Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Akut kortvarig gastroenteritis, der optræder som en epidemi, skyldes ofte Norovirus. Symptomerne er kvalme, eksplosiv opkastning, vandtynd diarré og evt. lettere temperaturstigning. Infektion kan optræde med enten opkastning eller diarré som eneste symptom og er normalt af 24-48 timers varighed. Varigheden kan være forlænget specielt ved ældre og svækkede personer.

Smitterisiko

Norovirus er meget smitsom. Smittemåden er fækal-oral, og virus kan overføres direkte via forurenede føde- eller drikkevarer og via aerosoler fra opkast/diarré. Virus kan også spredes indirekte via forurenede genstande. Virus kan overleve på flader i op til 7 dage. Inkubationstiden er 10-48 timer og smittespredning forekommer ikke i inkubationsperioden. Det er kun patienter og personale med symptomer, eller patienter og personale, der har været syge inden for 48 timer, der smitter.

Personalet er ligeså udsatte for at blive syge som patienterne, og der vil ofte være flere syge blandt personalet.

Sygemelding af personale

Personale skal sygemeldes, hvis de får symptomer og skal først møde på arbejde 48 timer efter symptomophør.

Prøvetagning for Norovirus

 • • Diagnosen af akut gastroenteritis med Norovirus kan baseres på kliniske tegn (opkastning/diarré), når der er flere syge personer

 • • Ved behov for laboratoriediagnostik undersøges diarré eller opkast for Norovirus

 • • Ved udbrud med Norovirus i afsnittet er 2-3 positive prøver fra forskellige patienter tilstrækkelige til at bekræfte diagnosen. Derefter sendes ikke flere prøver til undersøgelse for Norovirus

  • • Patienter, der indlægges hjemmefra med diarré og/eller opkastning, undersøges for norovirus, Clostridium difficile og evt. tarmpatogene bakterier.

 • • Når der er flere patienter/personaler, der er syge, er negative fund ikke brugbare til at ophæve isolation

 • • Der sendes ikke kontrolprøver fra den enkelte patient ved sygdomsophør. Se Laboratorievejledningen.

Håndtering af udbrud i sengeafsnit

 • • Afdelingsledelsen/afdelingen kontakter Infektionshygiejnen ved mistanke om tilfælde af udbrud med Norovirus og ved fødevarebåren smitte

 • • Afdelingsledelsen/afdelingen afgør, i samarbejde med Infektionshygiejnen, hvornår et afsnit skal lukke og åbne for indlæggelser

 • • Tilfælde registreres på registreringsskema Se bilag (Herpå angives dato og klokkeslæt for seneste symptom, med henblik på at klarlægge, hvornår isolationen kan ophæves)

 • • Patienter, der har været udsat for smitte, men ikke har symptomer, registreres som observationspatienter, således det klart fremgår, hvornår observationen kan ophæves

 • • Primærsektor informeres, såfremt en patient har været indlagt på en afdeling med udbrud

 

 

Forholdsregler ved udbrud

 • • Kohorteisolation er mulig efter 2-3 verificerede prøvesvar

  • • Patienter, der indlægges hjemmefra med diarré og/eller opkastning, skal undersøges for Norovirus, Clostridium difficile og evt. tarmpatogene bakterier, før de kan kohorteisoleres

 • • Observationspatienter adskilles fra patienter med symptomer og observeres i 48 timer

 • • Observationspatienter kan flyttes sammen, men må ikke ligge på samme stue med patienter, som ikke har været udsat for smitte. Patienterne må forlade stuen

 • • Under udbrud begrænses besøg i vides muligt omfang

 • • Der opsættes evt. information om udbrud ved indgang til afdeling

 • • Madservering

  • • Ved udbrud på afdelingen lukkes fælles drikkevogne og madbuffet, alt mad og drikke serveres af personalet. Uindpakket frugt, slik, småkager m.m. skal fjernes; dette gælder også i personalestuen.

 

Status på udbrud

Ved første kontakt med afdelingen aftales det, hvem der fremadrettet kontakter hvem, og hvordan der løbende gøres status på udbruddet herunder kommunikationsformen

 

Registreringsskemaet (Se bilag), kan anvendes til daglig status, hvor nedenstående oplysninger fremgår:

 

 • • Antal nye tilfælde siden sidste status

 • • Antal syge patienter i alt

 • • Antal observationspatienter

 • • Antal syge personaler

 • • Er afdelingen lukket for indtag af nye patienter

 • • Hvilke tiltag er sat i værk?

 

Afdelingsledelsen/afdelingen skal sikre, at relevante samarbejdspartnere informeres om udbruddet.

 

 

Ud over de generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienter med symptomer isoleres på enestue og døren holdes lukket

  • • Eventuelle medpatienter, der har været udsat for smitte men ikke har symptomer, skal observeres i 48 timer (observationspatienter) og må ikke dele stue med patienter, som ikke har været udsat for smitte. Patienterne må forlade stuen

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres med klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9).

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejne-metoder, der skal anvendes (bilag)

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at bruge værnemidler, men skal instrueres i håndhygiejne (2.1), før stuen forlades

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i at foretage håndhygiejne samt i brugen af værnemidler

 • • Besøgende bør efter besøget ikke gå videre til andre afdelinger.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndvask samt hånddesinfektion (2.1), før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne (2.1). Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken og evt. opkastninger.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting skal der anvendes éngangshandsker (2.1) og éngangsovertrækskittel (2.2)

 • • Der skal anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir (2.2) ved risiko for stænk og sprøjt eller indånding af aerosoler

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontant med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt

Ved behov for kemisk desinfektion anvendes et klorholdigt desinfektionsmiddel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning) For rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Snavsetøj

 • • Snavsetøj kan enten lægges i snavsetøjspose på stuen, herefter lukkes og opbevares posen i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan den stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

  • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder, f.eks. PC, PDA, tablet og mobiltelefon skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsglas på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation, inden stuen forlades.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Der skal anvendes kirurgisk maske (2.2) ved rengøring af toiletter

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) med klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug. Se afsnit om desinfektion.

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport. Se afsnit om desinfektion. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under selve transporten, men kun udføre håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Hygiejnisk oversigt for op/anæstesi (se bilag).

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Se afsnit om desinfektion.

Overflytning af patienter

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afdeling for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Ved udskrivelse til primærsektor, se bilag om information til hjemmeplejen og kommunale ældrecentre

 • • Ved overflytning af observationspatienter, til andre sygehuse eller plejehjem, instrueres modtagerafdelingen i at observere patienten på enestue.

Kriterier for ophævelse af isolation

 • • Isolation kan ophæves 48 timer efter sidste symptom på sygdom

 • • Der sendes ikke kontrolprøver fra den enkelte patient ved sygdomsophør

  • • Immunsupprimerede og ældre, svækkede patienter kan have længevarende infektion, og der kan sendes opfølgende prøver ved fortsatte symptomer.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

På sygehuse, hvor rumdesinfektion med Hydrogenperoxid forstøver er mulig, skal dette foretrækkes

 • • Se intern instruks for det enkelte sygehus.

 

På øvrige sygehuse foretages rengøring og desinfektion som beskrevet neden for

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Èngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har adgang til, fjernes fra skab på stuen

Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efterfølgende

   • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Se afsnit om desinfektion.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk (12.1.19), anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Se afsnit om desinfektion.

Apparatur, medicinske flergangsartikler og hjælpemidler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur, medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens vaskedekontaminator eller manuelt rengøres og desinficeres efterfølgende

 • • For rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres

  • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Reference

 

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren Hentet 30-01-2020