Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multiple Sklerose – instruks for behandling med Fampyra

Formål

At beskrive igangsætning og vedligeholdelse af behandlingen for MS patienter, der er identificeret af en MS læge som egnede kandidater til afprøvning af Fampyra til symptomatisk behandling af gangbesvær.

Definition af begreber

MS   Multipel sklerose

EDSS   Expanded Disability Status Scale

MSWS-12  12-Item MS Walking Scale – se bilag

T25FW  Timed 25-Foot Walk – se bilag

Beskrivelse

Fampyra 10 mg depottabletter indeholder 10 mg Fampridin

Fampyra er indiceret til forbedring af gangen hos voksne patienter med multipel sklerose (MS) med gangbesvær og EDSS mellem 4 og 7.

So også PRI instruks ”Multipel sklerose – Instruks for behandling med Fampyra”.

Farmakodynamisk virkning

Fampyra er en kalium-kanal blokker. Ved blokering af kalium-kanaler reducerer Fampyra ionstrømmen gennem disse kanaler og forlænger derved repolarisering og forstærker således dannelsen af aktionspotentialer i demyeliniserede axoner og den neurologiske funktion. Ved at forstærke dannelse af aktionspotentialet formodes det, at flere impulser ledes i centralnervesystemet.

Forventet virkning

Fampyra var effektivt til at forbedre ganghastigheden. I en af hovedundersøgelserne responderede ca. 35 % af de patienter, der fik Fampyra, på behandlingen, sammenlignet med 8 % i placebogruppen. I den anden undersøgelse var resultaterne tilsvarende, idet 43 % af patienterne i Fampyra-gruppen responderede på behandlingen, sammenlignet med 9 % i placebogruppen.

Patienter, som viste respons på Fampyra, øgede i gennemsnit ganghastigheden med 26,3 % mod 5,3% af patienterne på placebo (p< 0,001) (MS-F203) og 25,3% mod 7,8% (p< 0,001) (MS-F204). Forbedringen viste sig hurtigt (inden for uger) efter behandlingsstart med Fampyra.

Dosering

Den anbefalede dosis er én 10 mg tablet, to gange dagligt, som tages med 12 timers mellemrum (én tablet om morgenen og én tablet om aftenen). Tabletterne skal ikke indtages i forbindelse med et måltid

Tabletten skal synkes hel. Den må ikke deles, knuses, opløses, suttes eller tygges.

Indikation

Fampyra er indiceret til forbedring af gangen hos voksne patienter med multipel sklerose (MS) med gangbesvær (EDSS 4-7).

Påbegyndelse og evaluering af behandlingen med Fampyra

Evaluering af effekt

 

MSWS-12-test

Udfyldes af patienten før og under Fampyra-behandlingen.

Vurderes som signifikant ved forbedring i scoren med mindst 4 (forbedring = fald i score)

 

Gangtest:

Inden opstart af behandlingen:

Patienten testes med en gangtest, som bruges til baseline.

Gangtesten foretages i Skleroseambulatoriet. Patienten instrueres til at gå hurtigst muligt på et afmærket område, som svarer til 25 foot eller 7,62 meter og måles med stoppur i sekunder. De målte værdier noteres på T25FW registreringsskema.

Differensen mellem baseline-værdien og værdien efter 2 ugers behandling omregnes i procent og skal udgøre mindst 20% for at dokumentere behandlingsrespons.

2 uger efter opstart:

Gentagelse af samme gangtest, som bruges til vurdering af effekt. Effekt defineres som forbedring af ganghastighed med mindst 20 %.

Derudover testes før opstart og 2 uger efter med MSWS-12-test (se bilag).

Patienterne skal evalueres efter to uger, og behandlingen skal stoppes for patienter, som ikke fremviser en forbedring. Behandlingen skal også stoppes, hvis en patients gangevne forværres, eller hvis patienten ikke rapporterer nogen fordel.

Reevaluering af behandlingen med Fampyra

Hvis der observeres en forværring i gangevnen, skal behandlingen afbrydes og effekten revurderes. Revurderingen bør omfatte et behandlingsstop med Fampyra og gennemførelse af gangtest. Behandlingen bør stoppe såfremt patienten ikke længere oplever nogen fordel af behandlingen.

 

Behandling med Fampyra skal reevalueres en gang om året med både MSWS-12-test og T25-FW-test.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fampridin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Samtidig behandling med andre lægemidler indeholdende fampridin (4-aminopyridin).

Patienter med anfald i anamnesen, eller som samtidig lider af anfald.

Patienter med mild, moderat eller alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <80 ml/min.).

Samtidig brug af Fampyra med lægemidler, som hæmmer organisk kationstransporter 2 (OCT2), f.eks. cimetidin.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for anfald

Behandling med fampridin øger risikoen for kramper.

Fampyra bør administreres med forsigtighed ved tilstedeværelse af faktorer, som kan sænke tærsklen for anfald.

Behandlingen med Fampyra bør afbrydes i patienter, som får et anfald under behandlingen.

Nyreinsufficiens

Fampyra udskilles uændret og primært gennem nyrerne. Patienter med nyreinsufficiens har højere plasmakoncentrationer, som associeres med øgede bivirkninger, især neurologiske bivirkninger. Det anbefales at evaluere nyrefunktionen inden behandlingen samt overvåge nyrernes funktion regelmæssigt under behandlingen hos alle patienter (især hos ældre, hvor nyrefunktionen kan være svækket). Kreatininclearance kan vurderes vha. Cockroft-Gault-formlen.

Fampyra bør ikke administreres til patienter med nyreinsufficiens (kreatininclearance <80 ml/min.) Der bør udvises forsigtighed, når Fampyra ordineres samtidig med lægemidler, som er substrater for OCT2, f.eks. carvedilol, propanolol og metformin.

Fampyra bør administreres med forsigtighed til patienter med kardiovaskulære symptomer som hjerterytmeforstyrrelser og sinoatriale eller atrioventrikulære ledningsforstyrrelser (disse virkninger ses ved overdosering). Der foreligger kun få data om sikkerhed for disse patienter.

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data vedrørende brugen af fampridin til gravide kvinder.

Dyreforsøg har vist reproduktiv toksicitet. Som en sikkerhedsforanstaltning foretrækkes det, at brugen af Fampyra undgås under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om fampridin udskilles i modermælken hos mennesker og dyr. Fampyra anbefales ikke under amning.

Fertilitet

Der er ikke set nogen uønsket virkning på fertiliteten i dyreforsøg.

Bivirkninger

De identificerede bivirkninger er overvejende neurologiske og inkluderer krampe, søvnløshed, angst, balanceforstyrrelse, svimmelhed, paræsthesi, rysten, hovedpine og slaphed. Dette stemmer overens med fampridins farmakologiske aktivitet. Den største hyppighed af bivirkninger påvist i placebokontrollerede studier hos MS patienter behandlet med Fampyra i den anbefalede dosis er urinvejsinfektion (hos cirka 12 % af patienterne).

Bivirkningerne er anført nedenfor efter organklasser og absolut frekvens. Hyppighederne defineres som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

 

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Frekvenskategori

Infektioner og infestationer

Urinvejsinfektion

Meget almindelig

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Almindelig

Almindelig

Nervesystemet

Anfald

Svimmelhed

Hovedpine

Balanceforstyrrelse

Paræsthesi

Rysten

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Smerter i svælget

Almindelig

Almindelig

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Opkastning

Forstoppelse

Fordøjelsesbesvær

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni

Almindelig

Referencer

RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), Behandlingsvejledning for symptomlindrende behandling af multipel sklerose med fampridin, 24.januar 2013