Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnosticering - planlægning af udredningsforløb

 

Problemstilling

De hyppigste og mest komplekse patientforløb i Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit er omfattet af de nationalt udmeldte pakkeforløb.

Nogle relativt komplekse udredningsforløb er fortsat ikke omfattet af de nationale pakkeforløb og denne retningslinje skal dække disse situationer.

 

Målgruppe – modtagelse

Ledere og medarbejdere, som er involveret i udredning af patienter.

 

Definition af begreber

Udredningsforløb, kompleks: Udredningsforløb, som f.eks. involverer flere enheder, omfatter flere undersøgelser eller procedurer og/eller kræver, at patienten møder op flere gange.

Pakkeforløb: Patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der følger et på forhånd booket forløb.

Retningslinje: Systematisk udarbejdet anvisning, som skal anvendes af ledere og medarbejdere, når de skal træffe beslutning om den rette fremgangsmåde.

 

Formål

At sikre, at patienten oplever et koordineret og effektivt udredningsforløb, og at forløbene baseres på nationale kliniske retningslinjer hvis sådanne forefindes.

 

Metode

 • • Litteraturgennemgang

 • • Kongres og mødedeltagelse

 

Beskrivelse

I Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital, er nedenstående diagnoser og udredningsforløb i relation hertil, defineret som værende hyppige og komplekse:

 

1. Torakale aortaaneurismer og -dissektioner

2. Lungemboli

3. Thoraxtraumer

4. Parokssystisk/persisterende atrieflimmer

5. Accidentiel hypotermi

6. Oesophagusperforation

 

For ovenstående udvalgte patientgrupper tilrettelægges udredningsforløbene således at nationale retningslinjer, udgivet af Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, følges. Hvis sådanne ikke findes, udarbejdes en lokal retningslinje.

 

Alle udredningsforløbene foregår i tæt samarbejde med Kardiologisk Afdeling med assistance fra andre relevante afdelinger på Aalborg Universitetshospital eller patientens hjemsygehus.

 

Ad 1:Torakale aortaaneurismer og –dissektioner

Der henvises til: Aortadissektioner og aneurismer – Elektiv og akut diagnostik og behandling

 

Ad 2: Lungeemboli

Der henvises til den nationale behandlingsvejledning fra Dansk Cardiologisk Selskab: Lungeemboli

 

Udredningsforløbet foregår akut i samarbejde med Kardiologisk Afdeling i hvilken afdeling patienterne primært indlægges. Ved behov for akut cirkulationsstøtte tilkaldes Thoraxkirurgisk bagvagt som efter konference med kardiolog beslutter, om der skal iværksættes akut ekstrakorporal cirkulationsstøtte med hjerte-lungemaskine (ECC) mens videre diagnostiske undersøgelser foregår, eller om der skal foretages akut operation på mistanke om stor central lungeemboli. Ved behov for akut ECC og/eller operation informerer/indkalder thoraxkirurgisk bagvagt:

 • • TV-anæstesilæge

 • • Operationssygeplejerske

 • • Thoraxkirurgisk bag-bagvagt

 • • Vagthavende perfusionist

Telefonnumre fremgår af vagtplaner eller kan indhentes i informationen.

Den vågne patient informeres om operation og risici.

 

Ad 3: Thoraxtraumer

Der henvises til sygehusets traumemanual: Traumemanual

 

Ad 4: Paroxystisk/persisterende atrieflimmer

Disse patienter henvises primært til Kardiologisk Afdeling hvor primær udredning og diagnostik gennemføres efter retningslinier i den nationale behandlingsvejledning fra Dansk Cardiologisk Selskab: Atrieflimren og atrieflagren

 

Såfremt patienten efterfølgende henvises til Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit med henblik på vurdering af indikation for kirurgisk behandling via sternotomi eller i form af torakoskopisk kirurgi indkaldes patienten til samtale ved overlæge og såfremt patienten accepterer operation efter yderligere information, ordinerer og iværksætter kirurgen supplerende undersøgelser i form af:

 • • Lungefunktionsundersøgelse

 • • Transesofageal ultralydsscanning

 • • CT-thorax

 • • Koronararteriografi

 • såfremt disse undersøgelser ikke allerede foreligger.

Undersøgelsesprogrammet iværksættes straks idet henvisninger udfyldes efter samtalen. Når undersøgelsesresultaterne foreligger indkaldes patienten til operation med maksimalt 4 ugers ventetid. Den henvisende kirurg er førløbsansvarlig for nævnte udredningsforløb.

 

Ad 5: Accidentiel hypoterm

Udredning af eventuel følgesygdom udredes akut i samarbejde med andre afdelinger på Hospitalet afhængig af anamnesen. Der henvises i øvrigt til nedenstående lokale instrukser/kliniske retningslinjer. Thoraxkirurgisk speciallæge er ansvarlig for forløbet: Behandling af den hypoterme patient

 

Ad 6: Oesophagusperforation

Patienter med osophagusperforation henvises til Hjerte-Lungekirurgisk Afsnit og disse patienter videreudredes og behandles akut. Vagthavende thoraxkirurgiske bagvagt har ansvaret for at det videre udredningsforløb og behandling straks iværksættes herunder supplerende røntgen af oesophagus med vandig kontrast og/eller CT-scanning forud for operation med henblik på suturering af oesophaguslæsionen og/eller drænage af mediastinum og pleurahule.