Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Færdigbehandlede patienter i Klinik Syd

 

Formål

Formålet med instruksen er at sikre, at patienters hjemkommuner får besked, når en patient erklæres for færdigbehandlet.

Derudover skal instruksen sikre en korrekt registrering af færdigbehandlede patienter, som forbliver indlagt, med henblik på korrekt fakturering til hjemkommunen for indlagte færdigbehandlede patienter.

 

Definition af begreber

En patient er færdigbehandlet i stationært regi, når patienten ud fra en konkret lægefaglig vurdering kan udskrives. Det vil sige når behandlingen er afsluttet, eller indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling. Patienten skal være klar til øjeblikkelig udskrivning på færdigbehandlingsdagen. At patienten er færdigbehandlet er ensbetydende med, at der ikke er behandlings-, sygepleje- eller træningsmæssige behov/problemer, der gør det umuligt/uforsvarligt, at patienten udskrives.

 

Beskrivelse

Når patientens behandlingsansvarlige overlæge vurderer, at patienten har behov for et kommunalt tilbud efter udskrivelse, eller at der er behov for ændring af et allerede eksisterende kommunalt tilbud, inddrages den socialrådgiver, der er tilknyttet afsnittet.

 

Efter aftale med patienten og patientens behandlingsansvarlige læge og sundhedsfaglige kontaktperson planlægger afsnittets socialrådgiver en udskrivningskonference med deltagelse af patientens hjemkommune og øvrige relevante deltagere omkring patienten med henblik på ansøgning om et relevant kommunalt tilbud efter udskrivelse. Ved udskrivningskonferencen tydeliggør Klinik Syds personale patientens behov efter udskrivelse overfor hjemkommunen.

 

Derudover skal hjemkommunen så vidt muligt oplyses om, hvilken dato sygehuset forventer, at patienten erklæres for færdigbehandlet. Bevilling eller afgørelse i forhold til et konkret relevant kommunalt tilbud er en kommunal opgave på baggrund af sygehusets vurdering af patientens behov.

 

Afholdelse af udskrivningskonferencer skal altid planlægges i henhold til den til hver tid gældende sundhedsaftale.

 

Sker der ændringer i forhold til den forventede færdigbehandlingsdato efter udskrivningskonferencen er afholdt, oplyser afsnittets socialrådgiver dette til patientens kommunale sagsbehandler.

 

Når den behandlingsansvarlige læge erklærer patienten for færdigbehandlet, bliver det dikteret af den behandlingsansvarlige læge. På baggrund af diktatet udarbejder lægesekretæren journalnotat og registrerer patienten som færdigbehandlet med henblik på afregning med hjemkommunen. Registreringen udføres i PAS i henhold vejledningen.

 

Umiddelbart efter patienten er erklæret for færdigbehandlet, orienterer afsnittets socialrådgiver patientens sagsbehandler i hjemkommunen om tidspunktet herfor via sikker mail. Afsnittets socialrådgiver sender ligeledes orienteringen Cc til Klinik Syds kontaktperson i hjemkommunen.

 

Der er følgende procedure for afsendelse af sikker mail:

  1. 1. Sikker mail kan kun afsendes fra Klinik Syds hovedpostkasse, som administreres af klinikledelsens stabsafsnit.

  2. 2. Den mail, der ønskes sendt som sikker mail, sender socialrådgiveren til Klinik Syds hovedpostkasse, der har adressen psyk.afd.s@rn.dk.

  3. 3. Mailen skal ligeledes indeholde oplysning om, hvilken sikker mailadresse mailen skal sendes til, navn og mailadresse på den person der skal modtage mailen. Hvis socialrådgiveren ikke kender den sikre mailadresse i patientens hjemkommune, skal patientens kommunale sagsbehandler oplyse denne.

  4. 4. Når socialrådgiveren har sendt mailen til Klinik Syds hovedpostkasse med de nødvendige oplysninger, vil klinikledelsens stabsafsnit sende mailen til den kommunale sagsbehandler som sikker mail, med kopi Anita Hollesen med henblik på sikring af registrering af færdigmeldingen.

  5. 5. Hvis afsendelsen af den sikre mail til patientens sagsbehandler haster, bør afsnittets socialrådgiver kontakte klinikledelsens stabsafsnit og gøre opmærksom på dette, da Klinik Syds hovedpostkasse som udgangspunkt kun åbnes én gang dagligt.

 

For kommunerne i Klinik Syds optageområde fremgår den kommunale kontaktoplysninger i forbindelse med færdigmelding af rapporten ”Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet”. For patienter, hvor hjemkommunen ikke tilhører Klinik Syds optageområde, er hjemkommunens sagsbehandler ansvarlig for at orientere relevante parter i kommunen om færdigbehandlingsdatoen.

 

Patienter, der er registrerede som færdigbehandlede, og som forbliver indlagt på grund af manglende relevante kommunalt tilbud, vil i ventetiden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil i disse tilfælde ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet. Dette bliver dikteret af den behandlingsansvarlige overlæge. Lægesekretæren udarbejder journalnotat på baggrund af notatet og ændrer patientens registrerede status. Afsnittets socialrådgiver orienterer hjemkommunen på samme vis, som da patienten blev erklæret for færdigbehandlet.

 

Referencer

  • • Den til enhver tid gældende sundhedsaftale

  • • Konkretisering af Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning på sindslidendeområdet, Klinik Syd, Psykiatrien i Region Nordjylland.

  • • Færdigbehandlede patienter i Psykiatrien