Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysisk helbredsvurdering, livsstil og forebyggelse for mennesker, der behandles i Psykiatrien

Beskrivelse

Personer, der behandles i Psykiatrien for lidelser som skizofreni, alvorlige affektive lidelser og misbrug har en oversygelighed og en overdødelighed 1). Dette skyldes blandt andet somatiske sygdomme og uhensigtsmæssig livsstil 2).

 

Psykiatrien integrerer og skaber sammenhæng mellem fysisk og psykisk sundhed og har fokus på at videregive aktuelle oplysninger til anden behandler i psykiatrien, egen læge, kommunale samarbejdsparter i patientens forløb m.fl.
 

Den fysiske helbredsvurdering har til formål at sikre en primær og sekundær forebyggelse inden for KRAM 3)-faktorerne og livsstilssygdomme med henblik på at øge mestring, fremme trivsel mv.

 

Målgruppe – modtagelse

Indlagte og ambulante patienter over 18 år.

Formål

Der foretages KRAM-screening, somatisk anamnese, objektiv undersøgelse og parakliniske undersøgelser.

Formål:

 • • at danne sig overblik over aktuelle og potentielle sundhedsrisici på livsstilsfaktorerne

 • • at påbegynde forebyggende individuelle interventioner

 • • at danne sig overblik over aktuel somatisk sygdom med særligt fokus på metabolisk syndrom (MS), diabetes (DM) og hypertension (Klik i øvrigt på Actioncard med kriterier)

 • • at vurdere behov for og iværksætte opfølgning i en involverende proces.

(Klik evt. for idekatalog pr. KRAM-område på: Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stoffer)
(Klik evt. for Flowchart på:
Fysisk helbredsvurdering og Somatisk undersøgelse og Aktiv overlevering)

 

Hvornår
KRAM-screening, parakliniske undersøgelser, somatisk anamnese og objektiv undersøgelse foretages

 • i indlæggelsesforløbet i forbindelse med somatisk undersøgelse, med mindre det er relevant tidligere og hyppigere

 • i det ambulante forløb efter endt udredning, med mindre det er relevant tidligere og hyppigere

Eventuel opfølgning på ovenstående foretages løbende under indlæggelsen, i ambulante forløb eller hos egen læge.

 

Indhold
Opgaven er - i en dynamisk proces - at:

 1. 1) Gennemføre og dokumentere KRAM-screening og Uddybende KRAM-screening for risikofaktorer inden for KRAM efter aktiviteten KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) i standardplanen PSYK Modtagelse af patient i journalen: Ernæringsscreening, Rygevaner, Alkoholvaner, Motionsvaner og Misbrugsanamnese. Screening er den første grundlæggende dokumentation af patientens sundhedsadfærd, herunder gennemføres objektive og parakliniske undersøgelser med henblik på udredning.
   

 2. 2) Sikre at den Uddybende KRAM-screening har karakter af en involverende forebyggelsessamtale med fokus på yderligere behov for udredning og intervention, herunder oprettelse af plejeplan med forebyggende interventioner (f.eks. med redskaber fra Guidet Egen-beslutning)
   

 3. 3) Følge op ved at sikre en ”aktiv overlevering” til forebyggelsestilbud, f.eks. med elektronisk henvisning (se guideline for udfyldelse) (for definition af ”aktiv overlevering” Klik på: Flowchart vedr. Aktiv Overlevering).
   

På baggrund af ovenstående samarbejdes der om udarbejdelse af en tværfaglig plan for patienten. Indsatsen inkluderer alle tre trin for at sikre mening i hele processen. De tre trin gennemføres i et samarbejde med patienten og tilpasset dennes tilstand og ønsker.

Ovenstående dokumenteres i journalen bl.a. som screeningsresultater; i den psykiatriske behandlingsplan og som forebyggende/aktuel sygeplejeproblematik med oprettelse af problemorienteret plan (POP). (Klik evt. på bilag med vejledning vedrørende problemorienteret plan (POP).

 

Sammenhæng, involvering, strukturel indsats samt minimering af stigma

Indsatsen med fysisk helbredsvurdering, livsstil og forebyggelse er integreret i behandling og pleje af patientens psykiske lidelse og som et led i den samlede pleje- og behandlingsindsats. (Klik evt. på retningslinje vedr. vurdering af bivirkninger ved brug af antipsykotisk medicin)

 

Indsatsen sker målrettet med en involverende og nysgerrig tilgang ad hensyn til at minimere eventuel stigmatisering af patienten. Der kan arbejdes med et bredt sundhedsbegreb i et livsperspektiv jf. ”det dobbelte KRAM” (hvor KRAM står for Kompetencer, Relationer, Anerkendelse og Mestring4)). Der kan evt. tages afsæt i patientens parakliniske værdier med henblik en dialog, hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt og mindre stigmatiserende end begreber som f.eks. fedme, rygning, misbrug mv.

I sengeafsnit og ambulatorier tilrettelægges indsatsen strukturelt og som en naturlig understøttelse af patientens sundhed og fysiske aktivitet. Personalet involverer og støtter patienten i en sund og aktiv hverdag.

 

Opgave- og ansvarsfordeling

Opgaven varetages i et tværfagligt samarbejde. Den foregår integreret med den øvrige behandling og pleje af patientens psykiske lidelse og problematik.

 

Plejepersonale/ambulant behandler:

 • • KRAM-screening; måling af taljemål, højde, vægt med udregning af BMI5), samt afklare patientens ryge-, alkohol- og motionsvaner samt stofbrug

 • • Uddybende KRAM-screening; en uddybende anamnese som en motiverende samtale om ernæringsscreening, ryge-, alkohol- og motionsvaner samt stofbrug. (Klik evt. her for patientrettet ydelsesinformation og KRAM-pjecer)

 • • Med udgangspunkt i screeningsresultater og resultater fra parakliniske undersøgelser iværksættes forebyggende og sundhedsfremmende indsatser under indlæggelsen/det ambulante forløb, som dokumenteres i plejeplan

 • • Vedvarende involvering og støtte til deltagelse i aktiviteter under indlæggelse/under det ambulante forløb (F.eks. KRAM psykoedukation, fysisk aktivitet, miljøterapi, social aktiviteter, pædagogiske måltider mv.)

 • • Foretage ”aktiv overlevering” ved patientens ønske om og behov for yderligere opfølgning efter udskrivelse.

 • • Forpligtende tværfagligt samarbejde og dialog med lægegruppen.

 

Læge:

 • • Somatisk anamnese

 • • Objektiv undersøgelse

 • • Parakliniske undersøgelser

 • • Henvise til yderligere udredning i andet regi ved hjælp af ”aktiv overlevering” ved behov.

 • • Forpligtende tværfagligt samarbejde og dialog med plejegruppen med henblik på opfølgning ved identificerede sundhedsrisici og livsstilssygdomme.

 • • Opmærksomhed på psykofarmaka og rygestop, herunder sikre måling af medicinniveau i blodet i forbindelse med rygestop og justere dosis af psykofarmaka i forbindelse med rygestop. Se bilag 10 Nord-KAPs vejledning vedr. rygning og psykofarmaka

 

 

Fodnoter:

1) En moderne åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”. Rapport fra Regeringens udvalg om Psykiatri, oktober 2013, side 118.

 

2) Samme som 1). Overdødeligheden er forårsaget af en kombination af flere faktorer, og skyldes både en øget risiko for ulykker og selvmord, og en øget risiko for at dø af somatiske sygdomme, som yderligere kan forstærkes af bivirkningerne ved særligt antipsykotisk medicin

 

3) KRAM står for Kost/ernæring, Rygning, Alkohol og Motion. I sammenhæng med KRAM screenes også for stofbrug.

 

4) Der kan læses om Peter Thybos ”Det dobbelte KRAM” i følgende artikel

 

5) BMI står for Body Mass Index (legemsmassebetegnelse). BMI = Vægt/(højde x højde)

 

Oversigt over bilag

Om opgaven:

 

 • • Bilag 1: Tre flowcharts vedrørende opgaven til inspiration:

 a) Fysisk helbredsvurdering og intervention

b) Somatisk undersøgelse og opfølgning

c) Aktiv overlevering
 

 • • Bilag 2: Action-Card på tre livsstilssygdomme (hypertension, metabolisk syndrom, diabetes)
   

 • • Bilag 3: Idekatalog til opgaveløsningen i forhold til hver enkelt KRAM-faktor til inspiration:

a) Kost/Ernæring

b) Rygning

c) Alkohol

d) Motion

e) Stoffer
 

Øvrige retningslinjer om livsstilssygdomme:

 

Informationsmateriale: