Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant fødsel

 

Formål

-

Definition af begreber

Udskrivelse indenfor 2 til 4 timer efter fødslen.

Førstegangsfødende

Alle førstegangsfødende kan tilbydes barselsforløb.

Flergangsfødende

Flergangsfødende kan ikke tilbydes barselsforløb, hvis hverken mor eller barn har behov for observation eller omsorg.

Beskrivelse

AMBULANT FØDSEL

Kriterier:

 1. 1. Kvinden skal være selvhjulpen, gestationsalder over eller lig 37+0 og fødselsvægt mindst 2500 gram. Fødslen skal være spontant afsluttet, således uden vakuumekstraktion. Kvinden kan føde ambulant også i tilfælde af p.p.med, anvendelse af HSP eller S-drop i fødselsforløbet og episiotomi.

 2. 2. Hverken mor eller barn skal have behov for observation, pleje eller behandling.

 3. 3. Barnet skal have Apgar score 10/5 minutter

 4. 4. Blødning <500 ml, såfremt kvinden er upåvirket.

 5. 5. Har kvinden haft epidural/spinal, som smertelindring, observeres hun 4 timer på Fødegangen.

 6. 6. Kvinder i profylaktisk antikoagulationsbehandling med lavmolekylært heparin kan føde ambulant, såfremt der ikke er behov for observation og kvinden er fortrolig med injektion.

 7. 7. Perinealbristning grad 1 eller 2 ingen hindring for ambulant fødsel. Ved partiel spinchterruptur konfereres med Fødegangsvagt.

 8. 8. Vaginalbristning (ikke høj) og labiabristning ingen hindring for ambulant fødsel.

 9. 9. Kvinden bliver på Fødegangen 2-4 timer efter fødsel.

 10. 10. Inden udskrivelse skal kvinden op at gå og skal have haft spontan vandladning.

 11. 11. Kan kvinden ikke selv transportere sig hjem, men skal bruge offentligt transportmiddel, bliver hun på sygehus til dagtid.

 

Undersøgelse af barn:

Jordemoder undersøger barnet efter fødsel. Der gøres fuld objektiv undersøgelse undtagen stetoskopi af hjerte og lunger. Resultatet anføres på Børnejournalen.

Ved patologisk fund konfereres med Fødegangsvagt. Det aftales om barnet skal ses umiddelbart eller om barn og mor skal forblive indlagt.

Inden udskrivning:

Udskrivningssamtale:

Jordemoderen skal sikre sig, at kvinden og hendes barn er velbefindende. Husk at tale med kvinden om amning og følge op på den vejledning, der er givet i jordemoderkonsultationen.

Jordemoderen skal kontrollere uterus og evt. blødning. Hun skal endvidere sørge for, at der bliver målt puls og blodtryk.

Medgive tid til ambulant PKU-test og hørescreening.

Information:

 • • efter epidural: kontakt fødegangen ved bivirkninger i form af besværet vandladning, hovedpine, rygsmerter eller føleforstyrrelser

 • • Kvinden informeres om, at hun kan henvende sig telefonisk til fødegangen det første døgn (97 64 06 86).

 • • Herefter kan der ringes til afsnit 105 – døgnet rundt, indtil kontakt med sundhedsplejerske er etableret. Det sikres, at hun har telefonnummer (97 64 06 67).

 • • Kvinden informeres om, at hun vil blive kontaktet af jordemoder på telefon dagen efter fødslen.

 

Ved tvivl om visitation konfereres med Fødegangsvagt.

 

Barselsforløb:

Alle førstegangsfødende tilbydes indlæggelse i barselsperioden i enten barselafsnit 105 eller familieafsnit. (Link – visitation af fødende til barselsforløb)

 

Flergangsfødende med behov for observation af mor og/eller barn og flergangsfødende med særlige behov tilbydes indlæggelse. Særlige behov kan eksempelvis være: unge, enlige, social belastning, medicinske sygdomme, behov for observation af barn og flergangsfødende med tidligere ammeproblemer.

Kvinder med tidligere ammeproblemer visiteres til barselhvile ved ammesamtale hos specialjordemoder eller efter visitation i obstetrisk ambulatorium.

 

Rhesusprofylakse:

Såfremt kvinden har rh. negativ blodtype er det fødejordemoderens ansvar, at kvinden får telefonisk besked om svar på navlesnorsprøve med henblik på rh. profylaxe. På rekvisitionen udbedes svar til fødegangen. Det er jordemoder i dagvagt, der er ansvarlig for at få svar på blodprøve og ligeledes for at svaret viderebringes til kvinden.

Kvinden informeres om selv at kontakte fødegangen telefonisk på et aftalt tidspunkt.

Såfremt kvinden skal have anti D, skal injektionen gives indenfor 48 timer (evt. 72 timer) p.p.

Kvinden skal i så fald møde op på fødegangen og få injektionen. Denne gives af jordemoder eller sygeplejerske. Husk journalnotat.

Referencer