Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for Kliniske Afdelinger i tilfælde af udfald af kritiske patientnæretekniske forsyninger (KPTF).

 

Formål

Sikre at Afdelinger reagerer hensigtsmæssigt i tilfælde af udfald af KPTF.

Definition af begreber

- KPTF: el, medicinsk gas (ilt, luft, vakuum, co2), øvrige (varme, vent., køl, vand) samt

telefonanlæg, patient-kaldeanlæg og personsøge-anlæg.

- Normal elforsyning: strømmen kommer fra kraftværker ude i byen.

- Nød elforsyning: strømmen kommer fra en nødgenerator på hospitalet.

- Supernød elforsyning: strømmen kommer fra batterier på hospitalet (også kaldet UPS, No-break).

- Normal medicinsk gasforsyning: hovedgasforsyning fra lagertanke / primær-anlæg.

- Reserve medicinsk gasforsyning: gasforsyning fra reserve flasker / sekundær-anlæg.

Beskrivelse

I tilfælde af udfald af KTPF skal Afdelingerne have en indøvet afhjælpnings-

plan for, at minimere risikoen for at patienterne lider skade.

 

Elektricitet:

 

Ved udfald af normal elforsyning vil belysningsarmaturer og stikkontakter blive strøm-løse.

 

I løbet af 2 minutter vil der blive etableret nød elforsyning i udvalgte områder på hospitalet.

 

I særlige kritiske områder (OP-stuer, EDB-rum osv.) er der etableret super-

nød elforsyning, hvorved der ikke forekommer udfald af strømmen.

 

Det er meget vigtigt, at alle Afdelinger gør sig bevidst om, i hvilket omfang de er normal-, nød- eller supernød elforsynet for derved at kunne agere på en hensigtsmæssig måde ved udfald.

 

Medicinsk gasforsyning: (ilt, med.-luft, vakuum, CO2)

 

Ved udfald af normal-gasforsyning vil gasanlæggene skifte automatisk til reserveforsyning uden at det bevirker mærkbare forstyrrelser.

 

Først ved udfald af reserveforsyningen vil gas-udtagene på Afdelingerne blive trykløse.

 

Evt. nødforsyning etableres af Afdelingen i form af lokale ilt-bomber,

håndventilering, mobile injector-sug osv.

 

Øvrige forsyninger: (varme, ventilation, køling, vand)

Ved svigt (udfald forurening) af disse KTPF kontaktes Teknisk Afdeling.

Afdelingen kan etablere lokal nød-afhjælpning indtil fejlen er udbedret.

 

Telefon system:

 

Ved udfald af telefon-system vil det opleves som en ”død” telefon.

Undersøg om det begrænser sig til en telefon eller flere telefoner af samme type. (Dect-telefon, bord-telefon).

De to telefontyper har adskilte systemer og supplerer dermed hinanden.

I udvalgte afdelinger er der etableret en nødtelefon.

Ved problemer med telefon-systemet kontakt informationen.

Hver enkelt afdeling udfylder en instruks, som opfylder afdelingens behov for at have klarhed over hvor tilknyttet personale befinder sig.

Som støtte for dette arbejde kan tidligere materiale, udsendt fra Informationen, benyttes.

 

Patient-kald:

 

Ved udfald af patient-kaldeanlæg vil det opleves forskelligt afhængigt af patient-kaldeanlæggets alder.

 

Ved anlæg der adviserer via lamper og lyd på gangen:

 

Anlægget bliver funktions løst.

Den kliniske afdeling bør etablerer plan for øget opmærksomhed vedr. patienternes tilstand.

Ved anlæg der adviserer via Dect-telefoner:

 

Anlægget, der normalt er lydløst, begynder at adviserer via lyd på nærværs- markeret rum-apparater. Husk, at rum-apparater i vagtrum altid skal være nærværs-markeret. Under denne driftsform er det vigtig at personalet altid er nærværs-markeret, hvor der er mulighed for det, for at få information om eventuelle kald.

 

Personsøgning:

 

Kodning af nøglepersoner på Hospitalet foregår fra lokal-telefoner med kode 88, fra Informationen via kodepult samt til øvrige grupper (brand, kejsersnit, dårligt barn osv.) fra Ascom modul FS 944.

 

Ved fejl på Normal-kodning (manglende klartone) prøves med 87-kodning efterfulgt af det lokalnummer der ønskes ringet tilbage til.

 

Fejl på 88- eller 87-kodning meldes herefter straks til Informationen –

Husk en kort beskrivelse af hændelsesforløb. Informationen meddeler straks fejlen til Siemens Hotline.

 

Virker intet, kan uopsættelig kode-behov bestilles i Informationen på 60000.

 

Hvis personsøgeanlægget er ude af drift modtager alle en mail med status på situationen.

 

Herefter skal afdelinger sørge for at kontaktpersoner er til at finde i huset, se action-card 01.

Vagthavende med kontakt til praktiserende læger mv. kan evt. meddele

Informationen hvor de træffes.

 

Når anlægget igen er i normal drift udsendes der straks en mail herom.

 

Se i øvrigt Action-card for: Nedbrud på personsøgeanlægget 01, 02 og 03.

 

Teknisk Afdeling kontaktes iht.: Instruks vedrørende rekvirering af service fra Teknisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.