Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

Beskrivelse1

Definition af begreber1

Afgår ved døden i Akutmodtagelsen2

Indbringes død til Akutmodtagelsen2

Dødsattest og obduktion2

Retslægelig ligsyn2

Identifikation2

Forløb3

Lejring og omsorg for afdøde3

Værdigenstande3

Pårørende3

Overflytning til kapellet4

Ligpas4

Formål4

Referencer4

 

Beskrivelse

Dokumentet beskriver arbejdsgange og procedurer for patienter der afgår ved døden og afdøde der indbringes til Akutmodtagelsen.

Definition af begreber

Orange ligblanket anvendes til identificering af afdøde og bekræftelse af dødens indtræden.

Dødsbekræftelse foretages af læge ved konstatering af sikre dødstegn: dødsstivhed (rigor mortis), dødspletter (livores) eller forrådnelse (kadavarositas). Mindst ét af de sikre dødstegn skal være til stede.

Dødsformodning:

Medmindre der findes skader u-forentlig med liv (f.eks hvor hovedet er skilt fra kroppen), foretages dødsformodning ved konstatering af de umiddelbare dødstegn, hvilket i henhold til dødskriterierne er uopretteligt ophør af al åndedræt og hjerteaktion (hjertedødskriteriet), dvs. lægen foretager stetoskopi af hjerte og lunger.

Ved hjernedødskriteriet kræves særlige undersøgelser, hvorfor disse patienter i praksis vil være flyttet fra Akutmodtagelsen.

Retslægeligt ligsyn foretages efter anmodning fra politiet. Ligsynet er en ydre undersøgelse af afdøde, der foretages af politiet i samarbejde med embedslægen. Ved ligsynet afgøres det, om der skal foretages en retslægelig obduktion.

Nærmeste pårørende:

Afdødes nærmeste pårørende er afdødes samlever eller ægtefælle, forældre til børn under 18 år, søskende – dvs. slægtninge i lige linje. Adoptivbørn og plejebørn er normalt også omfattet.

 

Afgår ved døden i Akutmodtagelsen

Når en patient afgår ved døden i akutmodtagelsen erklærer behandlende læge patienten dødsformodet. Lægen noterer tidspunktet for dødens indtræden og udfylder den orange ligblanket punkt 1 – 4, hvorefter den bindes på patientens ekstremitet.

Er patienten ikke identificeret, har patienten fået et erstatningscpr-nummer ved ankomst til akutmodtagelsen. Dette anvendes indtil endelig identificering er mulig.

Den behandlende læge informerer de pårørende om dødsfaldet, og lægen indhenter samtykke til obduktion. Lægen noterer dødstidspunktet og beskrivelse af hændelsesforløbet i journalen.

Er der ikke oplysninger om pårørende, kan politiet hjælpe med at opspore disse, og evt. overbringe information om dødsfaldet.

Er de pårørende ankommet til akutmodtagelsen henvises de til pårørenderummet, indtil der er endeligt klar på 6-timersstuen.

Når en patient afgår ved døden i akutmodtagelsen, må patienten kun gøres i stand (fjerne tube, venflon og vaskes mm.), hvis man med sikkerhed ved, at politiet ikke vil foretage sig yderligere i sagen, se afsnit om retslægeligt ligsyn.

 

Afdøde køres i 6-timersstuen, og når han lades alene, hæftes klokkesnoren til afdøde. Afdøde skal tilses af læge efter ca. 6 timer, eller når der er sikre dødstegn med henblik på dødsbekræftelse. Dette noteres på den orange ligblanket punkt 4. Desuden udfylder lægen side 1 af den elektroniske dødsattest.

Indbringes død til Akutmodtagelsen

Når en patient indbringes død til Akutmodtagelsen, er patienten inden ankomst til sygehuset erklæret død af en læge. Lægen har udfyldt den orange ligblanket punkt 4 om dødsformodning. Lægen har også taget stilling til om dødsfaldet skal indberettes til politiet.

 • • Ved dødsbekræftelse:

 • • Hvis patienten har sikre dødstegn (dødsstivhed, ligpletter eller forrådnelse), og en læge har lavet en dødsbekræftelse, kan patienten køres i kapellet. Husk at tage højde for, om der er pårørende, der ønsker at tage afsked med afdøde, førend patienten køres i kapellet. I dagtid på hverdage kan afdøde fremvises i kapellet efter forudgående aftale.

 • • Ved dødsformodning:

 • • Hvis patienten er erklæret død, og patienten kun er dødsformodet, køres afdøde i akutmodtagelsens 6 timers-stue. Efter ca. 6 timer eller når der er sikre dødstegn, kaldes en medicinsk læge til at dødsbekræfte og til at udfylde den orange ligblanket, samt dødsattest side 1.

Dødsattest og obduktion

Lægen indhenter evt. samtykke til obduktion.

Lægen registrerer tidspunkt for dødsfald og udfylder side 1 i dødsattesten. Side 2 sendes til egen læge, som udfærdiger denne.

Retslægelig ligsyn

I tilfælde af, at der skal foretages retslægeligt ligsyn, må der ikke røres ved afdøde, og de pårørende må ikke lades alene med den afdøde. Retslægeligt ligsyn foretages mandag og torsdag.

I pjecen Til pårørende ved dødsfald, står der mere om retslægeligt ligsyn. Dette kan gennemgås med de pårørende, for at skabe større forståelse.

Identifikation

Når afdøde ankommer til afsnittet sikrer sygeplejersken sig, at han er identificeret, og at afdøde har påsat en orange ligblanket.

Er afdøde uidentificeret, kan politiet kontaktes med henblik på opsporing af pårørende.

Husk at bruge oplysninger fra falckredderne om evt. findested, pårørende mm., ligesom eventuelle ejendele i lommer såsom tegnebog, kørekort mm, kan være en hjælp til at få afdøde identificeret. Husk, at vi ikke må/kan identificere ud fra, hvad vi finder i lommerne i form af billedidentifikation, men kun ud fra personlig identifikation ved pårørende.

Forløb

Falck ankommer med afdøde eller patienten afgår ved døden i Akutmodtagelsen:

 • • Forløbskoordinatoren sætter label i kalenderen, hvor afdødes navn, cpr-nr., adresse, oplysninger om pårørende og om politiet er underrettet om dødsfaldet. Desuden noteres det, når patienten er synet.

 • • Forløbskoordinatoren kontakter informationen og sekretæren i akutmodtagelsen, og oplyser om navn, cpr-nr. og adresse på den afdøde, der køres i enten sygehuskapellet eller på akutmodtagelsens 6-timers stue.

 • • Forløbskoordinatoren udpeger en sygeplejerske til at varetage omsorg for den afdøde og dennes pårørende.

Lejring og omsorg for afdøde

 • Sygeplejersken reder en seng op med plastic og ekstra lagen ovenpå.

 • Sygeplejersken sikrer sig, at den afdøde lægges til hvile på respektfuld vis.

 • Afdøde lades urørt m.h.t. vask og skift af tøj, med mindre patienten er afgået ved døden i skadestuen, og politiet ikke ønsker at foretage sig yderligere i sagen.

 • Afdøde får et lagen over sig, dog lades brystkasse og ansigt frit. Hvis afdøde er frigivet af politiet lades ligeledes arme og hænder fri, så de pårørende kan holde i hånd.

 • Til hovedpude anvendes et sammenfoldet flonel tæppe lagt i et pudevår.

 • Sygeplejersken sætter klokkesnoren fast i afdødes tøj.

 • Sygeplejersken kontrollerer, at 6-timersstuens køleanlæg er tændt.

Værdigenstande

Eventuelle smykker tages af afdøde og afleveres i informationen efter gældende regler. Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

Hvis der indgås særlige aftaler om, at den afdøde skal beholde visse smykker på, noteres dette på den orange ligblanket.

De pårørende må få udleveret den afdødes personlige ting.

Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle.

Pårørende

 • Sygeplejersken dokumenterer tiden, hvor de pårørende er i afdelingen enten på den blå seddel ”Patienten er erklæret død ved ankomsten” eller på den lyserøde seddel ”Patienten er registreret i skadestuen”.

 • Når de pårørende kommer, vises de på 6-timersstuen, der er gjort klar til at modtage besøgende. Der tændes lys, laves kaffe/the og der stilles kolde drikkevarer frem.

 • Den afdøde fremvises med respekt for afdøde og de efterladte, og der tages hånd om de pårørende, ved at respektere deres ønsker og behov, uanset religiøs, eksistentiel eller kulturel baggrund.

 • Sygeplejersken kan være behjælpelig med at kalde sygehuspræsten ind. I Informationen findes telefonnummeret til præsterne. Man kan også forsøge at kontakte de pårørendes egen præst.

 • Der må gives oplysninger om afdøde til nærmeste pårørende.

 • Pjecen Til pårørende ved dødsfald udleveres, og der informeres kort om, hvad der står i den. Evt. udleveres folderen Gode råd til at håndtere voldsomme hændelser. Information til dig og dine pårørende.

 • Er afdøde allerede i kapellet og pårørende har brug for at se afdøde, kan de kontakte kapellet mandag-fredag mellem 9-15 mhp fremvisning. Udenfor dette tidsrum kontaktes forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen, og denne tager via Informationen kontakt til kapelassistenten med henblik på fremvisning Tilkald af kapelassistent

 

Overflytning til kapellet

 • Når afdøde er dødsbekræftet, må han køres i kapellet.

 • Der kaldes portør hertil via Columna Opgavesystem. Tidspunkt for bestilt portør noteres i kalenderen, og når patienten forlader akutmodtagelsen vinges der af.

 • Alle papirer på afdøde lægges i dueslaget ”Kapel” ved forløbslederen. Kapellets personale kommer selv og tømmer skuffen.

Ligpas

Hvis den afdøde skal transporteres til udlandet, kræver det et ligpas. Dette skal udstedes af embedslæge.

Formål

At sygeplejersken i akutmodtagelsen ved, hvordan hun skal forholde sig til afdøde og dennes pårørende.

At de pårørende inddrages mest muligt.

At de pårørende kan tage afsked med den afdøde på en værdig og respektfuld måde.

At sygeplejersken tager sig af de pårørende på en omsorgsfuld og respektfuld måde.

At sygeplejersken er bekendt med regler for håndtering af værdigenstande.

 

 

Referencer

Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politi

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Omsorg for afdøde patient

Sundhedsstyrelsen