Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kopforløsning

 

Formål

Instruktion af relevant personale i vaginal forløsning ved hjælp af kopanlæggelse.

Definition af begreber

Kopforløsning er vaginal fødsel med assistance af træk på caput med kop fastgjort med vacuum.

Kopforløsning er synonymt med vacuumekstraktion.

Beskrivelse

Forudsætning for kopforløsning:

 

  1. 1. Informeret samtykke

  2. 2. Orificium fuldt dilateret.

  1. 3. Caput må ved fjerde håndgreb ikke føles over symfysen. Der må højst kunne føles lidt af caput i den ene side.

  1. 4. Caputs dybeste ossøse punkt under spinae. Eneste undtagelse er vaginal forløsning af tvilling B i hovedstilling.

  1. 5. Regelmæssig baghovedstilling, uregelmæssig baghovedstilling eller forissestilling.

 

CAVE: Stor fødselssvulst der kan give anledning til at tro, at caput står dybere end det gør. Husk derfor 4. håndgreb.

 

Indikation for kopforløsning

 

1.

Foetal asfyksi. Tag evt. skalp-pH. Overvej årsag til asfyksi (overstimulation med Syntocinon-drop?)

2.

Tilstande hos moderen der kræver skånsom forløsning/presseperiode (præeklampsi, hypertension, morbus cordis m.m.).

3.

Manglende progression trods optimalt vearbejde.

4.

Udtrættet mor.

Kontraindikationer:

1.

Caput føles ved 4. håndgreb.

2.

Caput over spinae.

3.

Ansigtspræsentation.

4.

Mistanke om føtal hæmofili/trombocytopeni

5.

Præmaturitet. Gestationsalder under 34 uger.

6.

Kendt bækkenforsnævring

7.

Ufuldstændig dilatation af orificium (undtagen ved gemellus B).

Valg af kop:

 

Lægen, der har ansvaret for forløsning, vælger blød eller hård kop:

 

Blød kop bedst egnet ved:

tilfælde uden betydende fødselssvulst

caput er fuldt roteret

caput er på eller lige over bækkenbunden.

 

Hård kop bedst egnet ved:
- Uregelmæssig baghovedstilling
- når caput ikke er fuldt roteret (>45 gr).
- når caput står relativt højt

- ved betydende fødselssvulst

 

 

Metode

1.

4. håndgreb.

2.

Vaginal eksploration: Caputs stand/rotation

3.

Information til fødende og partner. Informeret samtykke opnåes og journalføres

4.

Samarbejde med jordemoder aftales; Perineumstøtte

5.

Pædiater informeres; skal være tilstede v mistanke om asfyxi

6.

Lejring af den fødende:
- Rygleje. Fodstøtter/Benstøtter
- Kvinden må ikke sidde op.

7.

Blæren tom. Evt. engangskateterisation.

8.

Syntocinondrop overvejes.

9.

Der lægges lokalanalgesi, hvis der er tid:
- Pudendusblokade eller infiltration.

10.

Valg af Kop: Blød eller hård.

11.

Monitorering af hjertelyd:
- CTG (evt. ekstern) eller sonic-aid.

12.

Applikation af kop:

-

Labia skilles.

-

Koppen lubriceres på ydersiden

 

-

Kiwi-koppen indføres sidelæns til indenfor introitus, hvorefter den rettes op

13.

Kop appliceres på fleksionspunktet.
Fleksionspunktet er lokaliseret på sutura sagittalis
3 cm foran trekantede fontanelle, det vil sige kanten af koppen skal være ved (men ikke over) trekantede fontanelle.

-

Regelmæssig baghovedstilling:
Kop tæt på symfysen.
Hvis enkeltheder ikke mærkes, må koppen sættes på sutura sagittalis.

-

Uregelmæssig baghovedstilling:
Kop placeres bagtil i fødselsvejen.
Hvis intet kan mærkes ved stor fødselssvulst, placeres koppen så langt bagtil som muligt.
Hvis koppen springer af: Overvej om bedømmelse af stilling er korrekt.

15.

Kontroller at der ikke er interponeret maternelt væv.
Koppens placering fastholdes ved med den ene hånd at placere 1-3 fingre på koppens top, mens man med den anden hånd griber om håndtaget. Hånden på koppen medvirker til at undgå skæve træk og vrid, og modvirker at koppen springer af.

16.

Vakuum øges i 1 trin til 0,8 kg/cm²
Der kontrolleres for interponeret væv igen.

17.

Tidspunktet for start af træk noteres ved SSA/sygeplejerske

18.

Træk vesynkront i bækkenets akse. SSA/sygeplejerske tæller antal træk (se kvalitetssikring)

19.

Trækretning:

-

Regelmæssig baghovedstilling:
Træk nedad til nakken er synlig.
Træk op for ansigtet

-

Uregelmæssig baghovedstilling:
Træk vandret/let opad mhp fleksion af caput. Herefter bemærkes om caput roterer (furen på kiwikoppen). Ved rotation trækkes som ovenfor. Ellers op for occiput og ned for ansigtet.

-

Forissestilling:
Der trækkes ned for glabella herefter op og så ned.

20.

Perineum støttes af jordemoder

21.

Episiotomi anlægges ved behov.

22.

Caput skal følge med i hvert træk.
Ved asfyksi højst 3 træk og forløsning indenfor 15 minutter.

På anden indikation kan mere end 6 træk og/eller mere end 20 minutter ikke anbefales

23.

Vacuum ophæves og kop aftages lige før eller efter caputs fødsel.

24.

Tænk på skulderdystoci: Hyppigere ved instrumentel forløsning.

25.

Revurder om betingelserne for vaginal fødsel er opfyldt.

Koppen kan genplaceres 2 gange.
Overvej skift fra blød til hård kop.
Hvis koppen springer af mere end 2 gange, er der som regel sectioindikation.

Kvalitetssikring:

1. Tidspunkt for påbegyndelse af 1. træk noteres af SSA/sygeplejerske

2. Antal træk og varighed noteres af SSA/sygeplejerske

3. Standardnotat i lægejournal, evt begrundelser for afvigelse af instruks

Udgangskop:

Caput på bækkenbunden og kan ses mellem veerne. Sutura sagittalis er i AP diameter eller i skrådiameter, men ikke mere end 45o fra midtlinien.

Oftest blød kop.

Middelhøj kop:

Caput føles ikke ved 4. håndgreb.
Caputs dybeste punkt under spinae men ikke på bækkenbunden.
Rotation under eller over 45
o.

Oftest hård kop

Komplikationer til kopforløsning:

Maternelle:

1.

Sphincterruptur.

2.

Vaginale læsioner/perinealbristning.

 

Føtale:

Fødelssvulst (=cignon) er en obligat følge af (ikke komplikation til) kopforløsning

1.

Ekkymoser og hudafskrabninger: Heler hurtigt og uden ardannelse.

2.

Kefalhæmatom: Blodansamling under periost. 4-26%. Afgrænses af suturlinierne. Kræver ikke behandling. Komplikationer er sjældne.

3.

Subgalealt hæmatom: Blødning undergaleaaponeurosen, ikke afgrænset af suturlinier. Kan blive store og kan give blødningsshock. Incidens 0,3%-4%.

4.

Smerter: Evt. Panodil: Se instruks om smertebehandling til nyfødte – link til Smertelindring til nyfødte

5. Intrakranielle blødning 0,1 – 0,8 %. CT-scanning

6. Kraniefraktur. Ingen konsekvenser

 
Procedurekoder:

KMAE00 Vacuumekstraktion (Udgangs-)

KMAE03 Vacuumekstraktion (Middelhøj/høj)

KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion (+ sectio)

Referencer

Sandbjerg guideline 2003

Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion, M Maagaard, UFL 172/35