Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NIV-behandling, observation og pleje – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

Lægen ordinerer NIV-behandling jævnfør instruks. NIV-behandling (Non-invasiv ventilation) –Medicinsk Afdeling, RHN

Inden behandlingen opstartes i sengeafdelingen, skal lægen (og evt. intensivlæge) i samarbejde med patient og pårørende afklare, om patienten er intensivkandidat ved behov for mere intensiv behandling og observation.

Patient og evt. pårørende informeres kort om behandlingen – og pjecen: NIV-behandling udleveres.

Denne information skal formentlig gentages løbende, da patienten ofte er alment dårlig, urolig og angst, når NIV-behandling skal opstartes. Patienten kan dog også være somnolent, som følge af CO2-ophobningen, så her skal information også gentages senere.

 

NIV-behandling gives med NIV-respirator, Stellar 150, monteret med ekstern varmvandsfugter (MR950).

Stellar 150 har indbygget batteri, så apparatet kan frakobles strømstik i et par timer, når batteri er fuldt opladet. Der er ikke indbygget batteri i fugteren, så den skal frakobles, hvis patienten evt. skal køres ud af afdelingen.

Dropstativ med NIV-respirator og fugter forefindes i apparatrummet. Løsdele til begge apparater er samlet i plasticpose på stativet. Apparater dækkes med plastikposer, for at vise at de er rengjorte og klar til brug.

Der hænger en lamineret Behandlingsalgoritme og en samlingsvejledning på dropstativet.

 

Løsdele i plastikpose

Til NIV-respirator:

 • NIV-maske (Medium – størrelsen skal måske ændres. Masker findes i apparatrummet i forskellige udformninger og størrelse Small/Medium/Large)

 • Filter (ligger i sæt med væskekammer og slanger). OBS: Filter skal altid sættes direkte på udtag fra NIV-maskinen

 • System 22-sæt

 • Ca. 2 meter slange (afklippes af rulle) til ilttilførsel.

Til varmtvandsfugteren:

 • Sæt med væskekammer og slanger (en lang med varmetråd indbygget og en kort uden varme). I denne pakning findes også et filter til NIV-apparatet

OBS: Der er enkelte løsdele i pakning, der ikke skal bruges: Tynd slange og klart mellemstykke. Det kasseres

 • Sterilt vand på pose (kan også hænges klar på dropstativ).

 

Klargøring af NIV-apparat og fugter ved opstart af behandlingen – se evt. billeder på dropstativ (eller bilag: Billeder af kobling af NIV-respirator og fugter).

 

Fugteren, placeret nederst på stativet, kan med fordel klargøres først.

 • Væskekammer monteres på fugter og kobles til pose med sterilt vand

 • Den lange slange med varmetråd påsættes væskekammer, hvorpå NIV-maske placeres

 • Fugteren tændes

Tjek, at fugteren står på ”Maske” – og at temperaturen er indstillet til 31 grader, hvilket er optimalt i forhold til fugtning af det mucociliære transportsystem

 • Den korte blå slange (den vinklede ende) sættes på fugterens andet udtag (som skal kobles til NIV-respirator med påsat filter).

 

NIV-respirator er monteret øverst på dropstativ.

Filter monteres direkte på NIV-apparatet – som derefter kobles til den korte slange fra fugteren.

Skal patienten have inhalationsmedicin på forstøver (System 22), kan dette sættes på efter filteret på NIV-respirator og inden den korte slange fra fugteren.

Slangen til ilttilførsel påsættes på bagsiden af NIV-respiratoren – og kobles til iltaggregat på væggen.

NIV-respirator tændes på kontakt på bagsiden af apparatet.

Nu er udstyret klar til at opstarte NIV-behandling jf. instruks: LINK til NIV-beh. Se også Lamineret Behandlingsalgoritme på dropstativ.

 

Opstart af behandling

Inden behandlingen startes lejres patienten i sengen, så der er mulighed for fri respiration - dvs. gerne Fowlers leje, rygliggende leje med eleveret hovedgærde og evt. puder til støtte under armene.

Man kan med fordel være 2 personer omkring patienten, når NIV-behandlingen startes. Den ene har fokus på patienten, og den anden tager sig af apparaturet. Den ene sygeplejerske fokuserer på patient og pårørende, da en del patienter umiddelbart er meget utrygge ved at skulle have NIV-masken på. De er bange for ikke at kunne få luft med masken på, hvilket i forvejen er et udtalt problem. Sygeplejersken må på beroligende vis - understøttet af roligt og afslappet kropssprog - fortælle patienten og evt. de pårørende om maskens funktion og virkning. Masken kan i første omgang fastholdes med hånden, inden den fastgøres med velcrobånd. Apparatet skal først startes, når masken er påsat, da det ellers blæser op i ansigtet på patienten, hvad der opfattes som ubehageligt.

Masken skal slutte tæt, men ikke være for stram, da den kan give trykmærker og –sår (specielt over næsen). Luft fra masken, der blæser op i øjnene, er ubehageligt og giver risiko for øjenbetændelse. Prøv evt. en anden maskestørrelse. Mulighed for viskøse øjendråber ved øjentørhed. Nogle patienter kan slet ikke medvirke til NIV-behandlingen pga. angst for masken og kvælningsfornemmelser, så behandlingen må afbrydes. I disse tilfælde overvejes behandling på Intensiv afdeling eller Highflow-behandling.

Se evt. Brug af Airvo Highflowfugter/varmtvandsfugter (MR950) – Medicinsk Afdeling, RHN.

 

Den anden sygeplejerske gør imens apparatet klar til brug (se ovenfor) og iværksætter behandling:

 • Start NIV-respirator på bagsiden af apparatet

 

 • Lås apparatet op (i 5 min.), hvilket giver mulighed for at se indstillinger og tilrette

Det gøres ved at trykke samtidigt på midterste knap til højre og ”enter-knappen” midtfor.

 

Der startes på standardindstillinger, hvis ikke andet er aftalt og ordineret.

 

Patienter, der tidligere har fået NIV-behandling kan ofte optrappes hurtigere til tidligere optimale behandlingsindstillinger end vanligt. Skema fra tidligere behandling kan findes i papirudgave i mappen med NIV-skemaer.

 

 • Tjek rette opstarts-indstillinger under ”Kliniske indstillinger”

 1. 1. Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

 2. 2. S/T mode (ikke IVAPS ved akut behandling)

 3. 3. IPAP (= 12 cm H2O)

 4. 4. EPAP (= 5 cm H2O)

 5. 5. Back up frekvens (= 10)

 

 • Justering af behandling. Følg Behandlingsalgoritme – hænger på dropstativ med apparatur

 

 • Ilt tilkobles. Der kan startes med 1-2 liter/min. og øges til 5-7 liter/min. Perifer saturation skal ligge på 85-93%.

Saturation måles hver 5-10 min. for at se effekt – gerne med Sentec, hvor CO2 også kan ses.

Stiger den perifere saturation ikke til 85-93% på 5-7 liter ilt/min., øges EPAP langsomt (med 1 cm H2O af gangen) til EPAP max 7. Retter saturationen sig ikke på dette, kontaktes læge – der evt. skal kontakte Intensiv-læge mht. yderligere justering (se lægeinstruks – justering af behandling).

 

 • IPAP øges gradvis så vidt muligt til IPAP 18 inden for de første 30 min., i det tempo patienten kan acceptere det.

 

Observation og pleje hos patienten

Skema til NIV-behandling startes og er en del af sygeplejejournalen. Se bilag.

 

Funktionskontrol af apparatur og indstillinger

EPAP/IPAP/O2 og vand til fugteren kontrolleres. Apparatets indstillinger og ilttilkobling tjekkes. Gøres minimum 3 gange pr. vagt og noteres i skema.

 

Arteriepunktur (Satox)

Plejepersonale, der er oplært til det, kan tage Arteriepunktur.

Apparat til analyse af Arteriepunktur, ABL, er i apparatrummet på 202A. Det kræver oplæring at bruge apparatet – tilmelding på Plan2Learn. Ved nedbrud kan apparat på 402/404 bruges.

Arteriepunktur tages umiddelbart før opstart af behandling.

Arteriepunktur gentages, når behandlingen har været i gang 1 time, for at vurdere om behandlingen har effekt. Transkutan måling af CO2 og saturation med Sentec kan med fordel påsættes under NIV -opstart og -behandling generelt.

Retter værdierne sig, fortsætter behandlingen uændret, og arteriepunktur skal først tages igen efter 4-6 timer. Herefter tages arteriepunktur efter behov – oftest 1 gang dagligt, så længe behandlingen er i gang.

Retter værdierne sig slet ikke efter justering af ilttilskud og EPAP, skal læge kontaktes – og arteriepunktur gentages efter behov/aftale.

Perifer saturationsmåling foretages minimum x 3 i hver vagt. Transkutan måling af CO2 og saturation med Sentec kan med fordel påsættes under NIV -opstart og -behandling generelt.

IPAP/EPAP-indstillinger noteres i skema. Indstillingen ændres som regel ikke, når der er observeret klar effekt af behandlingen. Ved evt. ny indlæggelse til NIV-behandling kan indstillingen fra den forrige indlæggelse iværksættes initialt, derfor gemmes skema i mappe på kontoret efter afslutning af behandlingen.

Ilttilskud noteres i skema.

Bevidsthedsniveau vurderes løbende og noteres i skema.

Den somnolente og sløve patient vil ofte vågne op, når behandlingen er iværksat, og CO2 falder i blodet.

Den urolige og angste patient finder ofte ro efter opstart af NIV-behandlingen, og falder derfor gerne i søvn, da de måske ikke har sovet i flere dage. Søvnen skal ikke forveksles med somnolens som følge af forhøjet CO2 i blodet. Dette kan afklares ved kontrol af CO2 (enten ved transkutan måling eller arteriepunktur).

Respirationsfrekvens: Når NIV-behandling startes er respirationsfrekvensen høj. Hvis behandlingen virker, vil frekvensen falde. Frekvensen følges og noteres på skema.

 

Pauser i NIV-behandlingen

Patienten holder i starten kun korte pauser fra NIV-behandlingen ex. i forbindelse med indtagelse af mad/drikke og mundhygiejne. Når masken tages af, skal man være opmærksom på begyndende trykmærker over næsen. I så fald kan velcrobånd løsnes lidt, eller der kan pålægges en lille trykaflastende (silikone) forbinding. Skift til en ”under-the-nose”-maske kan også være en mulighed. I pauserne skal patienten have Highflow-behandling med Airvo eller almindelig nasalilt på næsekateter. Ilten på næsekateter skal oftest skrues ned i forhold til iltmængden givet på NIV-masken (ønsket saturation på 85-93 %).

Efterhånden som patienten får det bedre, og værdierne retter sig, kan pauserne i behandlingen blive længere.

Når patienten er pH-neutral kan NIV-behandling pauseres i 4 timer, hvorefter der tages en ny arteriepunktur (på Highflow-behandling eller tør ilt).

Afslutningsvis gives behandlingen måske kun om natten. Pauser og nasal ilttilførsel noteres på skema.

System 22: Det er muligt at give S22 samtidig med NIV-behandlingen med speciel forstøver, der kan kobles på systemet – se billede på dropstativ. Nogle patienter foretrækker at holde pause fra NIV-behandlingen og få S22 på vanlig vis.

Mad og drikke: Under NIV-behandling skal det sikres, at patienten får tilstrækkelig mad og væske – evt. væskeskema og/eller kostregistrering. Det kan være nødvendigt med i.v. væske, specielt i starten af

behandlingen, hvor patienten kan være sløv og træt. Der holdes pause med NIV-behandlingen under indtagelse af mad og drikke.

Rengøring (noteres på skema)

Dagligt:

 • Apparat og fugter aftørres med sæbeklud

 • Masken rengøres med sæbeklud

Hver 14. dag – se dag og dato på gul mærkat på fugtekammeret:

 • Skiftes væskekammer/slanger. De gamle kasseres

 • Filter kasseres - nyt påsættes

Efter afslutning af behandling kasseres alle løsdele: Væske-kammer og -slanger, filter, iltslanger, S22-udstyr og NIV-masken. NIV-apparat og fugter rengøres udstyr som ovenfor, hvorefter apparatur klargøres på ny med pose til løsdelene, plastikposer omkring apparaterne og sættes på plads i apparatrummet.

 

Mobilisering

Stellar Apparatet har batteri til 2-3 timers behandling, så behandlingen kan følge patienten til opholdsstue, badeværelse, undersøgelser mv.

Fugteren har ikke internt batteri, så den må slukkes (og evt. frakobles), hvis der ikke er strømforsyning.

I starten ligger patienten som regel i sengen, men kan også sidde oppe i en stol.

Vær opmærksom på trykmærker og evt. trykaflastende madras, hvis patienten ligger meget og tungt i sengen.

Henvisning til fysioterapeut laves mht. mobilisering og lungefysioterapi.

Pauser i behandlingen kan være hensigtsmæssige/nødvendige i forbindelse med mobilisering.

De sædvanlige daglige gøremål for patienten giver mulighed for mobilisering.

Måltider kan med fordel foregå siddende i stolen, hvis patientens tilstand tillader det.

Ofte kan kørestol/bækkenstol i starten være nødvendigt ved transport til badeværelse. Den kan måske senere erstattes af rollator, hvorpå patienten kan sætte sig og holde et hvil undervejs.

Toiletbesøg og personlig hygiejne skal så vidt muligt foregå på badeværelset. Er dette ikke muligt, kan det

alternativt foregå på stol/bækkenstol ved sengen (og ikke i sengen).

 

Angst og uro

Patienten er ofte urolig og angst som følge af den udtalte dyspnø.

NIV-behandlingen, evt. i kombination med S22, skulle gerne afhjælpe dyspnø, så der falder mere ro på patienten. Det kan være nødvendigt at supplere med medicin for angst og uro, hvorfor der gerne skal foreligge en ordination på beroligende medicin pn.

Observationer noteres i sygeplejejournalen.

Definition af begreber

NIV - Non Invasiv Ventilation: Også kaldet Bi-PAP (Bilevel Positive Airway Pressure). Er en form for respiratorbehandling, der understøtter patientens egen respiration via en maske, der slutter tæt omkring næse og mund. Den yder støtte både under in- og eksspiration.

IPAP er det højeste tryk og gives under indånding (inspiratorisk tryk)

EPAP er det laveste tryk og gives under udånding (eksspiratorisk tryk)

Perifer saturation: Saturation/iltmætning målt på fingerspids – eller evt. øreflip

Arteriepunktur/Satox: Blodprøve taget i arterie, der angiver pO2, pCO2, pH og O2-%

Sentec – apparat til transkutan måling af O2 og CO2 i blodet. Elektrode sættes enten i panden eller på ydersiden af overarm

System 22/S22: Inhalationsbehandling med bronkitudvidende medicin givet på forstøver – og kan gives samtidig med NIV-behandlingen.

 

Formål

At sikre kvaliteten af plejen til patienter i NIV-behandling.

 

Referencer

NIV-behandling (Non-invasiv ventilation) – Medicinsk Afdeling, RHN: https://pri.rn.dk/Sider/7012.aspx

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10): https://pri.rn.dk/Sider/9400.aspx

Moll, L.; Lange, P.; Hellquist Dahl, B (red.). KOL – sygdom, behandling og organisation. Munksgaard Danmark, København 2011.