Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT vejledte knoglebiopsier i Radiologisk Afdeling

 

Formål

At beskrive procedure, forberedelse og observation af patienter til CT vejledt biopsi af forandringer i knogler, så patientforløb og svarafgivelse bliver så sikkert og hurtigt som muligt.

 

Definition af begreber

Henvisning

Elektronisk afsendt rekvisition af en radiologisk ydelse, indskrevet i PAS eller WebPAS, og indeholdende de oplysninger, der er nødvendige for visitering, planlægning, gennemførelse og beskrivelse.

Grovnålsbiopsi

Primær prøve

Biopsi foretaget med en nål, der har en diameter på >1 mm.

Anvendes, når man ønsker både en histologisk og en cytologisk prøve. Er behæftet med blødningsrisiko.

Finnålsbiopsi

Sekundær prøve

Cytologisk prøve, hvor celler aspireres med en kanyle <1 mm i diameter. Prøven tages igennem grovnålen.

Forprøver

Det påhviler den henvisende afdeling at patienten får taget relevante blodprøver inden indgrebet.

 

Forberedelse

Henvisning til CT vejledt knoglebiopsi laves på baggrund af anden billeddiagnostik: CT, MR, PET/CT eller scintigrafi, hvor der er suspekte forandringer. Ikke alle læsioner bør biopteres og ikke alle læsioner egner sig til biopsi. Ved visitering vurderer ortoradiolog om der kan laves knoglebiopsi.

 

Sekretær i CT booking oplyser altid henvisende afdeling om at læse denne instruks og at de skal printe tjekskema (se margen), samt udfylde deres del af skemaet. Skemaet skal følge patienten videre på observationsafsnit (DASY) og til selve biopsien i Radiologisk Afdeling.

 

Forprøver
Tjekkes af radiolog. Hæmoglobin, trombocytter, INR og APTT.

Indgrebet kan foretages hvis:

P-koagulation, vævsfaktor-induceret

INR <1,4

P-koagulation, overflade-induceret

APTT <40 sekunder

B-trombocyttal

> 40 x 109/l

Blodprøver

Max 3 dage gamle

Blodprøver ved AK behandling

Max 1 dag gammel

 

Detaljeret liste over pausering af blodfortyndende medikamenter inden knoglebiopsi findes på tjekliste, se margen.

 

Forberedelse på undersøgelsesdagen

Patienter til CT vejledt knoglebiopsi, skal være indlagte på biopsidagen, som oftest på Dagbehandling Syd (DASY). Observationsafsnit vurderer om der er behov for beroligende medicin.

Pårørende må ikke være tilstede under selve proceduren, men er velkomne til at følge med til Radiologisk Afdeling (RTG) og opholde sig på ventearealer til undersøgelsen er overstået.

Patienter fra DASY kommer, som hovedregel, selv gående til RTG inden CT vejledt knoglebiopsi. Hvis en patient har behov for transport meddeles dette personalet på CT stuen, så de kan bestille en portør.

Efter indgrebet, transporteres alle biopsipatienter tilbage på DASY liggende. RTG bestiller patientens egen seng fra DASY.

 

Procedure – radiograf

Forbered undersøgelsen ved at åbne henvisning i RIS, slå patienten op i LABKA og find patient og protokol på CT skanner. Brug PRI efter behov. Åben Word dokument på PC skrivebord til print af små CPR labels til prøverne.

Hent evt. biopsiskab, hvis dette ikke er på stuen.

Hent patienten ind, lav sikker patientidentifikation med Closed Loop og informer om undersøgelsen.

Der skal kun bruges små labels med CPR, hvis der foretages finnålsaspiration. Åben Word dokument på PC-skrivebord, og skan stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt. Print 10 stk. til udstrygningsglas.

Tjek at CPR på alle skærme er korrekte, og konferer med lægen hvordan patienten skal lejres og hvorfra, der skal tages en prøve. Kan biopsien gennemføres bestilles patientens seng fra DASY/afdeling hurtigst muligt, hvis denne ikke er på RTG.

Der assisteres til biopsitagning. Vær obs. på at bruge korrekt nål til optrækning af lokalbedøvelse. Undgå støj og uro i betjener rum.

Bestil returkørsel i portørsystemet. Journal og tjekskema skal følge patienten. Samtlige billeder overføres til PACS efter endt undersøgelse, som dokumentation for indgrebet.

 

Procedure – radiolog

Der indledes altid med en CT skanning af det aktuelle område uden kontrast for at lokalisere den aktuelle proces, og for at finde det bedst mulige indstikssted. Efter omhyggelig lejring og instruktion af patienten, placeres en målepind i det interessante område inden denne skanning. Ud fra denne, findes indstiksstedet vha. skannerens laserlys og måleredskaber.

I lokalbedøvelse anlægges en biopsinål i tumor. Dette gøres stepvis, med kontrolskanninger ind i mellem, for at sikre, at nålespidsen rammer udenom kritiske strukturer, og rammer i processen.

Gennem biopsinålen udtages en eller flere vævsprøver. Alle vævsprøver samles i samme formalinbeholder.

Finnålsaspiration foretages gennem biopsinål og udstryges på objektglas, og nålen skylles eventuelt med isotonisk NaCl. Skyllevæsken sendes med prøverne til analyse.

I særlige tilfælde laves en kontrolskanning over indstiksstedet.

 

Håndtering af prøver

OBS: Vent med at sætte labels på prøverør og udstrygnings glas til biopsien er taget!

Radiologen er ansvarlig for at prøver og patologihenvisning er mærket med korrekt navn og CPR.

Radiolog er ansvarlig for at indgrebets art anføres som præliminært notat og endelig beskrivelse i RIS.

 

Grovnålsbiopsi

  • • Radiografen lægger millipore med vævsprøver i formalinbeholder, skru låget på og tryk på toppen af låget, så beholderen fyldes op med formalin. Husk, at bære handsker til denne procedure.

  • • Husk hospitals CPR-label med stregkode på beholderen. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

  • • Radiologen påsætter stregkodelabel fra PatoWeb.

  • • Samtidigt kontrolleres at data stemmer overens med aktuelle patient og CPR på prøve.

  • • Radiograf lægger prøverør i klar plastpose. Prøven stilles til side i gul holder, som indikerer afsluttet undersøgelse. Opretstående prøverør sikrer at vævsprøven holdes fugtig af formalin.

 

Finnålsaspiration

  • • Radiograf åbner Word dokument på PC-skrivebord, og skanner stregkode på patientarmbånd med stregkodelæser, så CPR ikke indtastes manuelt.

  • • Print 10 små labels.

  • • Udstrygningsglas med små CPR-labels lægges 2 og 2 i plastikbeholder. Afstem mundtligt CPR på prøven sammen med patienten.

  • • Radiolog påsætter stregkodelabel fra PatoWeb på en af plastikbeholderne.

  • • Plastikbeholdere samles i klar plastpose.

 

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse

Prøverne er markeret med fiktivt CPR

Et billede, der indeholder mad, plast, sæk, beholder

Automatisk genereret beskrivelse

 

Aflever prøverne i rum på stueetage. Koden til døren er 8001#

Vævsprøven i formalin skal stå op i gul holder. Formalinbeholder og udstrygninger må gerne være i samme kasse, så pastikbeholder med udstrygninger lægges bare ovenpå den gule holder.

 

Fjern alle overskydende labels fra betjener rum, skannerrum og biopsibakke inden den næste patient.

 

Observation og komplikationer

Efter indgrebet lejres patienten, således der kommer tryk på indstiksstedet og det anbefales at patienten så vidt muligt bliver liggende i den stilling i 2 timer.

På observationsafsnit måles blodtryk og puls afhængig af patientens tilstand. Når lokalbedøvelsen aftager kan der opstå smerter omkring indstiksstedet.

Patienter må udskrives efter 2 timer, hvis de er velbefindende.

 

Kontraindikationer

Blødning.