Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af akutte patienter i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit

 

Formål

At sikre gennemgang og korrekt behandling af patienter så tidligt i patientforløbet som muligt.

 

Målgruppe

Afdelingens læger og sygeplejersker

Definition

Omhandler akutte patienter til indlæggelse/behandling i Afsnittet.

 

Beskrivelse

Akut henviste patienter

Patienter der visiteres via Skadestuen eller Akut Modtageafsnit AMA vurderes ved vagthavende bagvagt (eller forvagt efter indbyrdes aftale med bagvagt) m.h.p. behov for indlæggelse/behandling i Afsnittet.

 

Akutte tilsyn eller indlæggelser og/eller overflytninger fra andre afdelinger eller sygehuse meldes til og foregår efter aftale med vagthavende bagvagt, der har ansvaret for den umiddelbare vurdering og behandling.

 

Akutte patienter meldes til ansvarshavende sygeplejerske i Afsnittet sammen med information om indikation og umiddelbare plan (undersøgelser, medicin, operation m.m.) og behov for observation.

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.0

Journal udfærdiges og medicin indføres i Columna snarest muligt.

 

Akutte situationer i afdeling T

Det påhviler vagthavende forvagt og/eller bagvagt, at foretage en klinisk vurdering ved akut forværring eller betydende ændring af en patients tilstand. Vagthavende læger iværksætter nødvendige undersøgelser/behandling og bagvagten rekvirerer om nødvendigt tilsyn fra andre specialer med henblik på vurdering og evt. overflyttelse til videre behandling i deres regi. Evt. indikation for overflyttelse til andet sygehus drøftes med vagthavende bag-bagvagt før kontakten etableres.

 

Overbelægning

Såfremt der opstår overbelægning i Afsnittet påhviler det vagthavende bag-bagvagt at gennemgå situationen i samarbejde med den ansvarshavende sygeplejerske i Afsnittet. De enkelte patienter gennemgås m.h.p. mulig udskrivelse eller overflyttelse til anden afdeling. Om dette foretages skal der medfølge dækkende information om diagnoser, aktuel status, medicinindgift og nødvendig behandling/kontrol sammen med oplysning om telefonnummer til Afsnittet i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Om situationen kræver det må indtag af elektive patienter stilles i bero.

 

Link til Hospitalets overordnede instruks: Behandling af den enkelte akutte patient