Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BIS-monitorering med BISx på neuroanæstesiologisk afsnit

Baggrund1

Indikation2

Procedure3

SQI (Signal Quality Index)3

Teknik og anlæggelse3

BIS – Quatro sensor viser med symbol og farve følgende markering:3

Sikkerhedsregler4

Forsigtighed/fejlkilde/begrænsninger4

Referencer4

Baggrund

I de seneste år er der rettet betydelig opmærksomhed på tilfælde af huskeanæstesi/awareness anaesthesia under generel anæstesi. Studier viser, at huskeanæstesi forekommer hos 0,1–0,2 % af alle patienter, der har været i generel anæstesi. Mere end 50 % af disse patienter angiver at have stresssymptomer postoperativt - mange i form af natlige mareridt.

Højrisikopatienter der er mest udsatte for huskeanæstesi er:

 • • Traumepatienter

 • • Patienter i generel anæstesi til hjertekirurgiske indgreb

 • • Kvinder i generel anæstesi til sectio

 • • Patienter med alkohol - og stofmisbrug

Anæstesipersonalet skal endvidere være specielt opmærksomme på risiko for, at patienter kan få huskeanæstesi i forbindelse med:

 • • Vanskelig intubation

 • • Apparaturfejl (lækage ved fordamper, pumpefejl under intravenøs infusion)

 • • Accidentiel disconnection ved infusion af anæstesimidler

 • • Indgift af myorelaksantia, mens patienten stadig er vågen

 • • Individuel reaktion på anæstesimidler

I almindelig anæstesiologisk praksis er patientens anæstesidybde monitoreret og observeret ved hæmodynamiske og respiratoriske parametre, samt ved autonome forhold som ciliareflekser, pupilreaktion, tåreflåd og sved-tendens.

Alle disse parametre til monitorering af anæstesidybde er tæt relateret til patientens eventuelle følgesygdomme og vanlige medicinering.

Derfor er det en logisk udvikling i anæstesiologisk praksis, at indføre måling af hjernens elektriske aktivitet under generel anæstesi i form af søvndybde -monitorering.

BIS (Bispektral Index Score) blev skabt i 1994 som måling af bevidstheds-niveau, og danner en nemmere interpretation af EEG-kurver.

BIS sensor placeret på patientens pande, overfører signaler fra hjernens cortex til digital signal konverter og monitor.

BIS supplerer monitoreringen af anæstesidybde under generel anæstesi, og skaber mulighed for en mere præcis dosering af anæstesimidler. Der er beskrevet 70 % reduktion i tilfælde af huskeanæstesi med BIS monitorering, men risikoen for huskeanæstesi kan ikke helt udelukkes.

BIS gør det muligt at monitorere patientens bevidsthedsniveau under generel anæstesi, samtidig er det også en interessant metode ved diagnostik og prognose af patienter efter svær hjernelæsion under opvågning fra komatøs tilstand.

BIS talværdien ligger i intervallet 100 for patienten der er vågen til 0, hvor der er total fravær af elektrisk aktivitet i hjernen.

Indikation

 • • Monitorering af patientens grad af bevidsthed under generel anæstesi

 • • Præcis dosering af anæstesimidler

 • • Reduceret risiko for huskeanæstesi

Anvendelse af BIS data

 

http://www.ispub.com/ispub/ijnm/volume_4_number_1_32/the_effect_of_acupressure_on_the_bispectral_index_and_entropy_parameters_in_mentally_handicapped_humans_a_pilot_study/acubis-fig1.jpg

The Internet Journal of Neuromonitoring, 2005, Vol.4, Nr 1

 

Patienten er vågen: BIS værdier mellem 80–100.

Patienten er sederet: BIS værdier mellem 60–80.

Patienten er bedøvet: BIS værdier mellem 40–60.

BIS >60 skal undgås under indledning og vedligeholdelse af anæstesi.

BIS <40 er ikke rekommanderet til anæstesi under kirurgiske indgreb pga. for dyb hypnotisk tilstand.

Procedure

BIS-sensoren placeres på patientens pande for måling af elektroencefalografiske (EEG) signaler og herudfra beregnes BIS-værdien. BIS-talværdien er baseret på gennemsnit af beregnede EEG-parametre fra det seneste forløbne minut.

SQI (Signal Quality Index)

Talværdien for SQI indikerer kvaliteten af EEG-signalet, og giver information om pålideligheden af talværdien for BIS inden for det seneste minut.

SQI værdien viser følgende

 

SQI er 50 % til 100 %:

Talværdien for BIS er pålidelig

SQI er 15 % til 50 %:

Talværdien for BIS kan ikke beregnes på pålideligt

SQI er <15 %:

Det er ikke muligt at beregne talværdien for BIS

Teknik og anlæggelse

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/BIS_JPN.jpg

BIS monitor by Aspect Medical Systems, Wikipedia Commons
 

 • • Forbind BISx-enheden til BIS-modulet. BISx-enheden anbringes i en passende position for patienten, ved at bruge clipsen (på bagsiden af BISx-enheden). Må ikke placeres over patientens hoved.

 • • Placerer BIS-sensoren på patientens pande (se vejledning på sensor pakningen). Patientens hud skal være tør, da en våd sensor kan give forkerte værdier for BIS. BIS-sensoren er til engangsbrug.

 • • Forbind patient-interfacekablet til BISx-enheden.

 • • For at åbne vinduet BIS på Philips overvågnings skærm, gå ind i menuen –

  • • Opsæt BIS, vælge: Vis sensor (BIS – Quatro sensor).

BIS – Quatro sensor viser med symbol og farve følgende markering:

Farven rød: Elektroden har ingen kontakt til huden. Påsæt elektroden igen, eller kontroller kontakten mellem elektroden og huden, evt. aftør huden.

Farven grå: For kraftig signalstøj. Kontroller kontakten mellem elektroden og huden. Tryk elektroden bedre fast på huden. Evt. aftør huden og påsæt sensoren igen.

Farven gul: Måleværdien ligger udenfor den gyldige grænseværdi. Kontroller kontakten mellem elektroden og huden. Tryk sensoren bedre fast på huden. Evt. aftør huden.

Farven grøn: Sensoren fungerer optimal, måleværdien ligger indenfor den gyldige grænseværdi.

Når de fire sensorer viser grøn på BIS – Quatro sensoren, er der sikret optimal ydelse og der trykkes på ”Start Cyklisk Check”.

Tidspunktet for den seneste cykliske tjek er markeret på skærmen.

Desuden viser INOP meddelelsen BIS HØJ IMPEDANS eller BIS LØS SENSOR, hvis BIS ikke kan måles indenfor den gyldige grænse værdi, eller hvis en eller flere sensorer ikke er tilsluttet.

Sikkerhedsregler

De ledende dele: Sensorer og stik må ikke komme i kontakt med andre elektrisk ledende dele.

Højfrekvenskirurgi: For at reducere faren for forbrænding ved højfrekvenskirurgi, må jordelektrodens tilslutning til BIS sensoren ikke være placeret mellem kirurgistedet og den elektrokirurgiske retur-elektrode.

Fastgøring af kabler: For at minimere risikoen for, at patienten stranguleres, skal patient-interfacekablet placeres og fastgøres med stor omhyggelighed.

Defibrillering: BIS-sensoren må ikke placeres mellem defibrillator puderne, når der bruges en defibrillator på en patient, som er tilsluttet patientmonitoren.

Forsigtighed/fejlkilde/begrænsninger

 • • BIS er en god og sikker indikator af vågen tilstand, mens den viser en lav sensibilitet, når patienten er bevidstløs. Det er muligt at BIS viser 60, selvom patienten sover godt.

 • • Det kan ikke udelukkes at højrisikopatienter, hvor skånsom anæstesi er anbefalet, er i vågen anæstesi trods BIS 60.

 • • Der kan opstå forstyrrelse af EEG-signalet pga. interaktioner med andet udstyr brugt under operation (for kraftig signalstøj).

 • • BIS viser forskellige resultater under anvendelse af forskellige anæstesi midler. BIS kan være upræcis under anæstesi med Ketamin eller kvælstofforilte.

 • • Forskellige resultater ved brug af forskellige versioner af BIS monitor.

 • • BIS er ikke præcis hos børn i gasanæstesi (børn under 1 år).

 • • Forsigtighed ved patienter med konstaterede neurologiske sygdomme og ved patienter, der tager psykofarmaka.

 • • BIS er ikke hjælpsom hos alvorligt syge patienter med ustabil temperatur og hos patienter med demens.

 • • Dårlig kontakt mellem hud og sensorer.

 • • Måleværdien kan være udenfor den gyldige grænseværdi.

Referencer

Toft P. Bispektral Indeks til Forbedret Anæstesigivning og Postoperativ Opvågning. Ugeskr.Læge 170/39; sept. 2008.

Frey R. Bispectral Index. October 2008, www.surgeryencyclopedia.com

Powers K.S. Bispectral Index as a Guide for Titration of Propofol During Procedural Sedation Among Children. Pediatrics 2005; 115: 1666-1674

Avidan M.S. Anesthesia Awareness and the Bispectral Index. The New England Journal of Medicine, 2008. Volume 358:(11);1097-1108

Schnakers C. Diagnostic and prognostic use of bispectral index in coma, vegetative state and related disorders. Informa healthcare, 2008, Vol.22, No12; 926-931, DOI 10.1080/02699050802530565

Jeleazcov C. Pharmacodynamic modeling of the bispectral index response to propofol-based anaesthesia during general surgery in children .Br.J. Anaesth.2008; Neurosciences and Neuroanaesthesia:100(4): 509-16

Bispectral Index Monitor. Health Technology Literature Review, June 2004

Bispectral Index Monitor. Ontario Health Technology Advisory Committee, August, 2004

Mogensen J.V., Lars S. Rasmussen. Anæstesi, side 57-58.

Brugerhåndbog: Philips – IntelliVue Patientmonitor MP20/30, MP 40/50, MP 60/70/80/90. Side 223-229.