Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

 

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter, der overflyttes mellem afsnit eller sygehuse

 
Problemstilling

Når en patient overflyttes til et andet afsnit eller et andet sygehus, videregives relevant og dækkende information. Overflyttelse af patienter kan være årsag til tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning og rehabilitering.

 

Formål

Formålet med retningslinjen er, at den skal fungere som retningsgivende dokument for de instrukser vedrørende overflytning af patienter mellem afsnit og sygehuse, som skal udarbejdes lokalt.

 

Formålet er endvidere:

- at patienten og eventuelle pårørende oplever overflytninger som koordineret

- at relevant information videregives ved overflytninger

- at forbygge tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning og rehabilitering

 

Beskrivelse

Ved overflytning skal der som minimum udarbejdes og overdrages:

 

Årsag til overflytning
Skal være dokumenteret i journalen eller andetsteds, f.eks. kan der i et akut-modtageafsnit være udarbejdet lokal instruks for overflytning til stamafdeling.

 

En opdateret behandlingsplan med oplysninger om patientens diagnose, forløb, hidtidige behandling og planlagte undersøgelser samt oplysninger om evt. isolation på grund af smittefare
For nærmere oplysninger om indhold af behandlingsplan, se regional retningslinje vedr.
udarbejdelse af udrednings-, behandlings- og plejeplan.
Den opdaterede behandlingsplan skal tilgås via fælles journal (EPJ). Hvor dette ikke er muligt tages der på afsnitsniveau stilling til hvorvidt den opdaterede behandlingsplan enten skal medsendes som original eller kopi.

 

En opdateret sygeplejestatus med oplysninger om bl.a. plejeplan og eventuelle aftaler indgået med primærsektoren
Den opdaterede sygeplejestatus skal tilgås via fælles journal (EPJ). Hvor dette ikke er muligt tages der på afsnitsniveau stilling til hvorvidt den opdaterede sygeplejestatus enten skal medsendes som original eller kopi.

 

Undersøgelsesresultater og billeddiagnostisk materiale
På afsnitsniveau tages der stilling til hvorvidt undersøgelsesresultater og billeddiagnostisk materiale kan deles via elektroniske systemer eller skal medsendes som kopi (eksempelvis biokemi, histologi, billeddiagnostik).

 

Oplysninger om patientens aktuelle, ordinerede lægemidler (lægemiddelliste/medicinstatus)
Ved overflytning foretages medicinstatus i det elektroniske medicinmodul. Se retningslinje fra Lægemiddelkomiteen: ”Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)”:
https://pri.rn.dk/Sider/22261.aspx

 

Dokumentation for, at patienten om muligt er gjort bekendt med årsagen til overflytningen
Skal være dokumenteret i den elektroniske fællesjournal (EPJ) eller, hvor dette ikke er muligt, lægejournalen.

 

Oplysninger om orientering af pårørende
På afsnitsniveau tages der stilling til på hvilke tidspunkter i et behandlingsforløb pårørende kan inddrages i forbindelse med samtaler og behandling. (Se ”Inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet i Region Nordjylland”).

Indhold i forbindelse med orientering af pårørende og hvornår denne er givet, bør dokumenteres ved overflytning i elektronisk fællesjournal alternativt lægejournal. Det afsnit hvortil patienten flyttes har brug for at vide, hvad de pårørende er orienteret om - hvornår og hvorfor.


På afsnitsniveau tages der stilling til orientering af pårørende ved overflytning herunder: årsag, hvornår og hvortil patienten flyttes. Det skal dokumenteres, at de pårørende er orienteret om overflytningen i elektronisk fællesjournal alternativt lægejournal.

 

Videregivelse af information i akutte situationer:
I akutte situationer påhviler det det overflyttende afsnit at videregive informationer til relevante personer.
I akutte situationer kan behandlingsplan, sygeplejestatus og medicinafstemning nødvendigvis ikke altid være opdaterede, det påhviler det overflyttende afsnit at ajourføre dokumentationen og videregive denne snarest muligt.  

 

Ledsagelse ved overflytning:
Det overflyttende afsnit skal tage stilling til hvordan og hvem, der skal ledsage patienten ved overflytning.
Se evt. den regionale retningslinje vedr.
patienttransport med sundhedsfaglig ledsager.

 

Definition af begreber

Sygehuse: Én fælles betegnelse for sygehuse, hospitaler og psykiatriske sygehuse med en fælles topledelse med driftsansvar. (Reference: Den Danske Kvalitetsmodel: Bilag 5 - begrebsliste)

 

Behandlingsplan: Tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem patient og det sundhedsfaglige personale i behandlingsafsnittet om den påtænkte behandling. Behandlingsplanen er en del af grundlaget for informeret samtykke til behandlingen.

Behandlingsplanen skal danne grundlag for det undersøgelses-, behandlings- og plejeprogram, der tilbydes i afdelingen, og skal løbende revideres, hvis dette bliver aktuelt. Behandlingsplaner er samlebegreb for udrednings- behandlings- og plejeplaner.

Den samlede behandlingsplan kan, hvor der ikke forefindes en tværfaglig og fælles journal (EPJ), findes i forskellige dokumenter fx patientjournalen og sygeplejejournalen. (Reference: Regional Retningslinje vedr. Udarbejdelse af udrednings-, behandlings- og plejeplan.)

 

Sygeplejestatus: Patientens helbredssituation og forhold der påvirker den aktuelle sygepleje fra første kontakt og løbende under plejeforløbet. (Reference: VIPS-boken. Om en forskningsbaserad modell før dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.)

 

Overflytning: Overflytninger kan være mellem afsnit og sygehuse.

 
Metode

Arbejdsgruppen vedr. Information ved overflytning mellem enheder og institutioner har udarbejdet retningslinjen på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodel 1. version – juni 2008. Revideret i juli 2013 på baggrund af Den Danske Kvalitetsmodel version 2.

 

Referencer

VIPS: Ehnfors, Margareta, Ehrenberg, Anna og Thorell-Ekstrand, Ingrid. (1998). VIPS-boken. Om en

forskningsbaserad modell før dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. Stockholm,

Vårdførbundet. Bjørkdal, Anna (2001).