Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for anmodning om aktindsigt i patientjournaler i Klinik Børn og Unge

 

Beskrivelse

I vejledningen til Sundhedsloven vedr. patienters anmodning aktindsigt i egen journal fremgår følgende:

Såfremt en patient anmoder om aktindsigt i en patientjournal på et sygehus skal dette forstås som en anmodning om aktindsigt i den lægelige journal. Det skal således alene gives aktindsigt i sygeplejeoptegnelser, såfremt der specifikt er anmodet herom, idet relevante oplysninger fra disse optegnelser vedrørende undersøgelse, behandling m.v. altid skal fremgå af patientjournalen ved overførelse til denne.

 

Hvem kan anmode om aktindsigt

 • • Patienter der er fyldt 15 år. Der kræves ikke samtykke fra forældremyndighedsindehaverne

 • • Børn under 15 år, såfremt de vurderes tilstrækkeligt modne og forudsat forældremyndighedsindehaverne ikke har nedlagt forbud.

 • • Forældremyndighedsindehaver(e) til unge over 15 år. Den unge skal ikke give samtykke til at forældremyndighedsindehavere får aktindsigt, men har mulighed for at begrænse forældremyndighedsindehaverens aktindsigt.

 • • Forældremyndighedsindehaver(e) til børn under 15 år. Disse har en selvstændig ret til aktindsigt som barnet ikke kan modsætte sig.

 • • Fuldmagtshavere/samtykkeerklæring

 

Forældre der ikke har forældremyndighed over barnet har ikke ret til aktindsigt, men en ret til orientering. Dette betyder at forælderen har ret til, efter anmodning, at få orientering om barnets forhold fra sundhedsvæsenet jf. Forældreansvarslovens § 23, stk. 1.

 

Begrænsning af aktindsigt i børn og unges journaler

Anmodning om aktindsigt i oplysninger der er journalført før den 1. januar 2010 kan begrænses i tilfælde hvor det vurderes at forældremyndighedsindehaverens eller den 15-17-åriges interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige af afgørende hensyn til den pågældende selv eller andre private interesser.

For oplysninger journalført efter 1. januar 2010 gælder, at patienter over 15 år har en ubegrænset ret til aktindsigt i egen patientjournal.

Når overlægen behandler en anmodning om aktindsigt fra en forældremyndighedsindehaver skal denne afveje og inddrage nedenstående overvejelser om:

 • • At forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige af afgørende hensyn til den mindreårige jf. Sundhedslovens § 37, stk. 2. Eksempelvis oplysninger om den unges seksualitet, abortindgreb eller behandling af sexsygdomme.

 • • At aktindsigten burde vige i det omfang det er nødvendig til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

 

En anmodning om aktindsigt i journaler fra før 1987 kan imødekommes ud fra en konkret vurdering (afvejning) efter reglerne om méraktindsigt.

Anmodningens form

Patienter kan anmode om aktindsigt i egen patientjournal på følgende måder:

 • • Personlig anmodning med sikker identifikation

 • • Skriftlig anmodning (mail/brev), hvor CPR-nummeret skal fremgå.

 • • Telefonisk

I tilfælde hvor patienten eller forældremyndighedsindehaver(e) henvender sig pr. mail til klinikken beder sekretæren dog vedkommende om at kontakte klinikken telefonisk. Sekretæren skal være opmærksom på ikke at tilbagesende en mail hvori der er personhenførbare data.

Hvis det er en anden end patienten selv eller forældremyndighedsindehaver(e), der ønsker aktindsigt, skal der foreligge en skriftlig fuldmagt/samtykkeerklæring. Fuldmagten/samtykkeerklæringen skal være specificeret, så der ikke er tvivl om, at den gælder for aktindsigt i barnets journal fra indlæggelse eller ambulant behandling i Klinik Børn og Unge.

Ved tvivl om fuldmagten er tilstrækkelig konkret skal tvivlen søges afklaret.

 

Anmodninger sendt til Klinik Børn og Unge

Efter der er fremsat anmodning om aktindsigt, angiver sekretæren datoen på blanketten ’Aktindsigt i sygehusjournal’ som findes i journalbilagsmappen og patientens data påføres – evt. i form af label. I tilfælde hvor en medarbejder har modtaget en anmodning om aktindsigt, skal medarbejderen sikre, at anmodningen videregives til en af sekretærerne i klinikken. For at sikre dokumentation skal anmodningen videregives via mail hvor dato for anmodning er påført.

Sekretæren videresender førstkommende hverdag anmodningen til relevant overlæge til videre foranstaltning. Ved uklarhed om, hvilken overlæge, det er mest relevant at sende anmodningen til, involverer sekretæren Klinikchefen, som anmodningen videresendes til. Anmodningen om aktindsigt og behandlingen heraf dokumenteres i journalen.

 

Imødekommelse af aktindsigt

Imødekommelse af aktindsigt kan foregå på følgende måder:

 • • Der sendes en kopi af journalen til folkeregisteradressen på den person der har anmodet om aktindsigt. Journaloplysninger sendes aldrig elektronisk.

 • • Der kan udleveres en kopi i klinikken med sikker identifikation

 • • Der tilbydes mulighed for at læse journalen i klinikken, herunder tilbud om at få journalen gennemgået af en overlæge.

 

Tidsfrist

Hvis en anmodning om aktindsigt ikke bliver imødekommet eller afslået indenfor 7 hverdage efter, at den er modtaget, er sekretæren forpligtet til at underrette patienten om grunden hertil. Personen der har anmodet om aktindsigt skal samtidig have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

 

Journaloplysninger i e-journal

Journaloplysninger for børn og unge bliver overført til e-journal men kan først ses, når patienten fylder 15 år og kan få en NemID/digital signatur. NemID/digital signatur er personlig, det er derfor ikke muligt for forældre at få adgang til deres barns ’e-journal’.

 

Formål

At angive proceduren for, hvordan anmodning om aktindsigt i patientjournaler håndteres i Klinik Børn og Unge.

Opstår der spørgsmål vedrørende aktindsigt, kan Psykiatriens jurist Ingrid Schmidt kontaktes, isn@rn.dk eller 97643728

 

Referencer

Klagesagsbehandling i Psykiatrien

Sundhedsloven

Lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger

Sundhed.dk

 

BILAG

Skema til udfyldelse ligger som bilag