Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NIV-behandling, observation og pleje – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

Lægen ordinerer NIV-behandling jævnfør instruks. NIV-behandling (Non-invasiv ventilation) – Klinik Medicin, RHN

Inden behandlingen opstartes i sengeafdelingen, skal lægen (og evt. intensivlæge) i samarbejde med patient og pårørende afklare, om patienten er intensivkandidat ved behov for mere intensiv behandling og observation.

Patient og evt. pårørende informeres kort om behandlingen – og pjecen: NIV-behandling udleveres.

Denne information skal formentlig gentages løbende, da patienten ofte er alment dårlig, urolig og angst, når NIV-behandling skal opstartes. Patienten kan dog også være somnolent, som følge af CO2-ophobningen, så her skal information også gentages senere.

Rullebord med klargjort NIV-apparat forefindes i apparatrummet. Der er to forskellige apparater: Stellar 150 og VPAP III.

 

Klargøring af NIV-apparat på rullebord

Stellar 150 med fugter (uden vand) monteres med følgende i angivne rækkefølge:

 • • Rødt filter

 • • Rengjort harmonikaslange

 • • Tynd iltslange til iltaggregat – fatning sidder bag på apparatet

 • • Dækkes med stofstykke for at vise, det er ren- og klargjort.

 

VPAP III med fugter (uden vand) monteres med følgende i angivne rækkefølge:

 • • Rødt filter

 • • Grøn iltkobling med tynd iltslange til iltaggregat

 • • Rengjort harmonikaslange

 • • Dækkes med stofstykke for at vise, det er ren- og klargjort.

 

NIV-tilbehør på rullebordet:

 • • Engangsmasker str. Medium (Small og Large findes i skabet med NIV-tilbehør)

 • • Sterilt vand på flaske til fugteren

 • • Påfyldningsstuds til fugteren (kun til VPAP III)

 • • Lamineret Behandlingsalgoritme

 

Opstart af behandling

Inden behandlingen startes lejres patienten i sengen, så der er mulighed for fri respiration - dvs. gerne rygliggende leje med eleveret hovedgærde og evt. puder til støtte under armene.

Man kan med fordel være 2 personer omkring patienten, når NIV-behandlingen startes. Den ene har fokus på patienten, og den anden tager sig af apparaturet.

Den ene sygeplejerske fokuserer på patient og pårørende, da en del patienter umiddelbart er meget utrygge ved at skulle have NIV-masken på. De er bange for ikke at kunne få luft med masken på, hvilket i forvejen er et udtalt problem. Sygeplejersken må på beroligende vis - understøttet af roligt og afslappet kropssprog - fortælle patienten og evt. de pårørende om maskens funktion og virkning. Masken kan i første omgang fastholdes med hånden, inden den fastgøres med velcrobånd. Apparatet skal først startes, når masken er påsat, da det ellers blæser op i ansigtet på patienten, hvad der opfattes som ubehageligt.

Masken skal slutte tæt, men ikke være for stram, da den kan give trykmærker og –sår (specielt over næsen). Luft fra masken, der blæser op i øjnene, er ubehageligt og giver risiko for øjenbetændelse. Prøv evt. en anden maskestørrelse. Mulighed for viskøse øjendråber ved øjentørhed.

Nogle patienter kan slet ikke medvirke til NIV-behandlingen pga. angst for masken og kvælningsfornemmelser, så behandlingen må afbrydes. I disse tilfælde overvejes behandling på Intensiv afdeling eller Highflow-behandling.

Se evt. Brug af Airvo Highflowfugter/varmtvandsfugter (MR850) – Klinik Medicin, RHN.

 

Den anden sygeplejerske gør imens apparatet klar til brug og iværksætter behandling:

 • • Sterilt vand påhældes fugteren til ”Max-mærket”. Termostaten stilles på max.

 • • Størrelse af maske vurderes, og den rette påsættes harmonikaslangen

 • • Apparatet tilkobles strøm

 • • Ilt tilkobles. Der kan startes med 1-2 liter/min og øges til 5-7 liter/min. Perifer saturation skal ligge 85-93%. Saturation måles hver 5-10 minut for at se effekt

 • • Justering af behandling se Behandlingsalgoritme på bordet

 • • Start – Standardindstilling Stellar 150/VPAPIII:
  Anvendes Stellar 150 skal den indstilles på S/T mode (ikke IVAPS)

 • • IPAP / EPAP (under indstillinger) checkes i forhold til ordination. Standardindstillinger 12/5 vælges, hvis ikke andet angives. Se evt. NIV-skema fra tidligere indlæggelse mhp optimal startindstilling.
  Stiger den perifere saturation ikke til 85-93% på 5-
  7 liter ilt/min, øges EPAP langsomt (med 1 cm H2O af gangen) til EPAP max 7. Retter saturationen sig ikke på dette, kontaktes læge – der evt. skal kontakte Intensiv-læge mht. yderligere justering (se lægeinstruks – justering af behandling).
  IPAP øges gradvis så vidt muligt til IPAP 18 inden for de første 30 minutter, i det tempo patienten kan acceptere det.

 • • Maskealarm (under alarmer) skal være tilsluttet (ON), da den skal alarmere, hvis patienten tager masken af

 • • Non-Vent-alarmen (under alarmer) slås fra (OFF), da apparatet ellers er meget følsom for ilttilskud, og derfor vil alarmere meget ofte.

 

Observation og pleje hos patienten

Skema til NIV-behandling startes og er en del af sygeplejejournalen. Se bilag.

 

Funktionskontrol af apparatur og indstillinger

EPAP/IPAP/O2 og vand i fugteren kontrolleres og evt. efterfyldes. Apparatets indstillinger og ilttilkobling tjekkes. Gøres minimum 3 gange pr. vagt og noteres i skema.

 

Satox

Sygeplejersker, der er oplært til det, kan tage Satox.

Apparat til måling af Satox er i apparatrummet på 204B. Ved nedbrud kan apparat på 402/404 bruges.

 • • Satox tages umiddelbart før opstart af behandling

 • • Satox gentages, når behandlingen har været i gang 1 time, for at vurdere om behandlingen har effekt

 • • Satox ved Bioanalytiker kan med fordel bestilles til kl. 10, i stedet for ”Morgenrunden”, da KOL-patienter generelt ilter dårligt fra morgenstunden.

Retter værdierne sig, fortsætter behandlingen uændret, og Satox skal først tages igen efter 4-6 timer. Herefter tages Satox efter behov – oftest 1 gang dagligt, så længe behandlingen er i gang
Retter værdierne sig slet ikke efter justering af ilttilskud og EPAP, skal læge kontaktes – og Satox gentages efter behov/aftale.

 

Perifer saturationsmåling foretages minimum x3 i hver vagt

 

IPAP/EPAP-indstillinger noteres i skema. Indstillingen ændres som regel ikke, når der er observeret effekt af behandlingen. Ved evt. ny indlæggelse til NIV-behandling kan indstillingen fra den forrige indlæggelse iværksættes initialt, derfor gemmes skema i mappe på kontoret efter afslutning af behandlingen.

 

Ilttilskud noteres i skema.

 

Bevidsthedsniveau vurderes løbende og noteres i skema.

Den somnolente og sløve patient vil ofte vågne op, når behandlingen er iværksat, og CO2 falder i blodet.

Den urolige og angste patient finder ofte ro efter opstart af NIV-behandlingen, og falder derfor gerne i søvn, da de måske ikke har sovet i flere dage. Søvnen skal ikke forveksles med somnolens som følge af forhøjet CO2 i blodet. Dette kan afklares ved kontrol af CO2 (målt vha. Satox).

 

Respirationsfrekvens: Når NIV-behandling startes er respirationsfrekvensen høj. Hvis behandlingen virker, vil frekvensen falde. Frekvensen følges og noteres på skema.

 

Pauser i NIV-behandlingen

Patienten holder i starten kun korte pauser fra NIV-behandlingen ex. i forbindelse med indtagelse af mad/drikke og mundhygiejne. Når masken tages af, skal man være opmærksom på begyndende trykmærker over næsen. I så fald kan velcrobånd løsnes lidt, eller der kan pålægges en lille trykaflastende forbinding. I pauserne skal patienten have Highflow-behandling med Airvo eller almindelig nasalilt på næsekateter. Ilten på næsekateter skal oftest skrues ned i forhold til iltmængden givet på NIV-masken (ønsket saturation på 85-93 %).

Efterhånden som patienten får det bedre, og værdierne retter sig, kan pauserne i behandlingen blive længere. Afslutningsvis gives behandlingen måske kun om natten. Pauser og nasal ilttilførsel noteres på skema.

 

System 22: Det er muligt at give S22 samtidig med NIV-behandlingen med speciel forstøver, der kan kobles på systemet. Nogle patienter foretrækker at holde pause fra NIV-behandlingen og få S22 på vanlig vis.

 

Mad og drikke: Under NIV-behandling skal det sikres, at patienten får tilstrækkelig mad og væske – evt. væskeskema og/ eller kostregistrering. Det kan være nødvendigt med i.v. væske, specielt i starten af behandlingen, hvor patienten kan være sløv og træt. Der holdes pause med NIV-behandlingen under indtagelse af mad og drikke.

 

Rengøring (noteres på skema)

Dagligt:

 • • Apparat og rullebord aftørres med sæbeklud

 • • Masken rengøres med sæbeklud - hvis engangsmaske

Hver 3. dag:

 • • Fugtekammer, iltkobling og påfyldningsstuds er til flergangsbrug og vaskes i fadkoger

 • • Filter kasseres - nyt påsættes

 • • Harmonikaslangen vaskes i maskine på Sterilcentralen.

Efter afslutning af behandling – rengøres udstyr som ovenfor, hvorefter apparatet samles på ny og sættes i apparatrummet.

 

Mobilisering

Ved Stellar 150: Apparatet har batteri til to timers behandling, så behandlingen kan følge patienten til opholdsstue, badeværelse, undersøgelser mv.

Ved VPAP III: Apparatet har IKKE selvstændigt batteri, så behandlingen gives udelukkende i og ved patientens seng. I starten ligger patienten som regel i sengen, men kan også sidde oppe i en stol.

Vær opmærksom på trykmærker og evt. trykaflastende madras, hvis patienten ligger meget og tungt i sengen.

 

Henvisning til fysioterapeut laves mht. mobilisering og lungefysioterapi.

 

Pauser i behandlingen kan være hensigtsmæssige/nødvendige i forbindelse med mobilisering.

 

De sædvanlige daglige gøremål for patienten giver mulighed for mobilisering:

Måltider kan med fordel foregå siddende i stolen, hvis patientens tilstand tillader det

Ofte kan kørestol/bækkenstol i starten være nødvendigt ved transport til badeværelse. Den kan måske senere erstattes af rollator, hvorpå patienten kan sætte sig og holde et hvil undervejs

Toiletbesøg og personlig hygiejne skal så vidt muligt foregå på badeværelset. Er dette ikke muligt, kan det alternativt foregå på stol/bækkenstol ved sengen (og ikke i sengen).

Angst og uro

Patienten er ofte urolig og angst som følge af den udtalt dyspnø. NIV-behandlingen, evt. i kombination med S22, skulle gerne afhjælpe dyspnø, så der falder mere ro på patienten. Det kan være nødvendigt at supplere med medicin for angst og uro, hvorfor der gerne skal foreligge en ordination på beroligende medicin pn.. Observationer noteres i sygeplejejournalen.

 

Definition af begreber

NIV - Non Invasiv Ventilation: Også kaldet Bi-PAP (Bilevel Positive Airway Pressure). Er en form for respiratorbehandling, der understøtter patientens egne respiration via en maske, der slutter tæt omkring næse og mund. Den yder støtte både under in- og ekspiration.

IPAP er det højeste tryk og gives under indånding (inspiratorisk tryk)

EPAP er det laveste tryk og gives under udånding (ekspiratorisk tryk)

Perifer saturation: Saturation/iltmætning målt på fingerspids – eller evt øreflip.

Satox/Arteriepunktur: Blodprøve taget i arterie, der angiver pO2, pCO2, pH og O2-%.

System 22/S22/Hudsonmaske: Inhalationsbehandling med bronkitudvidende medicin givet på forstøver.

 

Formål

At sikre kvaliteten af plejen til patienter i NIV-behandling.

Referencer

Instruks om NIV-behandling, Klinik Medicin

http://pri.rn.dk/pri/SV/MC/Sider/f4aa962e-6f2c-4137-b4c2-9d07f8bf3918.aspx?sf=0f1d671e-93f2-436f-bf73-ab219e7899e1

 

Instruks om Rengøring og desinfektion ved lungefunktionsudstyr, 8.10, Infektionshygiejnen

http://pri.rn.dk/pri/infek/Sider/3f98c04f-c0ed-4e5e-b9a7-780a687bf6d6.aspx?sf=0f1d671e-93f2-436f-bf73-ab219e7899e1

 

Moll, L.; Lange, P.; Hellquist Dahl, B (red.). KOL – sygdom, behandling og organisation.

Munksgaard Danmark, København 2011.