Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operation på patienter med Creutzfeldt-Jacob sygdom eller mistanke herom

 

Indledning:

At operere planlagt på en patient med Creutzfeldt-Jacob sygdom (CJD) kræver særlige forberedelser.

Således skal infektionshygiejnen informeres og grundlæggende foranstaltninger skal tages, inden indgrebet kan foretages.

 

Overvejelser før indgreb

 • • Skal indgrebet overhovedet foretages?

 • • Hvilken risiko har patienten for at have prion sygdom?

 • • Hvilket væv er der kontakt med under indgrebet?

 • • Hvis mistanke/bekræftet diagnose: Skal indgrebet overhovedet foretages?

 • • Findes der et alternativ til operation?

 

Instrumenter, der er bruges ved patient med verificeret CJD, skal destrueres.

Derfor bør man være særlig opmærksom på om særlig omkostningstunge instrumenter, såsom fleksible endoskoper og lignende, indgår i indgrebet.

Instrumenter, der bruges ved patient, der er under mistanke for CJD, hensættes i karantæne i Kapellet. Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering.

Før overvejelser omkring tilbud af operation bør ordinerende læge kontakte ledende overlæge, og kontakte afsnitsledende sygeplejerske i operationsafsnittet, umiddelbart efter ordination af operation.

 

Forberedelse

 • • Operationsafdelingen bør undersøge mulighed for fremskaffelse af engangsutensilier til brug på operationsdagen.

 • • Hvis dette ikke er muligt, skal sterilcentral kontaktes, således at man i fællesskab eventuelt i samarbejde med operatør, kan udarbejde en plan for instrumenter, der skal anvendes i forbindelse med indgrebet.

 • • Kapellet skal kontaktes for rekvirering af UN-godkendte spændelågsfade i plast ”kemikalietønder”. Antal og behov bør overvejes. Hvis patienten er under mistanke om CJD, kan der evt. laves aftale om instrumenter, der skal i karantæne.

 • • Infektionshygiejnen skal kontaktes med henblik på udfærdigelse af ADR Transportdokument.

 • • Ren plastic til afdækning af flader og inventar fremskaffes.

 

Værnemidler, der skal anvendes på operationsdagen

Alle på stuen skal under operation og ved håndtering af brugte instrumenter/udstyr være iført:

 • • Væsketæt éngangskittel (2.2)

 • • ”Elefanthue”

 • • Beskyttelsesbriller/visir (2.2)

 • • Kirurgisk maske (2.2)

 • • 2 par sterile medicinske éngangshandsker (2.1)

 

Værnemidlerne aftages i nævnte rækkefølge: Éngangskittel, yderhandsker, beskyttelsesbriller/visir, maske, hue og inderhandsker.

 

Præoperativt

 • • Indgrebet skal foretages på operationsstue, og så vidt muligt som det sidste på programmet.

 • • Kun det nødvendige antal personer skal befinde sig på stuen under indgrebet.

 • • Udstyr, der ikke skal anvendes til operationen, fjernes fra stuen.

 • • Alle flader og alt inventar skal dækkes med plastmateriale.

 • • Der skal så vidt muligt anvendes éngangsmateriale/udstyr.

 • • Efter stuen er ryddet, skal den slutrengøres.

 

Instrumenter

 • • Kun instrumenter, der er nødvendige under indgrebet, skal pakkes ud

 • • Instrumenter anvendt på patienter med verificeret prion sygdom skal kasseres og bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald. Hertil skal anvendes særlig emballage. Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering.

 • • Instrumenter anvendt på patienter med sandsynlig eller mulig prion sygdom skal i karantæne, indtil diagnose er fastslået og nedenstående følges:

 • • Instrumenterne skal umiddelbart efter operationens afslutning rengøres i vand for at fjerne proteinrester. Der kan anvendes éngangsbørste eller éngangsklud. Vandet tømmes i kloakken, og rengøringsudstyr bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald (9.1). Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering

 

Postoperativt

Værnemidlerne aftages i nævnte rækkefølge: Éngangskittel, yderhandsker, beskyttelsesbriller/visir, maske, hue og inderhandsker.

 

Instrumenter anvendt på patienter med verificeret prion sygdom skal kasseres og bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald. Hertil skal anvendes særlig emballage. Se nedenstående afsnit om affaldshåndtering.

 

Patienter med sandsynlig eller mulig prion sygdom skal i karantæne.

Instrumenterne emballeres i non-woven emballagemateriale og pakkes i lukket container, som hensættes i karantæne i aflåst rum.

Instrumenterne kan hensættes i karantæne i Kapellet, Aalborg Universitetshospital, på deres smitte-/obduktionsstue. Det er OP-personalets ansvar at kontakte og aflevere instrumenter i Kapellet og afhente dem igen, når svar foreligger.

I de tilfælde hvor mistanken om prion sygdom kan afkræftes, reprocesseres instrumenterne på vanlig vis. Det skal overfor genbehandlingsenheden bemærkes, at instrumenterne har henstået i længere tid end anbefalet. Ved bekræftet, sandsynlig eller mulig prion sygdom skal instrumenterne kasseres og bortskaffes som særligt klinisk risikoaffald som beskrevet i afsnittet om affaldshåndtering.

 

Rengøring af operationsstue

Ved spild og sprøjt af CNS nært væv eller spinalvæske på gulvet, rengøres efter de gældende perioperative retningslinjer for slutrengøring af stuen (6.7).

Spild og sprøjt af andet (sekreter, ekskreter, blod) skal fjernes, så snart det kan lade sig gøre. Derefter kan stedet aftørres med spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%) eller Virkon 1%, der skal efterlades til indtørring. Der skal anvendes egnede handsker, når man foretager proceduren.

Klude, afdækningsplast, andet sugende materiale og handsker, der er anvendt ved optørring, kasseres som særligt klinisk risikoaffald (9.1) i emballage som beskrevet i afsnittet om affaldshåndtering.

Herefter rengøres operationsstuen som vanligt.

 

Affald

Alt affald håndteres som særligt klinisk risikoaffald jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 4. af 1998.

Affaldet mærkes på alle lag emballage med påskriften: ”UN 2814, smittefarligt stof, farligt for mennesker. Prioner”.

Affaldet pakkes i UN-godkendte spændelågsfade i plast. Spændelågsfade rekvireres som øvrig affaldsemballage efter lokale forskrifter.

ADR Transportdokument udfærdiges i Infektionshygiejnen efter aftale med det affaldsproducerende afsnit. Dokumentet skal herefter følge affaldet til Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Hjørring (9.1).

For de patologiske institutter på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel i Hjørring fortsætter de gældende regler uændret.

 

Referencer

Litteratur:

Forebyggelse af prion sygdom (4.10)