Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1)

Generelt

Akut kortvarig gastroenteritis, der optræder som en epidemi, skyldes ofte Norovirus. Symptomerne er kvalme, eksplosiv opkastning, vandtynd diarré og evt. lettere temperaturstigning. Infektion kan optræde med enten opkastning eller diarré som eneste symptom og er normalt af 24-48 timers varighed. Varigheden kan være forlænget specielt ved ældre og svækkede personer.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Smitterisiko

Norovirus er meget smitsom. Smittemåden er fækal-oral, og virus kan overføres direkte via forurenede føde- eller drikkevarer og via aerosoler fra opkast/diarré. Virus kan også spredes indirekte via forurenede genstande. Virus kan overleve på flader i op til 7 dage. Inkubationstiden er 10-48 timer og smittespredning forekommer ikke i inkubationsperioden. Det er kun patienter og personale med symptomer, eller patienter og personale, der har været syge inden for 48 timer, der smitter.

Personalet er ligeså udsatte for at blive syge som patienterne, og der vil ofte være flere syge blandt personalet.

Sygemelding af personale

Personale skal sygemeldes, hvis de får symptomer og skal først møde på arbejde 48 timer efter symptomophør.

Prøvetagning for Norovirus

 • • Diagnosen af akut gastroenteritis med Norovirus kan baseres på kliniske tegn (opkastning/diarré).

 • • Prøvetagningen foretages med FecalSwab og bestilles som ”Diarré-udredning”

  • • Der tages afføringsprøver på patienter, der indlægges hjemmefra med diarré og/eller opkastning

  • • Ved udbrud med Norovirus i afsnittet er 2-3 positive afføringsprøver fra forskellige indlagte patienter tilstrækkelige til at bekræfte diagnosen. Derefter sendes ikke flere prøver til undersøgelse for Norovirus.

 • • Når der er flere patienter/personaler, der er syge, er negative fund ikke brugbare til at ophæve isolation

 • • Der sendes ikke kontrolprøver fra den enkelte patient ved sygdomsophør.

Håndtering af udbrud i sengeafsnit

 • • Afdelingsledelsen/afdelingen kontakter Infektionshygiejnen ved mistanke om tilfælde af udbrud med Norovirus og ved fødevarebåren smitte

 • • Afdelingsledelsen/afdelingen afgør, i samarbejde med Infektionshygiejnen, hvornår et afsnit skal lukke og åbne for indlæggelser

 • • Tilfælde registreres på registreringsskema se bilag (Herpå angives dato og klokkeslæt for seneste symptom, med henblik på at klarlægge, hvornår isolationen kan ophæves)

 • • Patienter, der har været udsat for smitte, men ikke har symptomer, registreres som observationspatienter, således det klart fremgår, hvornår observationen kan ophæves

 • • Primærsektor informeres, såfremt en patient har været indlagt på en afdeling med udbrud

Forholdsregler ved udbrud

 • • Kohorteisolation er mulig efter 2-3 verificerede prøvesvar

  • • Før kohorteisolation, tages der afføringsprøver på patienter, som indlægges hjemmefra med diarré og/eller opkastning

 • • Observationspatienter adskilles fra patienter med symptomer og observeres i 48 timer

 • • Observationspatienter kan flyttes sammen, men må ikke ligge på samme stue med patienter, som ikke har været udsat for smitte. Patienterne må forlade stuen

 • • Under udbrud begrænses besøg i vides muligt omfang

 • • Der opsættes evt. information om udbrud ved indgang til afdeling

 • • Ved udbrud på afdelingen lukkes fælles drikkevogne og madbuffet, alt mad og drikke serveres af personalet. Uindpakket frugt, slik, småkager m.m. skal fjernes; dette gælder også i personalestuen.

Status på udbrud

Ved første kontakt med afdelingen aftales det, hvem der fremadrettet kontakter hvem, og hvordan der løbende gøres status på udbruddet herunder kommunikationsformen.

Registreringsskemaet (se bilag), kan anvendes til daglig status, hvor nedenstående oplysninger fremgår:

 • • Antal nye tilfælde siden sidste status

 • • Antal syge patienter i alt

 • • Antal observationspatienter

 • • Antal syge personaler

 • • Er afdelingen lukket for indtag af nye patienter

 • • Hvilke tiltag er sat i værk?

Afdelingsledelsen/afdelingen skal sikre, at relevante samarbejdspartnere informeres om udbruddet.

Udover retningslinjen Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes:

Sengestue

 • • Patienter med symptomer isoleres på enestue og døren holdes lukket

  • • Eventuelle medpatienter, der har været udsat for smitte men ikke har symptomer, skal observeres i 48 timer (observationspatienter) og må ikke dele stue med patienter, som ikke har været udsat for smitte. Patienterne må forlade stuen.

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres med klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor efter hvert brug

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvorpå det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejne-metoder, der skal anvendes (bilag)

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at bruge værnemidler, men skal instrueres i håndhygiejne før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i at foretage håndhygiejne samt i brugen af værnemidler

 • • Besøgende bør efter besøget ikke gå videre til andre afdelinger.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndvask samt hånddesinfektion før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken og evt. opkastninger.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting skal der anvendes éngangshandsker og éngangsovertrækskittel, se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og  Værnemidler (2.2).

 • • Der skal anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir ved risiko for stænk og sprøjt eller indånding af aerosoler, se retningslinje Værnemidler (2.2).

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontant med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt

Ved kemisk desinfektion anvendes et klorholdigt desinfektionsmiddel med en koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning). For rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Ved længerevarende udbrud hvor flere stuer er involverede, bør forstøvning med hydrogenperoxid benyttes – dette skal ske i samråd med Infektionshygiejnen.

 

Hydrogenperoxid forstøveren bestilles på AaUH:

Via Columna bestilles rengøring og desinfektion efter ophør af isolation. I kommentarfeltet skrives norovirus anvendelse af Rhea. Rengøringen udføres af Service & Rengøring, som efterfølgende rekvirerer den maskinelle desinfektion hos Sengeredningen. Maskinen kører alle hverdage fra kl. 07-17.

Hydrogenperoxid forstøver bestilles på RHN:

Kontakt rengøring i afsnittet, som betjener den i dagvagten på hverdage.   

Hydrogenperoxid forstøveren bestilles på AaUH Thisted:

Kontakt rengøringen mellem kl. 8-15 alle hverdage

På øvrige matrikler kan hydrogenperoxid forstøver ikke bestilles, og der desinficeres manuelt.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj kan enten lægges i snavsetøjspose på stuen, herefter lukkes og opbevares posen i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan den stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt engangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Dokumenter bør ikke medbringes på isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer. Plastlommer tages ikke ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med pc’er, tablets, pda’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Der skal anvendes kirurgisk maske ved rengøring af toiletter, se retningslinje Værnemidler (2.2).

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) med klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor

Rengøringsudstyr desinficeres efter brug, se afsnit om desinfektion.

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

  • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren og håndtag desinficeres inden transport, se afsnit om desinfektion.

 • • Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under selve transporten, men kun udføre håndhygiejne efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2).

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes

 • • Hygiejnisk oversigt for op/anæstesi (se bilag)

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning)

Overflytning af patienter

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afdeling for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Ved udskrivelse til primærsektor, (se bilag)

 • • Ved overflytning af observationspatienter, til andre sygehuse eller plejehjem, instrueres modtagerafdelingen i at observere patienten på enestue.

Kriterier for ophævelse af isolation

 • • Isolation kan ophæves 48 timer efter sidste symptom på sygdom

 • • Der sendes ikke kontrolprøver fra den enkelte patient ved sygdomsophør

  • • Immunsupprimerede og ældre, svækkede patienter kan have længevarende infektion, og der kan sendes opfølgende prøver ved fortsatte symptomer.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation, se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion ved ophævelse af isolation

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Éngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) og vandrette flader på stue og toilet/baderum, rengøres og desinficeres

 • • Bruserhovedet rengøres og varmedesinficeres i instrumentopvasker

 • • Ved spild af inficeret materiale/synlig forurening, skal der foretages manuel rengøring forud for desinfektion med klorholdigt produkt

 • • Lodrette flader rengøres som vanligt

 • • Gulve rengøres og desinficeres

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres

 • • Der skal anvendes éngangsklude og –mopper til rengøring samt gulvvask

 • • Der kan anvendes flergangsmopper, hvis disse efter brug anbringes i særskilt pose på isolationsstuen Derefter fragtes posen ud af isolationsstuen og anbringes i ny pose, som lægges i snavsetøjspose

 • • Herefter aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur, medicinske flergangsartikler og hjælpemidler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur, medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens vaskedekontaminator eller manuelt rengøres og desinficeres efterfølgende

 • • For rektaltermometre, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres

  • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Reference

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Hentet 2. februar 2023