd kl.7:30 - 15:00

Forud for prøvetagningen ringes til sekretæren i CT booking tlf: 65645, som derefter kan oprette og printe PTB. Både PTB og prøverør afleveres på laboratoriet

 

Afsnit Syd kl.15:00 – 21:15

Forud for prøven kontaktes en sekretær på 65202, som opretter og printer PTB. Printer PRSRTG17 står i mellemgangen på 1. sal, lige ved udefoto apparatet.

Plejepersonalet kontakter KBA personale ved COBAS på tlf.: 64994 inden de kommer med blodprøven, da der ikke er personale tilstede på laboratoriet om aftenen. Både PTB og prøverør afleveres på laboratoriet.

COBAS står rundt om hjørnet til højre ift. akutrum med ABL – tidligere aftale.

Billede 1

 

Afsnit Nord kl.7:30 – 15:00

Forud for prøvetagningen kontaktes en sekretær på sekretærkontor, som opretter og printer PTB fra LABKA. Blanketten printes på PRSRTGG09, som står i rummet bag sekretærerne i receptionen. Både PTB og prøverør afleveres i lugen på laboratoriet.

 
Afsnit Nord kl.15:00 – 21:15

Forud for prøven kontaktes sekretær på Syd på 65202, som opretter og printer en prøvetagningsblanket (PTB) på printer PRSRTG09, som står i rummet bag sekretærerne i receptionen.

Der skal ringes til KBA Nord 64903 inden man afleverer prøven. Kan KBA ikke ringes op, benyttes kode 88 611.

Både PTB og prøverør afleveres i lugen på laboratoriet.

 

Efter kl.21:15 – 7:30 Nord og Syd

Radiografer opretter selv rekvisition i LABKA og printer PTB blanket på Nord eller Syd printer.

 

 

Farsø

Patienter med manglende eller forældet blodprøve, sendes til blodprøvetagning på dagen, hvorefter der er svar på prøven indenfor 10 min.

 

Hobro

Blodprøver på relevante patienter kontrolleres dagen før undersøgelse. Ved behov for ny blodprøve kontakter sekretær patienten, som enten møder ind tidligere på undersøgelsesdagen til en fremskyndet vB-Crea, hvor der bookes en tid i laboratoriet, eller får taget blodprøven hos egen læge.

Blodprøvesvar dobbelttjekkes på undersøgelsesdagen.

 

Rekvirering

Rekvirer og udskriv PTB via: LABKA II webklient PROD, se Bestilling af creatinin og eGFR i LABKA

 • • Vær obs. på at bestille prøven som Rutine P-Kreatinin

 • • Syd printer PTB blanket på PRSRTG17

 • • Nord printer PTB blanket på PRSRTG09

 

Prøvetagning

 • • Afsprit hænder, og sørg for de er helt tørre inden proceduren begynder

 • • Der udføres patientidentifikation; Kontroller at patientens fulde navn og personnummer stemmer overens med prøvetagningsblanketten

Se billeder nedenfor dette afsnit.

 • • Noter dato, klokkeslæt for blodprøvetagning og personlig 4-cifret regionskode

 • • Riv label med stregkode af prøvetagningsblanket, og brug den der hedder Grøn 4. Træk fra venstre mod højere, for at undgå skade af label

 • • Sæt labelen på det grønne prøverør1 - skal sættes på langs af glasset, for stregkoden senere kan aflæses

 • • Rød label uden tekst nederst på PTB blanket sættes på prøverøret, lige under proppen. Det er vigtigt, at den ikke dækker stregkoden.

 • • Åben pakningen med adaptoren, således adaptoren2 stadig ligger i pakningen. Dette er ikke en steril, men en ren procedure.

 • • Læg stase som vanligt. Patienten må ikke knytte hånden idet dette kan påvirke prøveresultatet. Se instruks om blodprøvetagning fra Klinisk Biokemi

 • • Sprit huden af – lad tørre – sprit igen. Det er meget vigtig, at spritten tørrer helt, inden der stikkes se infektionshygiejnens instruks: Intravaskulære katetre (5.1)

 • • Anlæg perifert venekateter og fjern staseslangen - men fikser ikke med plaster og sprøjt ikke igennem med isotonisk saltvand

 • • Komprimer og træk nålen ud

 • • Påsæt adaptoren – denne virker som prop, og der er nu et lukket system

 • • Prøverøret påsættes – lad blodet løbe til glasset er fyldt3. Hvis prøverøret ikke fyldes helt med blod, skal undertrykket lettes ved at løsne proppen på glasset.

 • • Tag prøverøret af adaptoren

 • • Vend prøverøret 8 gange

 • • Fikser nu perifert venekateter, udskift adaptor med prop, og afprøv venekateter med isotonisk saltvand

 • • Adaptoren skal destrueres i kanyleboksen

 • • Har patienten en Port, må der gerne udtages blod fra denne. Følg normal procedure for anlæggelse af grippernål

 • • Træk de første 10 ml blod ud, og kasser dette

 • • Skru låget af et prøverør og fyld det med næste portion blod udtaget fra grippernålen

 • • Vend prøverøret 8 gange

 • • Prøverør og prøvetagningsblanket afleveres:

 • • Afsnit Syd: til en laborant på Klinisk Biokemisk Afdeling ved COBAS 1.sal. Husk først at ringe på tlf: 64994 efter kl.15:00.

 • • Afsnit Nord: til laboranten i receptionen på Klinisk Biokemisk Afdeling og laborant sender prøven til KBA Syd med rørpost. Husk først at ringe på tlf: 64903 efter kl.15:00

 • • Resultatet af prøven findes 30 minutter senere i LABKA

 • • Indskriv blodprøvesvar, enhed for prøven, samt dato for prøven, i henvisningen i RIS under Generel note

 • • Når undersøgelsen registreres i RIS, skal der sættes en tillægskode på for prøvetagning: ZZ4299

 

Billede 4

Billede 2

Billede 5

 

Vigtigt

 • • Der må under ingen omstændigheder være våd sprit på hverken indstikssted eller radiografens hænder, da dette vil ødelægge prøven

 • • Det anlagte perifere venekateter må under ingen omstændigheder gennemsprøjtes med isotonisk saltvand inden prøvetagningen, da prøven herefter ikke kan anvendes

 • • Det er meget vigtigt at der ikke er ophold i proceduren – prøven skal tages straks efter anlæggelse af perifert venekateter, da der indenfor sekunder kan dannes koagler, der hindrer blodet i at løbe fra venekateter til prøverør

 • • Venepunktur bør foretages med mindst mulig stase, der opretholdes så kort tid som muligt. Under stasen sker hurtigt væsentlige ændringer i blodets sammensætning med varierende resultater til følge. Patienten må ikke opfordres til at åbne og lukke hånden (bruge muskelpumpen), idet de nævnte ændringer herved fremskyndes.

 

Fejlkilder

Hvis blodet stopper med at løbe, eller der ikke kommer blod i røret, kan man forsøge at stase op igen eller forsigtigt trække venekateteret lidt tilbage.

 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Alt blod må betragtes som smittefarligt og skal håndteres herefter.

 

Godkendelseskriterier

Personale på Radiologisk Afdeling må udføre proceduren når de har modtaget undervisning og er blevet godkendt af afdelingsradiograf.

 

4,0 ml LH-Lithium Heparin prøverør – fjernlager forefindes på Aalborg UH Syd i laboratoriets depot, der hvor vi tidligere aflevere prøver fra biopsi. På Aalborg UH Nord udleveres nye prøverør ved henvendelse til bioanalytiker.

2 Adaptor- VACUETTE® HOLDEX®. Adaptoren sættes på det nyanlagte venekateter. Adaptorer hentes på fjernlager som forefindes på ASS i laboratoriets depot, der hvor vi tidligere afleverede prøver fra biopsier. På ASN udleveres nye adaptorer ved henvendelse til bioanalytiker

3 Fyldes glasset kun delvist, kan prøven stadig anvendes, dog er det vigtigt at lette trykket i glasset, ved at skrue låget af og på igen – når det er taget af adaptoren.