Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Lægemidler (ordination, delegering, dispensering og administration), Læger

 

Formål

  • • Sikre, at lægemiddelordination og lægemiddeldelegering er i overensstemmelse med evidensbaseret viden og klinisk praksis.

  • • Sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination, lægemiddeldispensation og lægemiddeladministration.

  • • Sikre at kun personale med relevante uddannelse har tilladelse til at ordinere, dispensere og administrere lægemidler.

  • • Forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler.

 

Målgrupper

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Ordination: En læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle patienten med Ordination: En læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle patienten med receptpligtig eller håndkøbslægemidler.

Delegeret ordination: Overdragelse af kompetence til andre faggrupper end læger til at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler.

Tilladelsespræparater: Lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark. Der kræves en generel udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen for at kunne anvende tilladelsespræparataer. Det kræves samtidig at der forefindes en skriftlig instruks på præcise anvisninger for ordination, dispensering og administration af lægemidlet, herunder tillige instruks for opblanding, koncentration og dosering.

 

Beskrivelse

 

Læger har fuld ordinationsret.

 

Ordination af lægemidler

Ved alle ordinationer af lægemidler skal følgende altid indgå i beslutningen:

  • • Indikation, Lægemiddelallergi, Kontraindikationer, Bivirkninger samt Interaktioner – se: Interaktionsdatabasen.dk

 

CAVE

Forud for ordination og administration af lægemidler skal evt. lægemiddelallergi (CAVE) afdækkes, hvis muligt.

De(t) kendte lægemidler eller ”Ingen kendte” dokumenteres i PPJ.

 

Samtykke og information til patienten
Patienter skal, så vidt muligt, altid informeres om effekt og bivirkninger af behandlinger, som iværksættes. Omfang af information tilpasses patientens behov og tilstand.

Informeret samtykke til lægemiddeladministrationen skal indhentes, hvis det er muligt.

Telefonordination

Ved telefonisk ordination skal både lægen og ambulancebehandler/paramediciner sikre sig, at denne har forstået det præcise indhold i ordinationen.

Patientens fulde navn og cpr-nr. skal, hvis det er kendt, anvendes i dialogen.

  • • Lægemiddel, dosis, hyppighed (hvis ordinationen skal gives mere end 1 gang) og administrationsvej bekræftes og dokumenteres.

  • • Ambulancebehandler/paramedicineren anfører lægens telefoniske ordination under notatfeltet i PPJ.

  • • Da paramedicineren/ambulancebehandleren ved telefonordination fungerer som lægens medhjælp, har de pligt til at dokumenterer ordinationen i PPJ og på hvilket grundlag lægen gav ordinationen.

Mundtlige ordinationer

Ved afgivelse af mundtlige ordinationer på skadestedet skal den person, der modtager og udfører den mundtlige ordination, gentage ordinationen (lægemiddel, dosis og administrationsvej), og ordinationen indføres i PPJ, evt. først efterfølgende afhængigt af omstændighederne.

 

Dokumentation

I PPJ under medicin dokumenteres medicinering af patient, jf. Præhospital – Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ).

 

Generika og substitution

Apotekspersonale tilknyttet medicinservice må substituere mellem generika i henhold til Lægemiddelstyrelsens almindelige bestemmelser om substitution.

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler: Lægemiddelhåndteringsvejledningen (retsinformation.dk)

 

Bekendtgørelse af lov om lægemidler (lægemiddelloven): Lægemiddelloven (retsinformation.dk)

 

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed: Autorisationsloven (retsinformation.dk)

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v. B20210122505.pdf

 

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger: B20190035905 (1).pdf

Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1219 af  11/12/2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp med tilhørende vejledning (nr. 115 af  11/12/2009 om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

 

Præhospital – Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ): Præhospital - Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)