Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af operationspatienten til anæstesi

Formål1

Definition af begreber1

ASA-klassifikation1

Beskrivelse1

Røntgen af thorax1

EKG2

Blodprøver2

Elektive patienter2

Elektrolytter2

Akutte patienter2

INR2

Trombocytter3

Blod3

Præ-anæstesiologisk tilsyn - PAT3

Præoperativt medicinsk tilsyn3

Klargøring til operation på sengeafsnittet3

Faste og tørste3

Akutte børn4

Præmedicin4

Diabetes mellitus4

Endokarditprofylakse (ved indopererede hjerteklapper)4

Steroidbehandling4

Formål

At anvise hvilke krav der stilles til klargøring af operationspatienter, der skal opereres i generel anæstesi.

Definition af begreber

ASA-klassifikation

ASA I

 

Patient som, fraset det planlagte, er fuldstændig rask.

ASA II

 

Patient med let systemisk lidelse uden begrænsning af funktionsniveau.

ASA III

 

Patient med systemisk lidelse, som virker begrænsende på funktionsniveau.

ASA IV

 

Patient med svær systemisk lidelse, som er vedvarende livstruende.

ASA V

 

Den svært syge patient, som ikke forventes at overleve et døgn – med eller uden indgrebet.

 

PAT

 

Præanæstesiologisk tilsyn.

Beskrivelse

Røntgen af thorax

Der er ikke indikation for rutinemæssig røntgen af thorax. Rtg. af thorax bestilles ved journaloptagelsen/ambulatoriet ved behov (se nedenfor) eller på anæstesiologisk indikation ved PAT.

Indikationer for røntgen af thorax kan være:

 • • Akut vejrtrækningsbesvær

 • • Svær hjerte-kar-sygdom, akut symptomgivende eller mistanke om

 • • Metastaser eller mistanke om metastaser

 • • Tuberkulose samt mistanke herom.

EKG

Der er ikke indikation for rutinemæssigt EKG. EKG bestilles ved journaloptagelsen/ambulatoriet ved behov (se nedenfor) eller på anæstesiologisk indikation ved PAT.

Indikation for EKG kan være:

 • • Betydende hjertekarsygdom og lungelidelse, tidligere eller nuværende

 • • Akut abdomen, især ved øvre abdominalsmerter

 • • Diabetes mellitus (asymptomatisk iskæmi)

 • • Mislyde eller uregelmæssig aktion ved hjertestetoskopi

 • • Uræmi.

Blodprøver

Stillingtagen til præoperative bioanalytiske undersøgelser sker i et samarbejde mellem anæstesiolog og kirurg.

Elektive patienter

Der er ikke indikation for rutinemæssige blodprøver på elektive patienter.

Indikation for blodprøver (Hgb, kreatinin, Na+, K+, blodsukker)

Patienter i:

 • • Digoxin-behandling

 • • Diuretisk behandling

 • • Steroid-behandling.

Patienter med:

 • • diabetes mellitus

 • • diarre, opkastninger, peritonit, ileus

 • • kliniske tegn på anæmi, blodtab eller forventet stort blodtab

 • • langvarige sygdomsforløb

 • • nyresygdomme

 • • svær dehydratio

 • • svære intrakranielle lidelser

 • • svært påvirket almentilstand.

Elektrolytter

Det er stamafdelingens ansvar om nødvendigt at korrigere elektrolytter.

Operationen skal normalt ikke udsættes, hvis se Na+ ligger mellem ca. 130-150 mmol/l og se K+ mellem ca. 3,0 – 5,7 mmol/l.

Akutte patienter

Kirurgen er ansvarlig for stillingtagen til bioanalytiske undersøgelser hos akutte patienter, der henvises til operation, i samarbejde med anæstesiologen.

INR

Kirurgen har ansvaret for styring af INR, men ved anvendelse af epidural-/spinalanæstesi sker det i samråd med anæstesiolog. Lavdosis heparin (Klexane, Fragmin, Innohep) skal være indgivet mindst 12 timer præoperativt. Arixtra skal være seponeret mindst 34 timer præoperativt. Pradaxa mindst 72 timer før(længere ved nyreinsufficiens). Plavix (clopidogrel) 7 dage før. Ved igangværende Xarelto behandling anlægges ikke EDK, efter indgift af Xarelto ventes 18 timer før kateteret seponeres.

Spinal/epidural anæstesi kan anlægges ved INR ≤ 1,4.

Der henvises til de respektive specialers instrukser vedrørende INR.

Bestil INR ved:

 • • AK-behandling

 • • Blødningsforstyrrelser

 • • Leversygdom.

Trombocytter

Operatøren har ansvaret for bestilling og kontrol af trombocyttal.

Blod

Operatøren er sammen med stamafdelingen ansvarlig for undersøgelser og bestillinger relateret til blodtransfusioner

Præ-anæstesiologisk tilsyn - PAT

Alle patienter, der henvises til anæstesi skal være ASA-klassificeret.

Journalnotat skal foreligge inden præ-anæstesiologisk tilsyn i henhold til Vurdering forud for procedurer i anæstesi. Udover helbredsoplysninger og objektiv undersøgelse, også indikation, indgreb, lejring, ordineret PAT, patient-accept og forventet operationsvarighed.

Ved genindlæggelse inden for 3 måneder kan den tidligere journal anvendes til elektive PAT. Skriv et opdateret notat med indikation, indgreb, lejring, ordineret præanæstesiologisk tilsyn, patientaccept og forventet operationsvarighed og henvisning til tidligere journalnotat. Dette gælder selvfølgelig ikke svært syge og akut medtagede patienter.

Ved langvarigt kompliceret sygdomsforløb skal der skrives et resume over forløbet.

Gennemført PAT kan der bedøves på, ud fra samme kriterier inden for 3 mdr., men patienten skal efter vanlig procedure klarmeldes til anæstesikonference. Hvis operationen udskydes ud over de tre måneder, skal der henvises til nyt PAT.

Præoperativt medicinsk tilsyn

Allerede i ambulatoriet/ved indlæggelsen bør der ved indikation bestilles medicinsk tilsyn eller henvises til egen læge.

Indikationer for præoperativt medicinsk tilsyn/kontrol ved egen læge:

 • • AMI < 6 måneder

 • • Ustabil angina pectoris

 • • Betydende forværring i KOL

 • • Nyopdaget eller dårligt reguleret anden morbus cordis

 • • Nyopdaget eller dårligt reguleret diabetes mellitus

 • • Nyopdaget eller dårligt reguleret anden endokrinologisk sygdom

 • • Nyopdaget eller dårligt reguleret hypertensio arterialis med diastolisk BT > 110 ved gentagne undersøgelser

 • • Nyopdaget eller dårligt reguleret svær funktionsdyspnø

 • • Andre nyopdagede eller dårligt regulerede betydende medicinske sygdomme.

Klargøring til operation på sengeafsnittet

Forud for anæstesi skal nedennævnte elementer være opfyldte, og dokumenteres i ”Dagen for indgrebet” i EPJ

 1. 1. Patientidentifikation

 2. 2. Dokumenteret medicinering ud fra given ordination (præmedicin)

 3. 3. Patienten skal møde til anæstesi med tømt blære

 4. 4. Patienten må ikke bære kontaktlinser, neglelak, make-up, piercinger eller smykker

 5. 5. Patienten skal have evt. briller, tandprotese og høreapparat på/med til operationsafdelingen og relevant opbevaringsemballage medbringes til brug peroperativt.

Faste og tørste

Faste og tørste efter gældende instruks i PRI eller efter individuel anæstesiologisk ordination. Præoperative fasterutiner

Akutte børn

Forberedes præoperativt efter individuel aftale med anæstesiolog

Præmedicin

Ordineres af anæstesilægen. Se instrukser i PRI - ”Præmedicin”.

Diabetes mellitus

Alle patienter med diabetes mellitus skal bookes som første patient på dagsprogrammet hvis muligt.

Forberedelse til anæstesi: - se gældende instruks i PRI ”Præmedicin

Endokarditprofylakse (ved indopererede hjerteklapper)

Her følges instruks i PRI – ”Endokarditprofylakse”.

Steroidbehandling

Patienter i steroidbehandling medicineres efter aftale med anæstesiolog. Se instruks ”Præmedicin”.