Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medikamentel behandling – Opstartsmøde i ambulatoriet for ADHD i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Beskrivelse

Forudsætning for opstart af medicinske behandling:

 • • At patienten er udredt og diagnosticeret med moderat til svær opmærksomhedsforstyrrelse ud fra kriterierne i ICD-10.

 • • At der foreligger ADHD- RS- bedømmelsesskema fra hjem og netværk.

 • • At det, før iværksættelse af medicinsk behandling, er vurderet at rammerne omkring patienten er tilpas optimerede til at medicinsk afprøvning kan effektueres.

 • • At der før iværksættelse af medicinsk behandling foreligger en somatisk undersøgelse ( max 3 mdr), inkl. stetoskopi af hjerte og lunger, måling af højde, vægt, blodtryk og puls.

 • • At der ved mistanke om kardiel lidelse ud fra symptomer, kliniske fund eller såfremt der er familiær dispostion til hjerte-karlidelse i ung alder, tages EKG inden opstart, evt. henvises til yderligere udredning ved pædiatrisk/kardiologisk afdeling.

 • • At der foreligger et konferencenotat, hvoraf det fremgår, at der ikke er kontraindikationer for opstart af medicinsk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse.

 • • At den medicinske behandling er lægeordineret.

 • • At der foreligger en behandlingsplan hvoraf rammeordination kan fremgå.

 • • At det fremgår af behandlingsplanen hvis der afviges fra rammeordinationen.

 • • At der foreligger samtykke fra alle forældremyndighedsindehavere til opstartmøde.

 

Procedure:

Hvis barnet/den unge er udredt og diagnosticeret andetsteds fremsendes samtykke og oplysningsseddel (ligger på K:Drevet under Blanketter og skabeloner) sammen med indkaldelsen til forældre (kommer fra booking systemet).

 

Forberedelse:

 • • Udarbejdelse af plan for afprøvning med rammeordination (standardbrev k-drev cs klinikken).

 • • Klargøre informationpakke (ADHD-RS bedømmelsesskema til skole og hjem, bivirkningsskema, pjece og kontaktkort.)

 

Struktur i opstartsmøder:

 • • Velkomst og præsentation (navne og titler på tilstedeværende noteres).

 • • Patientidentifikation..

 • • Information om sundhedsfaglig kontaktperson og udlevering af kontaktkort.

 • • Udlevering og gennemgang af informationspakke.

 • • Orientering om den konkrete medicinske behandling inkl. virkemåde, forventet effekt, virkningsvarighed og væsentligste bivirkninger.

 • • Indhente samtykke fra alle forældremyndighedsindehavere og den unge til opstart af behandling.

 • • Kontrol af blodtryk, puls, højde og vægt forud for opstart.

 • • Oplysning om at al justering af medicin sker i dialog med vanlig behandler eller dennes stedfortræder.

 • • Oplysning om enkelttilskud og forhåndsgodkendelse af enkelttilskud.

 • • Oplysning op receptbestilling.

 • • Oplysning om mulighed for “pillepas”.

 • • Aftale om opfølgning i forbindelse med optrapning.

 • • Ajourføring i FMK ved læge.

 • • Tidstro dokumentation I EPJ.

 • • Evt. Selvmordsrisikovurdering.

 

Dokumentation

Kode: BVAA34 A Samtale med behandlingssigte.

Tidsforbrug: ZPVA1B 0-1 time.

 

Definition af begreber

Opstartsmøde: Konsultation mellem sundhedsfaglig personale, forældre, barn/ung og relevant professionelt personale mhp information om planlagt medikamentel behandling.

EPJ: Elektronisk Patient Journal.

FMK: Fælles Medicin Kort

 

Formål

Kliniske retningslinjer mhp harmonisering af arbejdsgange for sundhedsfagligt personale ved

opstartmøde.

 

Referencer

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark:

 

PRI dokumenter