Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering i pakkeforløb i Psykiatrien, Region Nordjylland

 

Beskrivelse

Instruksen indeholder besvarelse af konkrete spørgsmål, opstået i forbindelse med registrering i de psykiatriske pakkeforløb.

 

Nedenstående oplistes nogle hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med registrering af og i pakkeforløb – med tilhørende besvarelser.

 

Hvornår skal pakkekoden registreres/være gældende fra?

Det forventes, at man fra visitationen har påført henvisningen en bemærkning om, at denne patient skal behandles i et pakkeforløb – og i hvilket pakkeforløb.

Startpakkekoden skal registreres som en procedurekode på det 1. ambulante besøg, - også i de tilfælde, hvor det første ambulante besøg evt. varetages af f.eks. en sygeplejerske (KRAM).

 

Forsamtale eller netværksmøde før 1. ambulante besøg

Også i de tilfælde, hvor der afholdes forsamtale med forældre eller netværksmøde med anden instans, uden patientens deltagelse – skal start pakke kode registreres ved 1. ambulante besøg.

 

Hvordan håndteres skift fra en pakke til en anden pakke/opgradering af pakke

Ny pakke = nyt ambulant forløb.

Dvs. at det ene ambulante forløb afsluttes med den relevante pakke slut kode – og der oprettes et nyt forløb med den nu gældende pakkekode.

 

Klinikkerne skal udarbejde vejledning for behovet for afsendelse af epikrise ved sådanne administrative skift. Hvis det vurderes, at det IKKE er nødvendigt, at egen læge orienteres, skal man huske at markere det ved registrering i PAS, - dette af hensyn til overholdelse af servicemål 2 – rettidig afsendelse af epikrise.

 

Tidsforbrug i pakkeforløb

 

Indirekte ydelser – indgår sådanne ydelser i tidsrammen i pakken?

Tæller telefonkontakter med forældre eller samarbejdspartnere, så tiden bruges fra pakken.

 

Svaret hertil er Nej – sådanne ydelser falder ikke ind i tidsrammen.

 

Telefonkonsultation

Tæller en telefonkonsultation med en patient på samme måde som et ambulant besøg, så tidsforbruget falder indenfor tidsrammen i pakken.

 

Svaret hertil er nej.

 

Tidsrammen i en pakke

 

Tidsrammen som er angivet i de enkelte pakkeforløb er udelukkende face-to-face tid mellem behandler og patient, og der er ikke tale om fordobling af tidsforbruget i de tilfælde, hvor der er to behandlere til stede.

 

Kan man registrere et pakkeforløb i et ambulant forløb, som er startet før 1.1.2013, hvorfra pakkekoderne er gældende?

 

Nej, det kan man ikke.

Jvf. ovenstående skal startpakkekode registreres på 1. ambulante besøg. Det betyder, at hvis en patient i et igangværende ambulant forløb skal indgå i behandling i et pakkeforløb – så skal den igangværende kontakt afsluttes og en ny oprettes med startpakkekoden registreret på 1. ambulante besøg i det nye forløb.

 

Forløb afsluttes ved forvisitation

Hvis et ambulant forløb afsluttes ved forvisitation, skal der ikke registreres startpakkekode.

 

Pakkekoder for B&U

Pakkekoderne for udredings- og behandlingspakker i B&U er gældende fra 1.10.2013 – bortset fra behandlingspakken "spiseforstyrrelse", som har været gældende fra 1.1.2013.

 

Hvem holder øje med tidsforbruget i et pakkeforløb?

Det er behandleren, der er ansvarlig for at holde tidsrammen i det enkelte pakkeforløb. Forventningen er, at bookingsystemet vil kunne hjælpe til at holde overblikket over tidsforbrug – det kræver dog, at hvert enkelt ambulatorium har udarbejdet planer for hvornår de enkelte delelementer i pakkeforløbet skal foregå og i hvilken rækkefølge osv.

 

Ændring i behandlingsniveau efter indlæggelse

Det betyder, at det ambulante pakkeforløb fortsat kan stå åbent under en indlæggelse, og behandlingen i pakkeforløbet kan fortsætte, når patienten udskrives igen. Dette under forudsætning af, at patientens behandling fortsat skal foregå på hovedfunktionsniveau. Hvis behandlingen efter indlæggelsen skal foregå på regionsfunktionsniveau, skal det åbne ambulante forløb afsluttes med den relevante pakke slut-kode, - og der skal oprettes et nyt forløb med det korrekte specialeniveau.

 

Er der ekstra registreringer?

Principielt bygger monitorering mv. i pakkeforløb på allerede eksisterende registreringer.

 

Dog skal der registreres pakke start-koder og også pakke slut-koder i de tilfælde, hvor det ambulante forløb fortsætter i et andet forløb eller fordi patienten selv afslutter behandlingen.

 

Derudover skal der registreres særskilt for somatisk undersøgelse/udredning og for pårørendeinddragelse – se nedenstående skema. Her findes også både start og slutkoder og beskrivelse af hvilke diagnoser, der er inkl. i de enkelte pakker.

 

Oversigt over SKS-koder pr. 1.10.2013 til monitoreringsmodel
for pakkeforløb i voksenpsykiatrien

SKS-kode

Pakkeforløb

Diagnose

AGA01A

Udredningspakke

Alle

AGB01A

Angst og fobi

F41, F40

AGB02A

Tilpasningsreaktion

F432

AGB03A

Bipolar

F31

AGB04A

Depression enkelepisode

F33

AGB05A

Periodisk depression

F33

AGB06A

OCD

F42

AGB10A

Evasiv personlighedsforstyrrelser

F606

AGB11A

Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

F603

AGB08A

Spiseforstyrrelser

F501, F503, F509

AGB09A

PTSD

F431

AGB12A

ADHD

F900, F988

AGB13A

Incident skizofreni

F20

SKS-kode

Emne

 

AGB99X1

Pakkeforløb afbrudt, andet forløb

 

AGB99X2

Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske

 

SKS-kode

Somatisk udredning

 

ZZ0149AX

Somatisk udredning

 

ZZV005B6

Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi

 

SKS-kode

Pårørendeinddragelse

 

BVAA5

Samtale med pårørende

 

ZZV005B5

Ingen indikation pårørendekontakt

 

 

 

Oversigt over SKS-koder pr. 1.10.2013 til pakkeforløb i børne- og ungdomspsykiatrien
(ikke inkluderet af monitoreringsmodellen)

SKS-kode

Udredningspakkeforløb

 

AHA01A

BUP afklarende samtale: pakkeforløb start

 

AHA02A

BUP basis udredningspakke: pakkeforløb start

 

AHA03A

BUP standard udredningspakke: pakkeforløb start

 

AHA04A

BUP udvidet udredningspakke: pakkeforløb start

 

SKS-kode

Behandlingspakkeforløb

Diagnose

AHB01A

BUP ADHD: pakkeforløb start

F90.0

AHB02A

BUP Anoreksi: pakkeforløb start

F50.0, F50.1

AHB03A

BUP Autisme: pakkeforløb start

F84.0, F84.1, F84.5, F84.8, F84.9

AHB04A

BUP Depression: pakkeforløb start

F32, F33

AHB05A

BUP OCD: pakkeforløb start

F42

SKS-kode

Emne

 

AHB99X1

BUP Pakkeforløb afbrudt, andet forløb

 

AHB99X2

BUP Pakkeforløb afbrudt, patientens ønske

 

 

Definition af begreber

Pakkeforløb:

Pakkeforløb er en tids- og ydelsesramme, indenfor hvilken udredning eller behandling skal planlægges.

 

Formål

Formålet med instruksen er at besvare konkrete spørgsmål i forbindelse med registrering i udrednings- og behandlingspakker i Psykiatrien, Region Nordjylland.

 

Referencer

Nærmere beskrivelse af indhold i udrednings- og behandlingspakker kan findes på Danske Regioners hjemmeside: http://www.regioner.dk/