Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Eftersamtaler efter anvendelse af tvang i Psykiatrien

 

Psykiatrilovens § 4 stk. 5 foreskriver, at patienten skal tilbydes en eller flere samtaler efter ophør af enhver tvangsforanstaltning.

 

Formål

Formålet med eftersamtaler, er:

 • • At mindske brugen af tvangsforanstaltninger

 • • At udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet ved brug af tvangsforanstaltninger

 • • At forbedre den patientoplevede kvalitet af tvangsforanstaltninger

 • • At øge sikkerheden ved brug af tvangsforanstaltninger

 • • At patienten medinddrages i behandlingen – også selv om der er tale om en tvangsforanstaltning

Ansvar

Den behandlingsansvarlige overlæge skal sikre, at patienten tilbydes en eller flere samtaler efter ophør af en tvangsforanstaltning. Det skal fremgå, at samtalen er frivillig

Den afsnitsledende sygeplejerske er ansvarlig for at samtalen afholdes.

Samtalen gennemføres af en kvalificeret sundhedsperson udpeget af den behandlingsansvarlige overlæge i den klinik, hvor tvangsforanstaltningen har fundet sted. Det vil primært være patientens sundhedsfaglige kontaktperson, men andre medarbejdere kan også gennemføre samtalen.

Procedure

Patienten orienteres om formålet med samtalen og tidspunkt aftales. Selve samtalen er manualiseret. Det indebærer, at den omfatter de følgende spørgsmål:

 

 1. 1. Hvordan oplevede patienten den pågældende tvangsforanstaltning og måden den blev gennemført på?

 2. 2. Hvad er patientens forklaring på, at han/hun blev udsat for tvang?

 3. 3. Synes patienten, at der var andre muligheder end at bruge tvang?

  • • Hvis ja, hvad kunne personalet have gjort/sagt?

  • • Hvis ja, hvad kunne patienten selv have gjort/sagt?

  • • Hvis ja, hvad kunne andre have gjort/sagt?

 1. 4. Har patienten forslag til, hvordan man eventuelt kan undgå tvang i lignende / fremtidige situationer?

 2. 5. Hvordan bedømmer patienten personalets opfattelse af årsagen til og formålet med tvangsforanstaltningen?

 3. 6. Fik patientens den pleje og behandling, han/hun oplevede, at han/hun havde brug for før, under og efter tvangssituationen?

Spørgsmålene findes også i ”Skabelon for eftersamtaler ved tvang”, hvor der er plads til, at skrive noter med henblik på referat. Det anbefales, at medarbejderen anvender skabelonen under samtalen.

 

Patienter under 15 år, hvor forældremyndighedsindehaver har givet samtykke til behandling, skal tilbydes en eller flere samtaler svarende til ovenstående. Dette tilbud gælder også for forældremyndighedsindehaveren.

Tidsfrist

Samtalen skal finde sted snarest efter tvangens ophør almindeligvis efter en uge. Ved længerevarende tvangsforanstaltninger bør samtalen dog holdes i forløbet af tvangsforanstaltningen. Ved overflytning til andet afsnit/ambulant enhed skal der formidles om der har været afholdt eftersamtale. Er dette ikke tilfældet bør det overtagende afsnit/ambulante enhed tage opgaven.

Dokumentation

Samtalen dokumenteres ved referat med udgangspunkt i ovennævnte skabelon, som lægges i patientens bilagsmappe ledsaget af kort journalnotat herom.

Hvis patienten frabeder sig eftersamtale noteres dette i skemaet og i journalen.

Plejeplanen vedr. tvangsforanstaltninger evalueres og justeres jf. data fra opfølgende samtale.

Referencer

Psykiatriloven (LBK nr. 936 af 2. september 2019)

Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger

Psykiatriloven - Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland