Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende – Generelt om organisationen – Struktur, fagetiske værdier og samarbejde

 

Aalborg Universitetshospital

Radiologisk Afdeling

Hobrovej 18-22, afsnit Syd

Postboks 365, 9100 Aalborg.

Afsnit Nord, Reberbansgade 9-11, 9000 Aalborg.

Afsnit Farsø, Højgårdsvej 11, 9640 Farsø.

Afsnit Hobro, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro.

Afsnit Thisted, Højtoftevej 2, 7700 Thisted.

 

Uddannelsesansvarlig radiograf for radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Karina Baadsgaard Christensen, kbc@rn.dk, Telefon 23373110.

 

1. Generelt.

Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, udfører landsdelsfunktion, indenfor flere specialer og består for nuværende af 5 afsnit, afsnit Syd, afsnit Nord, afsnit Farsø, afsnit Hobro og afsnit Thisted.

Afsnittene varetager undersøgelser indenfor følgende hovedområder almen radiologi, forskellige terapeutiske indgreb og interventionsundersøgelser ved hjælp af røntgen, ultralyd, CT og MR, mammografi, mammografi screening, ultralyds-, CT- og MR-skanninger. Afdelingen er særdeles veludstyret, med en stor apparaturpark og avanceret PACS og RIS.

 

1.1 Organisation og struktur.

Som følge af politiske, patient- og kvalitetskrav samt nye undersøgelses- og behandlingsmetoder har afdelingen løbende gennemgået forskellige omstruktureringer. Siden 1984 har Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord og Syd fungeret som én enhed. Siden 1. januar 2003 har Dronninglund Sygehus været en del af Aalborg Universitetshospital, indtil den 30. september 2015 hvor Dronninglund sygehus lukkede.

I efteråret 2006 startede mammografiscreeningsenheden på afsnit Nord. Aalborg Universitetshospital blev fra 1. januar 2013, et selvstændigt universitet hospital. Pr. 1. maj 2014 blev sygehus Himmerland lagt sammen med Aalborg Universitetshospital og pr. 1. maj 2018 blev Regionshospital Nordjylland - Thisted lagt sammen med Aalborg Universitetshospital, begge overgik således både ledelsesmæssig og organisatorisk til Aalborg Universitetshospital.

Afdelingen har i 2014 etableret en selvstændig forskningsenhed. Forskningsenheden er involveret i mange specialers projekter og er endvidere internationalt kendt for forskning vedr. pancreas og smerteforskning.

En uddybet præsentation af de enkelte afsnit, findes for afsnit Farsø under punkt 6, for afsnit Hobro under punkt 7, for afsnit Nord under punkt 8, for afsnit Syd under punkt 10 og for Thisted under punkt 11. Afdelingen indgår i uddannelsen af forskellige medarbejdergrupper og herunder også radiografstuderende på 1., 2., 4. og 6 semester. Der kan være op til 26 studerende i hele afdelingen både i forårs- og efterårssemestret. Afdelingen indgår i et samarbejde med de øvrige sygehuse i Region Nordjylland, andre Regioner samt University College Nordjylland.

Afdelingen ledes pt. af et specialeledelsesteam bestående af en ledende overlæge, en leder for specialeteamet på radiologisk afdeling, 4 afsnitsledende radiografer/sygeplejerske og en ledende lægesekretær. Radiologisk afdeling er en del af klinik diagnostik og ledes overordnet af en klinikchef og en viceklinikchef.

 

1.2 Fagetiske værdier.

Sæt af værdinormer som danner rammen for plejepersonalets arbejde i Radiologisk Afdeling.

Værdinormerne skal ses som et fælles grundlag og en etisk vejviser for arbejdet i afdelingen.

Herudover er der på Aalborg Universitetshospital udarbejdet overordnede betragtninger som afdelingen ligeledes er underlagt ”Idegrundlag for Aalborg Universitetshospital”.

 • • At ”sætte mennesket i centrum” når man udfører radiografi.

 • • Kundskab om og forståelse for mennesket kombineres med viden om teknologi på en sådan måde at mennesket er i centrum, når teknologi anvendes til billeddiagnostiske undersøgelser og behandling.

 • • At man udviser respekt for det enkelte menneske.

 • • At mennesket mødes med åbenhed, respekt og takt, således at samspillet opleves værdigt.

 • • Under varetagelse af patientens behov for information, omsorg og pleje, inddrages patienten på en måde, så han/hun oplever at bevare sit overblik og ansvar samt at kunne magte situationen før, under og efter undersøgelsen.

 • • Drage omsorg for, at den enkelte patient opnår sikkerhed og oplever sammenhæng i sit forløb igennem sygehussystemet.

Målet er at yde patienten professionel hjælp i faglig og etisk forsvarlig handling.

 • • Ved at yde høj service, sikkerhed og kvalitet når teknologi tages i anvendelse i forhold til den enkelte patient.

 • • Ved at drage omsorg for patienten, således relationen i forhold til den enkelte patient er det centrale i enhver given situation (i modsætning til rutinehandlinger).

 • • Ved at drage omsorg for de handlinger patienten ikke selv magter i situationen på en faglig og moralsk måde.

 • • Ved at give en for patienten relevant og forståelig information.

 • • Ved at sikre patienten medindflydelse på undersøgelsesforløbet i afdelingen gennem dialog.

 • • Ved at være nærværende og opmærksom på patientens meninger, opfattelser og reaktioner, samt sikre denne inddraget ved planlægning og udførelse af tekniske og plejemæssige opgaver, således alt foregår i tæt samarbejde med patienten.

 • • Leve op til etiske retningslinier (etik for radiografer), hvor der kan anskues forskellige synsvinkler: radiografen og patienten – radiografen og professionen – radiografen og samarbejdet – radiografen og samfundet.

 

1.3 Samarbejdsstruktur og udvikling.

I Radiologisk afdeling, klinik diagnostik arbejder vi med Aalborg Universitetshospitals overordnede værdisætning:

 • • PROFESSIONALISME udtrykt gennem faglighed og NÆRVÆR

 • • ANERKENDELSE som en værdi alle ansatte har behov for

 • • ENGAGEMENT, der viser, at alle går op i det, de laver, og hvor nytænkning og nye måder at behandle, pleje og skabe ny viden på, giver en DYNAMISK arbejdsplads.

De værdier som kendetegner mødet med patienter, medarbejderrelationer, det in- og eksterne samarbejde samt måden, hvorpå der arbejdes med uddannelse, forskning og udvikling, er formuleret af sygehusets ledere og medarbejdere (Hospitalsledelsen, august 2009).
 

Personalepolitiske værdier:

Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme.
Det er de nøgleord, der kendetegner Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP. Netop disse fire ord er også de grundlæggende holdninger bag vores personalepolitikker. Personalepolitikkerne giver en fælles forståelse af, hvordan vi sammen skaber en god arbejdsplads og hjælper hinanden til et godt arbejdsliv. Grundtanken er, at alle skal have de samme muligheder og vilkår. Det opnår vi bedst ved at have et fælles fundament, vi alle arbejder efter. Derfor gælder personalepolitikkerne for alle ledere og medarbejdere. Personalepolitikkerne skal være med til at give de bedst tænkelige rammer for, at vi kan løse vores opgaver og fastholde og udvikle en arbejdsplads i top:

 

 

Indflydelse – vi tager fælles ansvar for et aktivt samarbejde og en åben dialog.

Tillid – vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud.

Ordentlighed – at vi er ordentlige i det vi siger og gør og med gensidig respekt.

Professionalisme – vi er professionelle og arbejder for at løse vores opgaver med høj faglighed, kvalitet, effektivitet og menneskelighed (Region Nordjylland, vedtaget i Hovedudvalget 10.12.2012).

En gang årlig afholdes MUS-samtaler (medarbejder udviklingssamtaler) mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder. Her klarlægges hvilke muligheder der er for den enkelte medarbejder til at á jour føre og udvikle sine personlige og faglige kompetencer.

 

Tværfagligt samarbejde.

Døgnet rundt er der radiologer, røntgensygeplejersker/radiografer, sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter samt sekretærer til at varetage opgaverne i forbindelse undersøgelser og behandlinger af indlagte, ambulante og akutte patienter fra hele Region Nordjylland.

Der er i alt ca. 260 personer ansat i afdelingen. Alle indgår i tværfaglige teams, hvor den enkeltes medarbejders samarbejdsevne og vilje er af helt afgørende betydning for samarbejdet omkring patienten. I afdelingen er der fokus på, at de mange opgaver varetages effektivt og med høj kvalitet. Samtidig skal patienterne opleve sammenhæng i deres forløb igennem sygehussystemet. For den enkelte medarbejder betyder det, at der er fortløbende pligt til at skaffe sig indsigt i og mestre teknologien i afdelingen, ligesom der stilles store krav til udvikling af kvaliteten i mødet med og omsorgen for patienten.

Diagnostisk samarbejdspartner startede i 2015. Den Diagnostiske Samarbejdspartner er basispersonale fra et diagnostisk speciale, hvis kernefaglighed er integreret i det samlede patientforløb. Diagnostisk samarbejdspartner arbejder tæt på patienten, i samarbejde med klinikerne og indgår i en faglig dialog om diagnostikken. På radiologisk afdeling, anvendes diagnostiske samarbejdspartner som røntgenambassadører, der ex. har til formål, i et samarbejde med den henvisende afdeling, at udarbejde et tjek skema, der gør at patienten er bedst mulig forberedt til undersøgelsen.

 

For at afdelingen kan tilbyde patienterne bedst mulige undersøgelsestilbud under hensyntagen til indlæggelsestid, diagnose og ressourcer i afdelingen, er det af afgørende betydning, at der er et godt samarbejde med en nøje koordinering af opgaver. Dette indebærer en del mødeaktivitet til information, prioritering, planlægning og koordinering i afdelingen f.eks.:

 • • Afdelingsledelse og de enkelte sektioners ledelser afholder ugentlige møder til information, ressourcestyring og prioritering af opgaver.

 • • Akkrediterings udvalg, hvor koordineringen af den forestående akkreditering foregår.

 • • Kvalitetsudvalg, hvor igangværende og nye projekter diskuteres.

 • • TMU-udvalg, lokalsamarbejdsudvalg. Mødes ca. 6 gange om året.

 • • Hver tirsdag morgen kl. 7.30 – 8.30 er der et diskussionsemne eller undervisning. Dette er for hele plejegruppe og studerende er velkommen til at deltage heri (med få undtagelser).

 • • Læger fra de kliniske afdelinger har daglig kontakt via røntgenkonferencer, og overlægerne afholder ugentlige møder.

 • • Afdelingen er tilknyttet en ”praksiskonsulent”, som har en koordinerende rolle i forhold til de praktiserende læger i den ambulante sektor.

 • • Den uddannelsesansvarlige radiograf deltager, som en af repræsentanterne fra klinikken i studierådet og uddannelsesudvalget, ved radiografuddannelsen på University College Nordjylland.

 

Informationsniveau.

Igennem hele organisationen tilstræbes gennemsigtighed i ansvars- og kompetenceområder, arbejdsfelter, informationer m.v. Der er til stadighed mange informationer vedrørende strategier, ændringer og justeringer internt i afdelingen samt i relation til andre afdelinger. Den store informationsopgave har alle et ansvar for at løfte, dels ved formidling dels ved at opsøge. En del informationer foreligger på skrift, referater m.v., og det forventes at alle løbende opsøger, drøfter og sætter sig ind i relevante nyheder. Der foreligger f.eks. referater fra sektorudvalgs- og lokaludvalgsmøder, overlægemøder, ledermøder og personalemøder.

 

Udvikling.

Afdelingen har en meget aktiv holdning til forskning og udvikling, og samarbejder med Aalborg Universitet og andre forskningsinstitutioner.

Afdelingen har en selvstændig forskningsenhed som er bestående af en professor som er leder af forskningsenheden. Ud over professoren er der tilknyttet to forskningsradiograf, en sekretær, en ingeniør og 1-2 ph.d studerende. Desuden udfører yngre læger i hoveduddannelsesfoløb mindre projekter som en del af deres uddannelse. For at bevare og udvikle specialfunktionerne i afdelingen, teknologisk, læge- og plejemæssigt deltager afdelingen i uddannelsen af radiografer, radiologer, medicinstuderende, sekretærer og sundhedsteknologi studerende. Alle personalekategorier deltager løbende i interne og eksterne uddannelses- og undervisningstilbud.

Eksterne tilbud: Eksempelvis diplomuddannelse, specialuddannelser og temadage rettet mod radiografer og røntgensygeplejersker. CT og MR kurser, traumekursus, efteruddannelse for sygeplejersker/radiografer. Kurserne er ofte arrangeret af University College Nordjylland, Foreningen af Radiograf Rådet (RR) og Åben Uddannelse under Aalborg universitet.

I afdelingen foregår der til stadighed udvikling både teknologisk og samarbejdsmæssigt som et led i en stor og kompleks organisation. Der stilles derfor store krav til personale og ledelse om gode samarbejdsevner, ansvarlighed, fleksibilitet, omstillingsparathed og handlekraft. Der foregår løbende mange nye tiltag, hvor styregrupper og arbejdsgrupper nedsættes på tværs af faggrupper og afdelinger for at kunne honorere krav fra politisk, sygehus- og afdelingsledelsens side.

 

Eksempler på igangværende og kommende tiltag i afdelingen:

 • • Renovering af eksisterende rum og udskiftning af apparatur.

 • • Fælles procedurebog/intranet indenfor knogleprojektioner (arbejdsgruppe).

 • • MTV-vurdering (medicinsk teknologisk vurdering) i afdelingen (sikkerhedsorganisationen).

 • • APV-vurdering (arbejdsplads vurdering).

 • • Revidering af skriftligt informationsmateriale til patienterne (arbejdsgruppe).

 • • Intern undervisning.

 • • Kvalitetsudvikling og -sikring med fokus på sammenhængende patientforløb, f.eks. ”patient-tilfredsheds-undersøgelser” mv.

 • • Forsknings aktiviteter.

 • • Handleplan 2022.

 • • Klar til NAU (NAU = nyt Aalborg Universitetshospital).

 • • Strategi for klinisk undervisning i region Nordjylland.

 • • Uddannelsesstrategi, Aalborg UH 2020

 • • Løbende justering af læringstiltag i forhold til studieordning for radiografuddannelsen.

 • • Implementering af røntgenbekendtgørelse, strålehygiejne, kvalitetssikring (kvalitetskonsulent styrer og koordinerer tiltag, styregrupper nedsat i regionen), konstanstest, kvalitetskontrol af apparatur.