Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 • • Overflytning af patienter – Klinik Psykiatri Nord

 

 • EKSEMPEL: Formål

Instruksen skal tydeliggøre den praktiske overflytning af patienter mellem sengeafsnit i Klinik Psykiatri Nord, samt lette overflytningen for patienter og personale.

 

 • EKSEMPEL: Beskrivelse

1. Mellem afsnit

 • • Den ansvarshavende læge på afdeling N6 afgør om en patient er klar til at være på åben afsnit.

 • • En patient skal ikke være på lukket afdeling længere end kriterierne for tvang og loven i øvrigt kræver det. (GAF under 30) Kan overflyttes til skærmning på åbent afsnit, men dette skal varsles grundigt.

 • • Efter lægelig vurdering kan patienter flyttes mellem afsnit, når det er aftalt mellem afsnit N6 og den til enhver tid ansvarshavende sygeplejerske i modtageafsnittet. Overflytning kan ligeledes aftales på middagskonferencen.

 • • Alle overflytninger tilstræbes planlagt og afviklet inden kl. 15.00. Efter normal arbejdstids ophør, er det ved tvivlstilfælde den lægelige bagvagts vurdering og beslutning, hvorvidt overflytning skal finde sted. (Forvagten kontaktes af afsnit, forvagten sørger for at kontakte bagvagten).

 • • Personale på afsnit N6 har ansvar for at følgende er foretaget:

Plejepersonale

Læge

 • • Der skal være ordineret medicin til patienten i medicinsystem

 • • Der skal i det mindste foreligge en foreløbig behandlingsplan og resumé-ark

 • • Der bør være foretaget en somatisk undersøgelse af patienten

 • • Selvmordsrisiko-vurdering og voldsrisiko-vurdering er foretaget

 • • Konklusion og begrundelse for overflytning fremgår med læselig skrift (resumé-ark)

 • • Stillingtagen til udgang

 • • Kun i undtagelsestilfælde må diktater på Mirsk medfølge

 

Hvis der ikke er plads på de åbne afsnit, er det stam-afsnittet, der finder en plads og melder tilbage til N6 om hvor patienten skal hen.

N2, N3, N4, N7 og N8 skal kunne modtage patienter svarende til deres målgruppe (N2, N3 og N4) og den geografiske beliggenhed (N7 og N8).

Patienter, der indlægges i andet afsnit end stamafsnit, skal som udgangspunkt starte op i behandling.

Der kan være særlige forhold, der indikerer at patienten overflyttes til stamafsnit, når plads haves. For at sikre en optimal behandling kontakter de 2 behandlingsansvarlige læger hinanden omkring behandlingsforløbet frem til en overflytning er aktuel.

 

I tilfælde af lav belægning på et eller flere sengeafsnit, bør der tages stilling til overflytninger på respektive afsnit frem for overbelægning på enkelte afsnit. Aftalen foregår enten på den daglige middagskonference eller mellem afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejerske afsnittende imellem. Klinikledelsen kan kontaktes.

 

Under pkt. 3 skal man især være opmærksom på, at ved overflytning til N4, N5, N7 og N8 er der også specielle forhold, der gælder.

 

2. Mellem Ambulatorier og Afsnit (N6)

 • • Ved indlæggelse i afsnit gælder almindelige regler for modtagelse af ny patient.

 • • Ved udskrivelse til ambulatorium, skrives journalnotat med konklusion og begrundelse. Sekretæren sender kopi til ambulatoriet som henvisning.

 • • Såfremt der ønskes behandlingskonference mellem ambulatorium og afsnit, påføres dette i patientens behandlingsplan.

 • • Inden patienten udskrives skal der være telefonisk kontakt til ambulatoriets kontaktperson (står i journalen) – evt. m/fax til ambulatoriet såfremt andet ikke er muligt.

 • • Ambulatoriesygeplejersker fra Ambulatorium Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kan i særlige akutte tilfælde indlægge patient efter aftale med forvagten.

 

3. De specielle forhold ved afsnit N4, N5, N7 og N8

 

Afs. N5:

Intern visitation til N5 aftales mellem overlæge på det afgivne afsnit og N5 overlæge.

 

Afs. N4:

Modtager patienter indenfor målgruppen akut.

Ved overflytning fra anden afdeling i psykiatrien skal patienten registreres som udskrevet, idet N4 har en anden afdelingskode end N – kode: 050.

Målgruppe:

 • • Patienter over 65 år, der har en diagnosticeret demenssygdom i kombination med tilstødende komplikationer i form af psykiatriske eller adfærdsmæssige symptomer.

 • • Patienter over 75 år med en nyidentificeret psykisk lidelse

 • • Patienter fra og med 80 år, der har en psykisk lidelse.

 

 

Afs. N7:

Reglerne for N7 er som for de øvrige åbne afsnit, at overflytninger tilstræbes i dagtid på hverdage. I weekender og efter kl. 15.00 på hverdage skal bagvagten altid tage stilling til overflytning.

 

Afs. N8:

Der henvises til særlig retningslinje omkring overflytning af patienter ml. Thy/Mors og afsnit N6. Se link under referencer.

 

4. Retslige patienter

Patienter, der har dom til behandling.

Kontaktpersonen skal kontakte ansvarshavende overlæge og tilsynsførende fra Kriminalforsorgen skal have besked.

 

Referencer

Overflytning af patienter ml. Thy/Mors og afsnit N6

Målgruppebeskrivelse for sengeafsnit – Klinik Nord

Checklister for indlæggelse, overflytning, telefonisk modtagelse af data ved overflytning og udskrivelse

Selvmordsrisiko: vurdering, intervention og forebyggelse i Psykiatrien

Voldsrisiko: Vurdering, forebyggelse og interventioner til patienter indlagt i Psykiatrien

Resume-ark kan hentes under bilag ude til højre.