Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

Beskrivelse1

Afgår ved døden i akutmodtagelsen1

Indbringes død til akutmodtagelsen1

Dødsattest og obduktion2

Retslægelig ligsyn2

Identifikation2

Forløb2

Lejring og omsorg for afdøde2

Værdigenstande2

Pårørende3

Overflytning til kapellet3

Definition af begreber3

Formål4

Referencer4

 

Beskrivelse

Afgår ved døden i akutmodtagelsen

Når en patient afgår ved døden i akutmodtagelsen erklærer behandlende læge, patienten dødsformodet. Lægen noterer tidspunktet for dødens indtræden og udfylder den orange ligblanket punkt 1 – 4, hvorefter den bindes på patientens ekstremitet.

Er patienten ikke identificeret, har patienten fået et erstatningscpr-nummer ved ankomst til akutmodtagelsen, der anvendes indtil endelig identificering er mulig.

Den behandlende læge informerer de pårørende om dødsfaldet, og lægen indhenter samtykke til obduktion. Lægen noterer dødstidspunktet og beskrivelse af hændelsesforløbet i journalen.

Er der ikke oplysninger om pårørende kan politiet være behjælpelig med at opspore disse, og evt. overbringe information om dødsfaldet.

Er de pårørende ankommet til akutmodtagelsen henvises de til ”nattevagtsrummet” indtil der er endeligt klar på 6-timersstuen.

Når en patient afgår ved døden i akutmodtagelsen, må patienten kun gøres i stand (fjerne tube, venflon og vaskes mm.), hvis man med sikkerhed ved, at politiet ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

Afdøde køres i 6-timersstuen, og når patienten lades alene, hæftes klokkesnoren til afdøde. Patienten skal tilses af en læge efter ca. 6 timer, eller når der er sikre dødstegn med henblik på dødsbekræftelse. Dette noteres på den orange ligblanket punkt 4. Desuden udfylder lægen side 1 af den elektroniske dødsattest.

 

Indbringes død til akutmodtagelsen

Når en patient indbringes død til akutmodtagelsen, er patienten inden ankomst til sygehuset erklæret død af en læge. Lægen har udfyldt den orange ligblanket punkt 4 om dødsformodning. Lægen har også taget stilling til om dødsfaldet skal indberettes til politiet.

  • • Ved dødsbekræftelse:

Hvis patienten har sikre dødstegn(dødsstivhed, ligpletter eller forrådnelse), og en læge har lavet en dødsbekræftelse, kan patienten køres i kapellet. Husk at tage højde for, om der er pårørende, der ønsker at tage afsked med afdøde, førend patienten køres i kapellet.

  • • Ved dødsformodning:

Hvis patienten er erklæret død, og patienten kun er dødsformodet, køres afdøde i akutmodtagelsens 6 timersstue. Efter ca. 6 timer eller når der er sikre dødstegn, kaldes en medicinsk læge til at dødsbekræfte og til at udfylde den orange ligblanket, samt dødsattest side 1.

 

Dødsattest og obduktion

Lægen indhenter evt. samtykke til obduktion.

Lægen registrerer tidspunkt for dødsfald og udfylder side 1 i dødsattesten. Side 2 sendes til egen læge, som udfærdiger denne.

 

Retslægelig ligsyn

I tilfælde af, at der skal foretages retslægeligt ligsyn, må der ikke røres ved afdøde, og de pårørende må ikke lades alene med den afdøde. Retslægeligt ligsyn foretages mandag og torsdag.

I pjecen ”ved dødsfald”, står der mere om retslægeligt ligsyn. Dette kan gennemgås med de pårørende, for at skabe større forståelse.

 

Identifikation

Når afdøde ankommer til afdelingen sikrer sygeplejersken sig, at patienten er identificeret, og at afdøde har påsat en orange ligblanket.

Er patienten uidentificeret kan politiet kontaktes med henblik på opsporing af de pårørende.

Husk at bruge oplysninger fra falckredderne om evt. findested, pårørende mm., ligesom eventuelle ejendele i lommer såsom tegnebog, kørekort mm, kan være en hjælp til at få identificeret patienten. Husk, at vi ikke må identificere ud fra, hvad vi finder i lommerne, men kun ud fra personlig identifikation ved pårørende.

 

Forløb

Falck ankommer med afdøde eller patienten afgår ved døden i akutmodtagelsen:

  • • Forløbskoordinatoren sætter label i kalenderen, hvor afdødes navn, cpr-nr., adresse, oplysninger om pårørende og underretning af politi noteres. Desuden noteres det når patienten er synet.

  • • Forløbskoordinatoren kontakter informationen, og oplyser om navn, cpr-nr. og adresse på den afdøde, der køres i enten sygehuskapellet eller på akutmodtagelsens 6-timers stue.

  • • Forløbskoordinatoren udpeger en sygeplejerske til at varetage omsorg for den afdøde og dennes pårørende.

 

Lejring og omsorg for afdøde

Sygeplejersken reder en seng op med plastic og ekstra lagen ovenpå.

Sygeplejersken sikrer sig, at den afdøde lægges til hvile på respektfuld vis.

Afdøde lades urørt m.h.t. vask og skift af tøj, med mindre patienten er afgået ved døden i skadestuen, og politiet ikke ønsker at foretage sig yderligere i sagen.

Afdøde får et lagen over sig, dog lades ansigtet frit.

Til hovedpude anvendes et sammenfoldet flonel tæppe lagt i et pudevår.

Sygeplejersken sætter klokkesnoren til patienten.

Sygeplejersken kontrollerer at 6-timersstuens køleanlæg er tændt.

 

Værdigenstande

Eventuelle smykker tages af afdøde og afleveres i informationen efter gældende regler. Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

Hvis der indgås særlige aftaler om, at den afdøde skal beholde visse smykker på, noteres dette på den orange ligblanket.

De pårørende må få udleveret den afdødes personlige ting.

Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle.

 

Pårørende

Sygeplejersken dokumenterer tiden, hvor de pårørende er i afdelingen enten på den blå seddel ”Patienten er erklæret død ved ankomsten” eller på den lyserøde seddel ”Patienten er registreret i skadestuen”.

Når de pårørende kommer, vises de på 6-timersstuen, der er gjort klar til at modtage besøgende. Der tændes lys, laves kaffe/the og der stilles kolde drikke varer frem.

Den afdøde fremvises med respekt for afdøde og de efterladte, og der tages hånd om de pårørende, ved at respektere deres ønsker og behov, uanset religiøs, eksistentiel eller kulturel baggrund.

Sygeplejersken kan være behjælpelig med at kalde sygehuspræsten ind. I Informationen findes telefonnummeret til præsterne. Man kan også forsøge at kontakte de pårørendes egen præst.

Der må gives oplysninger om afdøde til nærmeste pårørende.

Pjecen ”Ved dødsfald” udleveres, og der informeres kort om, hvad der står i den.

Er afdøde allerede i kapellet og pårørende har brug for at se afdøde, kan de kontakte kapellet mandag-fredag mellem 9-15 mhp fremvisnign. Udenfor dette tidsrum kontaktes forløbskoordinatoren i akutmodtagelsen, og denne tager via Informationen (tlf: 60010) kontakt til kapelassistenten med henblik på videre fremvisning Tilkald af kapelassistent

 

Overflytning til kapellet

Når patienten er dødsbekræftet må patienten køres i kapellet. Der kaldes portør hertil via smartportør. Tidspunkt for bestilt portør noteres i kalenderen, og når patienten forlader akutmodtagelsen vinges der af.

Alle papirer på afdøde lægges i skuffen ”Kapel” ved forløbslederen. Kapellets personale kommer selv og tømmer skuffen.

 

Ligpas

Hvis den afdøde skal transporteres til udlandet, kræver det et ligpas. Dette skal udstedes af embedslægerne.

 

Definition af begreber

Orange ligblanket er den blanket, som man anvender til identificering af afdøde og bekræftelse af dødens indtræden.

Dødsbekræftelse foretages af læge ved konstatering af sikre dødstegn: dødsstivhed (rigor mortis), dødspletter (livores) eller forrådnelse (kadavarositas). Mindst ét af de sikre dødstegn skal være tilstede.

Dødsformodning:

Medmindre der foreligger åbenbart dødsfald, foretages dødsformodning ved konstatering af de umiddelbare dødstegn, hvilket i henhold til dødskriterierne er uopretteligt ophør af al åndedræt, hjerte- (hjertedødskriteriet) og hjernevirksomhed. Ved hjertedødskriteriet foretager lægen stetoskopi af hjerte og lunger. Ved hjernedødskriteriet kræves særlige undersøgelser, hvorfor disse patienter i praksis vil være flyttet fra skade-modtagelsen.

Retslægeligt ligsyn:

Retslægeligt ligsyn foretages efter anmodning fra politiet. Ligsynet er en ydre undersøgelse af afdøde, der foretages af politiet i samarbejde med embedslægen. Ved ligsynet afgøres det, om der skal foretages en retslægelig obduktion.

Nærmeste pårørende:

Afdødes nærmeste pårørende er afdødes samlevende ægtefælle eller samlever, forældre til børn under 18 år, søskende - slægtninge i lige linje. Adoptivbørn og plejebørn er normalt også omfattet. Såfremt ingen af ovenstående findes, da andre slægtninge som afdøde var nært tilknyttet eller nært besvogret med.

 

Formål

At sygeplejersken i akutmodtagelsen ved, hvordan hun skal forholde sig til afdøde og dennes pårørende.

At de pårørende inddrages mest muligt.

At de pårørende kan tage afsked med den afdøde på en værdig og respektfuld måde.

At sygeplejersken tager sig af de pårørende på en omsorgsfuld og respektfuld måde.

At sygeplejersken er bekendt med regler for håndtering af værdigenstande.

 

Referencer

Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politi

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Omsorg for afdøde patient

Sundhedsstyrelsen