Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - anæstesiologisk vurdering af ortopædkirurgiske patienter til invasiv behandling i ortopædkirurgisk dagkirurgi
 

Beskrivelse

Når forudsætningerne for henvisning SDK/O6 er opfyldt, kontaktes den ansvarlige anæstesilæge i SDK/O6 af sygeplejerske i O-amb. med henblik på den anæstesiologiske vurdering.

Telefonnummer fremgår af arbejdsplan for O-anæstesilæger.

Ventetid for patienten < 30 min.

Sted: Anæstesiologisk forundersøgelses lokale i O-ambulatorium

Der hilses på patienten og ID kontrolleres

Gennem patientinterview samt gennemgang af tidligere journal, patientudfyldt spørgeskema og operationstilmelding udfyldes anæstesijournalen med oplysninger om:

Opfylder patienten O6/SDK - selektionskriterier for henvisning af ortopædkirurgiske patienter for anæstesi i SDK/O6 fastlægges præoperativ medicinering SDK/O6 og anæstesimetode i samråd med patienten/værgen og påføres anæstesijournalen.

Patientforløbet på operationsdagen gennemgås med patienten herunder almindelige anæstesiologiske komplikationer, spørgsmål besvares, patientens/værgens samtykke indhentes og anføres i anæstesijournalen, gældende i op til 3 måneder.

Opfylder patienten ikke O6/SDK - selektionskriterier for henvisning af ortopædkirurgiske patienter for anæstesi i SDK/O6 forklares patienten årsagen hertil og henvisende ortopædkirurg orienteres om at omvisitere patienten.

Ved indikation for parakliniske undersøgelser anføres det ønskede på anæstesijournalen (blodprøver, EKG, røntgen, kontrol af BT hos egen læge) og udførelsen aftales med den ortopædkirurgiske sygeplejerske, som har tilkaldt anæstesilægen eller udføres på operationsdagen (BS, INR) i SDK/O6.

Resultatet af bestilte parakliniske undersøgelser gennemgås senest næste hverdag og der kvitteres i den elektroniske patientjournal. Kræves reaktion på undersøgelsesresultatet oplyses patienten telefonisk om resultat og tilrådet intervention.


 

Definition af begreber

Dagkirurgi er elektiv kirurgi på anæstesiologisk forundersøgte patienter.

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Arbejdsplan for O-anæstesilæger angiver, hvilken anæstesilæge der er ansvarlig for SDK/O6 den pågældende dag.

O-amb. er Ortopædkirurgisk Ambulatorium.

Parakliniske undersøgelser er blodprøver, EKG og røntgen undersøgelser.

ASA - American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification.
 

Formål

At dokumentere:

  • • Resultatet af den anæstesiologiske vurdering

  • • Indhentet samtykke

  • • Forebyggelse af tandskader ved generel anæstesi

  • • Præoperativ medicinering

  • • Den planlagte anæstesimetode

 

Referencer

Vurdering forud for invasiv behandling i anæstesi
Rettidig reaktion på prøvesvar - afgivelse og modtagelse af prøvesvar
Vigtige samtaler med patienten og pårørende
Vigtige samtaler med patienten
Anæstesijournal og opvågningsjournal
Medicinretningslinjer Region Nordjylland

DASAIM, Ressourceudnyttelse i forbindelse med anæstesi 

DASAIM, Rekommandation for organisation 1996

Rekommandation for anæstesi 2012

Rekommandation for ambulant anæstesi 2012

Mogensen J V, Rasmussen LS, Vester-Andersen T. Anæstesi. 2007. FADL’s forlag.

Miller RD et al. Anesthesia. 2009. Churchill Livingston.