Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægemidler

 

Formål

Instruksen skal:

 • • Sikre, at lægemiddelordination og lægemiddeldelegering er i overensstemmelse med evidensbaseret viden og klinisk praksis.

 • • Sikre overensstemmelse mellem lægemiddelordination, lægemiddeldispensation og lægemiddeladministration.

 • • Sikre at kun personale med relevante uddannelse har tilladelse til at ordinere, dispensere og administrere lægemidler.

 • • Forebygge utilsigtede hændelser i forbindelse med ordination, delegering, dispensering og administration af lægemidler.

 

Målgrupper

Læger med funktion ved akutlægebilen i Region Nordjylland, der ordinerer og/eller administrerer lægemidler til patienterne.

 

Definition af begreber

Ordination: En læges skriftlige eller mundtlige videregivelse af beslutning om at behandle patienten med receptpligtig eller håndkøbslægemidler.

Delegeret ordination: Overdragelse af kompetence til andre faggrupper end læger til at iværksætte behandling med udvalgte lægemidler.

Telefon – ekstern ordination: Specielt for ambulancebehandler og paramediciner. Efter telefonisk kontakt til vagthavende læge på akutlægebil, kan denne ordinere ekstra lægemiddel til en konkret patient i en konkret situation. Eks. ekstra mængde af smertestillende medicin ved forflytning af tilskadekommende.

Tilladelsespræparater: Lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark. Der kræves en generel udleveringstilladelse fra lægemiddelstyrelsen for at kunne anvende tilladelsespræparataer. Det kræves samtidig at der forefindes en skriftlig instruks på præcise anvisninger for ordination, dispensering og administration af lægemidlet, herunder tillige instruks for opblanding, koncentration og dosering.

Lægeassistent: Paramediciner der fungerer på akutlægebil sammen med speciallæge i anæstesiologi.

Paramediciner: Ambulancebehandler med særlig kompetence.

Ambulancebehandler: Overbygning på ambulanceassistentuddannelsen.

PPJ: Præhospital Patient Journal

 

Beskrivelse

Faggrupper med ordinationsret

Læger har fuld ordinationsret.

 
Ordination af lægemidler

Ved alle ordinationer af lægemidler skal følgende altid indgå i beslutningen:

 
CAVE

Forud for ordination og administration af lægemidler skal evt. lægemiddelallergi (CAVE) afdækkes, hvis muligt.

De(t) kendte lægemidler eller Ingen kendte dokumenteres i PPJ.

Samtykke og information til patienten

Patienter skal, så vidt muligt, altid informeres om effekt og bivirkninger af behandlinger, som iværksættes. Omfang af information tilpasses patientens behov og tilstand.

Informeret samtykke til lægemiddeladministrationen skal indhentes, hvis det er muligt.

Telefonordination

Ved telefonisk ordination skal både lægen og ambulancebehandler/paramediciner sikre sig, at denne har forstået det præcise indhold i ordinationen ved anvendelse af skriv ned og læs op metoden.

Patientens fulde navn og cpr-nr. skal, hvis det er kendt, anvendes i dialogen

 • • Lægemiddel, dosis, hyppighed (hvis ordinationen skal gives mere end 1 gang) og administrationsvej bekræftes og dokumenteres

 • • Alle ordinationer skal bekræftes ved, at modtageren af ordinationen skriver ned og efterfølgende læser op, og får lægens bekræftelse

 • • Ambulancebehandler/paramedicineren anfører lægens telefoniske ordination under notatfeltet i PPJ.

 • • Da paramedicineren/ambulancebehandleren ved telefonordination fungerer som lægens medhjælp, har de pligt til at dokumenterer ordinationen og på hvilket grundlag lægen gav ordinationen i PPJ.

Mundtlige ordinationer

Ved afgivelse af mundtlige ordinationer på skadestedet skal den person, der modtager og udfører den mundtlige ordination, gentage ordinationen (lægemiddel, dosis og administrationsvej), og ordinationen indføres i PPJ, evt. først efterfølgende afhængig af omstændighederne.

Dokumentation

I PPJ under medicin skrives som minimum: Tidspunkt, lægemiddelnavn, lægemiddelform, styrke, dosis, administrationsvej.

Generika og substitution

I journalen noteres det generisk navn for det anvendte lægemiddel eller evt. handelsnavn.

Apotekspersonale tilknyttet medicinservice må substituere mellem generika i henhold til Lægemiddelstyrelsens almindelige bestemmelser om substitution.

 
Kvalitetsovervågning
Halvårligt gennemføres patientforløbsaudit, hvor der spørges ind til følgende:
 • • Er der dokumentation for, at der er foretaget en relevant klinisk vurdering af patienten, før eventuelle lægemidler er administreret?
 • • Er der dokumentation for, at der er spurgt om allergi, før eventuelle lægemidler er administreret?
 • • Er der dokumentation for dosis og administrationstidspunkt ved eventuel anvendelse af lægemidler?
 • • Er der dokumentation for, at der er foretaget en relevant klinisk vurdering af patienten efter eventuelle lægemidler er administreret.
 
Minimum én gang årligt foretages en vurdering af utilsigtede hændelser, der vedrører ordination, dispensering og administration. Dette sker i Regi af Kvalitetsrådet. Referater af møder i Kvalitetsudvalget er tilgængelige på Networking: Kvalitetsudvalget

Referencer

Standard nr. 2.5.1, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

BEK nr 1150 af 09/12/2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139180

Sundhedsministeriets Vejledning nr. 9429 af 30/06/2006 om ordination og håndtering af lægemidler

Sundhedsministeriets Lov nr. 1180 af 12/12/2005 om lægemidler

LBK nr. 877 af 04/08/2011 Om autorisations af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Autorisationsloven) med senere ændringer

Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1373 af 12/12/2006. Om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 665 af 14.09.1998. Om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Sundhedsstyrelsens Vejledning nr. 115 af 11/12/2009, Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 1219 af  11/12/2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp med tilhørende vejledning (nr. 115 af  11/12/2009 om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

 

Links

www.interaktionsdatabasen.dk

www.medicin.dk

www.min.medicin.dk