Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant cystoscopi ved sygeplejerske

Beskrivelse

Planlægning

Alle læger i urologisk afdeling kan ordinere kontrolcystoskopi ved sygeplejerske i

henhold til følgende kriterier: Kontrol af patienter med blæretumor

Der bookes med 10 cystoskopier pr dag, 2 dage om ugen. Der bookes med 30 minutter til hver patient. Kontrollen foretages af 2 cystoskopi-sygeplejersker. Alternativt 1 cystoskopi-sygeplejerske og 1 assisterende sygeplejerske.

 

Ansvar

Overlæge Knud Fabrin

Sygeplejersker der har gennemgået ambulatoriets oplæringsprogram

 

Før cystoskopien

Sygeplejersken spørger ind til evt. cystitsymptomer hos patienten – ved mistanke om cystit, tages U-stix fra. Herefter følges nedenstående.

Ved >+3 leukocytter og negativ nitrit sendes urin til D/R. Der konfereres med læge mhp, om der kan cystoskoperes under antibiotikadække, eller om cystoskopien skal udsættes – og om patienten skal i antibiotikabehandling eller afvente svar på D/R.

Ved positiv nitrit og symptomer sendes urin til D/R, cystoskopi udsættes og der konfereres med læge mhp antibiotikabehandling.

Når der sendes urin til D/R bookes der samtidig et tlf.-svar ved læge mhp evt. valg/ændring af antibiotisk behandling.

Evt. urinprøve til egen læge 1 uge efter endt behandling.

Evt. urinprøve til egen læge 1 uge før næste cystoskopi.

 

Ved let makroskopisk hæmaturi uden ledsagende symptomer kan cystoskopien forsøges gennemført. Ved kraftig makroskopisk hæmaturi konfereres med kompetent læge.

 

Konsultationen

Patienten klargøres af den sygeplejerske, der forestår cystoskopien, iht. proceduren sygepleje til patienter der skal til ambulant cystoskopi med flexcystoskop.

Sygeplejersken spørger ind til; hæmaturi/vandladningsgener/cystitsymptomer/smerter

Patientens CPR-nr. kontrolleres

 

Cystoskopien udføres

Via cystoskop tømmes blæren for urin, og der fyldes saltvand i blæren, indtil blærens slimhinde er glat – eller patienten føler vandladningstrang. Patientens ostier identificeres. Herefter gennemgås blærens slimhinde systematisk: venstre sidevæg, blæretop, højre sidevæg, forvæg, bagvæg samt blærens bund ved looping. Urinrøret efterses i forbindelse med, at cystoskopet trækkes ud af blæren.

Ved tvivlstilfælde eller problemer under cystoskopien tilkaldes ledig, kompetent læge fra ambulatoriet.

Ved recidivfrihed sendes blæreskyllevæske til cytologisk undersøgelse.

Der udfyldes elektronisk rekvisition til patologerne.

Der gives ny tid til patienten iht. retningslinjer for kontrol af blæretumores.

Hvis patienten afsluttes lægges journalen efterfølgende til speciallæge med henblik på godkendelse.

Hvis der er recidiv foretages journaloptagelsen af den ambulatorie læge, som først har tid.

 

Efter cystoskopien

Kontrol af øvre urinveje; Ved højrisiko urothelsygdom i blære (Ta høj malignitetsgrad, CIS og T1), bør øvre urinveje kontrolleres hver 3. år. Jr. lægges til BP-team mhp henvisning.

 

Ved Ta lav malignitetsgrad i nyre og blære; ingen kontrol, men udredes ved symptomer, fx mikroskopisk hæmaturi ≥2, uden anden påviselig årsag.

Ved øvrig TCC i nyre; kontrol i 2 år, herefter ved behov (som ovenstående.)

 

Sygeplejersken laver journalnotat.

Læger i blære/prostatateam har ansvaret for at cytologisvarene gennemses, at relevante tiltag iværksættes, samt at patienten får brevsvar efter aftale.

 

Definition af begreber

Cystoskopi: blærekikkertundersøgelse.

CIS: Carcinoma in situ

T-stadie: se Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe, DaBlaCa 1/10 2018
 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der går til kontrol-cystoskopi

 

Formål

At kontrollere patienter med kendte blærepolypper for recidiv

At patienten bliver cystoskoperet af en kompetent sygeplejerske som har gennemgået afdelingens uddannelsesprogram

At medvirke til at patienten oplever et veltilrettelagt og trygt besøg

Give plads på lægernes linjer til andre patientkategorier

 

Referencer

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af blæretumorer i Danmark, Dansk BlæreCancer Gruppe DaBlaCa, 1/10 2018

Laboratorievejledningen Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen