Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinafstemning og registrering af allergier i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel

 

Definition af begreber

OPUS: Medicineringsmodul som del af den elektroniske patientjournal.

FMK: Det fælles medicinkort

CAVE: Registrering af allergier.

Medicingennemgang: En kritisk gennemgang af den medicinske behandling med henblik på vurdering og godkendelse af den kliniske relevans af alle præparater ud fra kendskab til individuelle patientkarakteristika, sygdomme og præparater. Indbefatter stillingtagen til indikation, varighed, dosis og dosisinterval, compliance, bivirkninger, interaktioner, manglende præparater. Dokumenteres på medicinkortfanen på FMK-delen.

Medicinstatus: Den proces der sikrer korrekt medicinering under indlæggelse. ”Frigiver” en ordination til administration. Dokumenteres i OPUS.

Medicinafstemning: Den proces der sikrer korrekt medicinering ved overgange mellem sektorer. Dokumenteres på medicinkortfanen på FMK-delen.

Suspendering af FMK: Orientering til omverdenen om at patienten er indlagt, og at FMK ikke nødvendigvis afspejler den aktuelle medicinering.
Dokumenteres på medicinkortfanen ved indlæggelse.

Frigivelse af FMK: Orientering om at patienten er udskrevet, og vi har ajourført FMK, så det afspejler patientens aktuelle medicinering. Dokumenteres på medicinkortfanen ved udskrivelsen.

 

Målgruppe

Ledere og medarbejdere på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland involveret i udredning, behandling samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i gynækologisk og obstetrisk regi.

 

Formål

At sikre at patienternes medicin gennemgås ved indlæggelse og afstemmes ved udskrivelse og derved sikre korrekt medicinering under indlæggelse, ved overflytning mellem afdelinger og sektorer, samt ved udskrivelse til hjemmet. At sikre videregivelse af nyinstitueret medicinsk behandling mellem sektorerne.
At sikre at allergier registreres i OPUS.

 

Problemstilling

Behandling og undersøgelse i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel kan foregå i flere forskellige forløb:

Gynækologiske patienter: En del er indlagte til undersøgelse og behandling, andre behandles ambulant.

Obstetriske patienter: Disse kan være indlagte på flere forskellige afsnit og flyttes mellem flere afsnit i løbet af graviditeten, under fødslen og de første dage, efter barnet er født. Der er forskellige systemer til ordination og administration af medicin på de afsnit, patienterne kan komme i kontakt med.

Dokumentet beskriver, hvordan vi sikrer medicinstatus/-gennemgang ved indlæggelse og ved overflytning mellem de forskellige afsnit, hvordan vi sikrer medicinafstemning ved udskrivelse, suspendering og frigivelse af FMK samt registrering af allergier.

 

Metode

 

Allergi:

Generelt gælder at allergier skal registreres ved første kontakt.

Patienter der er indlagt på sengeafsnit: Cave/ingen allergier udfyldes ved indlæggelse og ved nytilkomne registrerede allergier.

Patienter der er indlagt på Fødegangen eller på Dagkirurgisk Afsnit: Lægen kontaktes, hvis kvinden angiver allergi. Jordemødre og sygeplejersker kan ikke registrere allergi i OPUS.

Ambulante Patienter: Allergier registreres i OPUS, hvis kvinderne har et forløb i ambulatoriet.

 

Medicin afstemning

 

Gynækologiske patienter

Akutte indlæggelser på sengeafsnit:

Patienter skal have gennemgået medicin, sat medicinstatus ved indlæggelse og have afstemt medicinkort ved udskrivelse. Endvidere skal FMK suspenderes, når patienterne indlægges i afdelingen, og det skal frigives, når patienterne udskrives fra afdelingen.

Lægerne sætter medicinstatus ved indlæggelse, dagligt ved stuegang, når der ændres på medicinen, postoperativt og ved overflytning til andre afdelinger (F.eks. ved overflytning til Intensiv Afdeling, se nedenfor)

Overflytning mellem afdelingens forskellige afsnit nødvendiggør ikke medicinstatus.

Ved udskrivelse skal Medicinen afstemmes og FMK frigives. Hvis der ved stuegang er planlagt udskrivelse umiddelbart, overfører lægen relevant medicin til FMK, afstemmer og frigiver kortet. Patienter, der forventes udskrevet indenfor næstfølgende døgn, tages op på stuegang med henblik på medicinafstemning. Sygeplejersken kan så frigive FMK, når patienten går hjem.

 

Patienter der indlægges til planlagt operation:

I det perioperative døgn forud for operationen gives som udgangspunkt kun den medicin, narkoselægen har ordineret i forbindelse med præsamtalen og dokumenteret på præsedlen. Al anden vanlig medicin pauseres. Perioperativ antibiotika og tromboseprofylakse ordineres af stamafdelingens læge på præbookingsskemaet, Evt. pausering af vanlig medicin op til operationsdagen (Plavix, Marevan o.l.) registreres på præbookingskemaet.

Sygeplejerske på patientens stamafsnit er ansvarlig for at dokumentere, hvilken medicin patienten har indtaget præoperativt.

Operatøren sikrer postoperativt, at der er ordineret relevant postoperativ smertebehandling og ordinerer evt. fast medicin, der skal genoptages under indlæggelsen, hvorefter medicinstatus sættes.

Under ophold på opvågningen dokumenteres medicingivning på anæstesiskema side 2. Når patienten tilbageflyttes til stamafdeling, genoptages dokumentationen i OPUS.

På Dagkirurgisk Afsnit skal FMK ikke suspenderes/frigives.

 

Ambulante gynækologiske patienter:

Nyordineret medicin overføres til FMK. I en overgangsperiode til 01.07.2014 er der ikke krav om medicinafstemning hos denne patientgruppe, medmindre kortet allerede er afstemt (se regionalt dokument om medicinering).

Medicinkort suspenderes/frigives ikke.

 

Obstetriske patienter

Patienter der indlægges på Obstetrisk Sengeafsnit, Barselsafsnit 11 eller Fødegangen:

Patienter skal have lavet medicingennemgang samt sat medicinstatus ved indlæggelse og have afstemt medicinkort ved udskrivelse. Der hvor læger ikke ser patienten ved indlæggelse eller udskrivelse, sker dette ved hhv. førstkommende stuegang og sidste stuegang inden udskrivelsen. Lægerne sætter derudover medicinstatus hver gang, der ændres på medicinen, postoperativt og ved overflytning til andre afdelinger (f.eks. ved overflytning til Intensiv Afdeling, se nedenfor)

Overflytning mellem afdelingens forskellige afsnit nødvendiggør ikke medicinstatus osv.

Det medicin, som hører ind under sygeplejerskers rammeordinationer (håndkøbsmedicin), medfører ikke, at medicinstatus skal sættes.

 

HUSK at medicinen skal være frigivet ved udskrivelse.

 

Ambulante obstetriske patienter:

Nyordineret medicin overføres til FMK.

Medicinkort suspenderes ikke.

 

Kvinder der ikke får lægeordineret medicin ved indlæggelsen på Fødegangen:

 

Forløb

Suspendering af FMK

Frigives af FMK

Medicinafstemning

 

Fødegang - ambulant

 

 

Medicinafstemning ved læge ikke nødvendig

Fødegang – Patient-hotel

 

 

Medicinafstemning ved læge ikke nødvendig

Fødegang – B11

B11 ved sygeplejerske

B11 ved sygeplejerske

Medicinafstemning ved læge ikke nødvendig

Fødegang – B11 – Patienthotel

B11 ved sygeplejerske

B11 ved sygeplejerske

Medicinafstemning ved læge ikke nødvendig

 

 

Kvinder der får lægeordineret medicin ved indlæggelsen, eller hvor der ordineres medicin under indlæggelsen*:

 

Forløb

Suspendering af FMK

Frigives af FMK

Medicinafstemning

Fødegang – ambulant

Fødegang ved læge

Fødegang ved læge

Medicinstatus sættes ved indlæggelsen og afstemmes ved udskrivelsen

Fødegangen – Patienthotel

Fødegang ved læge

Fødegang ved læge

Medicinstatus sættes ved indlæggelsen og afstem mes ved udskrivelsen

Fødegang – B11

Fødegang ved læge

B11 ved læge eller sygeplejerske **

Medicinstatus sættes ved indlæggelsen og afstemning foretages ved plan om udskrivelsen

Fødegang – B11 – Patienthotel

Fødegang ved læge

B11 ved læge eller sygeplejerske **

Medicinstatus sættes ved indlæggelsen og afstemning foretages ved plan om udskrivelsen

 

*Det medicin der gives i forbindelse med fødslen, eller på B11, som hører ind under jordemødres eller sygeplejerskers rammeordinationer (håndkøbsmedicin), medfører ikke, at medicinstatus skal sættes.

** Hvis der ved stuegang er planlagt udskrivelse umiddelbart, overfører lægen relevant medicin til FMK, afstemmer og frigiver kortet. Patienter, der forventes udskrevet indenfor næstfølgende døgn, tages op på stuegang med henblik på medicinafstemning. Sygeplejersken kan så frigive FMK, når patienten går hjem.

Lægerne sætter medicinstatus, hver gang der ændres på medicinen, postoperativt og ved overflytning til andre afdelinger (f.eks. ved overflytning til Intensiv Afdeling).

 

Ambulante obstetriske patienter:

Nyordineret medicin overføres til FMK. I en overgangsperiode til 01.07. 2014 er der ikke krav om medicinafstemning hos denne patientgruppe, medmindre kortet allerede er afstemt (se regionalt dokument om medicinering).

Medicinkort suspenderes ikke.

 

Intensiv Afdeling

 

Overflytning til Intensiv Afdeling

Den akutte fase, hvor behandlende læge beslutter, at patienten skal overflyttes til Intensiv Afdeling, foregår som vanligt. Den medicin, der er givet i den akutte fase på Fødegang/sengeafsnit, noteres i journalen og føres i medicinmodulet. Når patienten er stabiliseret eller installeret på Intensiv Afdeling, sætter overflyttende læge medicinstatus i OPUS, hvorefter medicinen pauseres. På den måde kan lægerne på Intensiv Afdeling se patientens aktuelle medicin, og overføre dette til det system, der anvendes på dette afsnit.

 

Overflytning fra Intensiv Afdeling

Ved overflytning fra Intensiv Afdeling til stamafdeling gennemgår intensivlægen medicinen inden overflytningen. Vagthavende i Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel (bagvagt) sætter medicinstatus samtidig med, at der laves en behandlings- og observationsplan for patienten. Intensivskema følger med journalen, så sengeafsnittet kan se, hvilken medicin der er givet på Intensiv Afdeling.