Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb for tumor orbitae

Diagnostik med henblik på viderehenvisning til behandling på højtspecialiseret enhed

Formål:

Kliniske retningslinier for diagnostik af tumor orbitae, med henblik på viderehenvisning til behandling på øjenafdelingen Rigshospitalet København og øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital i et samarbejde med højtspecialiserede neuroradiologiske, neurokirurgiske, otologiske og hæmatologiske afdelinger de respektive steder.

Definitioner og begreber:

Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe (DOOG): Tværfaglig, national gruppe, der varetager behandling af tumorer i øjne og øjenomgivelser.

Højt specialiserede behandlingsenheder - DOOG øjenafdeling: Behandlende afdelinger Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital.

Lokal øjenafdeling: En øjenafdeling som ikke indgår i behandling at kræft i øjenæble og øjenhule, en ikke-DOOG øjenafdeling.

Præhospital fase: Er den der foregår hos praktiserende læger og øjenlæger, samt ikke-DOOG øjenafdelinger.

Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita – Sundhedsstyrelsen: Patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita – Sundhedsstyrelsen.

 

Beskrivelse:

Mistanke

Følgende symptomer giver mistanke om kræft i orbita:

 • • Fremstående øjne

 • • Trykken bag øjet

 • • Smerter

 • • Dobbeltsyn

 • • Nedsat syn eller ændret synskvalitet/farvesyn

Disse symptomer er meget uspecifikke, og leder derfor ofte til henvisning fra almen praksis til praktiserende øjenlæge. Hvis patienten henvender sig hos den praktiserende læge, skal den praktiserende læge ved mistanke henvise akut til praktiserende speciallæge eller akut her til øjenafdelingen.

Visitation

Henvisninger med diagnosen tumor orbitae visiteres senest 2 dage efter henvisningen er modtaget. Ved mistanke om malign tilstand indkaldes patienten, så undersøgelsen kan foregå inden 1 uge.

Personale

Journalskrivende læge

Ambulatoriesygeplejerske

Fotograf

Forløb

Anamnese:

 • • Den journalskrivende læge eller ambulatoriesygeplejersken optager og journalfører en anamnese, som skal indeholde følgende punkter:

 • • Allergier, specielt over for øjendråber

 • • Medicin

 • • Tidligere almensygdomme, specielt traumer, cancer eller sygdomme i stofskiftet

 • • Debuttidspunkt og udviklingsmåde (bedret, uændret, forværret) af følgende symptomer:

   • • Ændringer i synet

   • • Fremstående øje

   • • Trykken bag øjet

   • • Smerter

   • • Dobbeltsyn

   • • Nedsat syn eller ændret synskvalitet/farvesyn

Objektiv undersøgelse:

Den journalskrivende læge foretager og journalfører herefter en objektiv øjenundersøgelse, som skal indeholde følgende punkter for begge øjne:

  • • Synsstyrken med optimal korrektion

  • • Optimal brillekorrektion

  • • Undersøgelse for tilstedeværelse af RAPD

  • • Øjentryk

Den journalskrivende læge foretager desuden:

  • • En vurdering af almentilstanden, herunder palpation af regionale lymfeknuder

  • • Vurdering af øjnenes stilling og motilitet

  • • Måling af øjnenes lejring med Hertels eksoftalmometer

  • • Vurdering af om eksoftalmus er pulserende, suppleret med stetoskopi af orbitae

  • • Vurdering af retrobulbær resistance (normal, moderat forøget, hård)

  • • Vurdering af periorbital asymmetri eller hævelse

  • • Vurdering af øjenspalteforskel

  • • Palpation af anteriore orbita for rumopfyldende processer, inklusive det anteriore tårekirtelleje

  • • Vurdering af synsfelt for hånd

  • • Spaltelampeundersøgelse, herunder en vurdering af om der er konjunktival hyperæmi

  • • Stereoskopisk undersøgelse af fundus med en vurdering af:

    • • Papilforholdene, herunder om der er ødem, atrofi eller optociliær shunt

    • • Choroidale folder

Såfremt der er funduskopisk patologi foretages fundus fotografering. Er der mistanke om systemisk involvering udføres relevante parakliniske undersøgelser.

Scanning af orbitae:

Der henvises til MR-scanning af orbita med kontrast, hvis MR-scanning ikke kan gennemføres, fx på grund af pacemaker, kan CT-scanning laves i stedet. Øjenafdelingen er klinisk koordinator, dvs. det er øjenafdelingen, som henviser til radiologisk udredningsforløb:

 1. 1. Øjenafdelingen kontakter radiologisk Afdeling på akuttelefon og tidspunkt for undersøgelse aftales med MR-bookingsekretæren. Det skal oplyses til sekretæren, at det drejer sig om kræftpakkeforløb.

 2. 2. Øjenafdelingen sørger for at patienten får besked om skanningstidspunktet.

 3. 3. Henvisende afdeling sender, snarest efter at de har modtaget skanningstidspunket, en henvisning, hvoraf det fremgår, at undersøgelsen skal laves i et pakkeforløb.

 4. 4. Henvisningen sendes til visitation i neuro-visitationssporet, markeret ”ORBITAKRÆFTPAKKE”.

 5. 5. Konference, øjenkonference (afholdes hver tirsdag), undersøgelser i kræftpakkeforløbet skal lægges til konference, uanset at svaret skal foreligge hurtigst muligt efter undersøgelsen.

 6. 6. Undersøgelsen skal være udført indenfor 2 hverdage efter modtagelse af henvisningen fra øjenafdelingen.

 7. 7. Svar skal foreligge senest følgende hverdag efter skanningen. Den røntgenlæge, som er ansvarlig for beskrivelsen af undersøgelsen, kontakter vagthavende læge på Øjenafdelingen og orienterer om resultatet. Det er herefter øjenlægens ansvar at informere patienten.

 

Efter aftale med Radiologisk Afdeling har Øjenafdelingen ingen forhåndsreserverede tider pga. det lille antal patienter.

Inddeling af tumortypen:

På baggrund af ovenstående inddeles tumor efter om den er palpabel kombineret med lokalisation og udseende på scanningen.

 1. 1. Tumorer som kan palperes gennem øjenlåget

 1. a. Velafgrænsede tumorer uden for tårekirtellejet

 2. b. Ikke afgrænsede tumorer uden for tårekirtellejet

 3. c. Tumorer, som involverer tårekirtellejet

 1. 2. Tumorer som ikke kan palperes

 1. a. Runde og velafgrænsede tumorer beliggende i tårekirtellejet

 2. b. Andre intra- eller extraconale tumorer som skønnes at kunne biopteres eller fjernes via anterior eller lateral orbitotomi

 1. 3. Tumorer som kræver involvering af andre specialer

 1. a. Apikale og andre tumorer, som skønnes at kræve kraniotomi som forudsætning for biopsi eller fjernelse in toto

 2. b. Tumorer med indvækst i bihuler

Viderehenvisning på begrundet mistanke om tumor orbitae:

På ovenstående baggrund, ved begrundet mistanke, henvises patienten akut til øjenafdelingen Rigshospitalet København eller øjenafdelingen Aarhus Universitetshospital med henblik på nærmere udredning og behandling. Den journalskrivende læge informerer om, at der er mistanke om kræft i øjenhulen, men at der er differentialdiagnoser, så for at stille diagnosen og give behandling kræves yderligere undersøgelse på en af øjenafdelingerne med højt specialiseret funktion på dette område. Forløbstiden efter viderehenvisning til den højtspecialiserede afdeling er 3 hverdage, som bruges til at håndtere henvisningspapirerne, booke relevante undersøgelser og samtaler. Patienten skal påbegynde yderligere udredning og behandling i pakkeforløb på 4. hverdag.

Behandling:

Med hensyn til den videre behandling henvises til de kliniske retningslinier udarbejdet af DOOG og beskrevet i ”Behandling af tumor orbitae – Kliniske retningslinier”.

Hvis patienten afstår behandling:

skal der ifølge Sundhedsloven kap. 5 informeres om alternative behandlingsmuligheder eller konsekvens af ingen behandling (se nedenstående procedurekoder).

Forløbsansvarlige:

Kontaktperson: Ledende overlæge Anders Kruse

Forløbsleder: Overlæge, professor Henrik Vorum

Forløbskoordinator: Overlæge, professor Henrik Vorum

Skriftlig patientinformation:

Modermærke i øjet, udarbejdet af Kræftens bekæmpelse - https://www.cancer.dk/kraeft-i-oejet/modermaerkekraeft-i-oejet/

 

Registrering:

DZ031

Henvisningsdiagnose
Se oversigt over DZ031* i klassifikationssøgningsbilledet i PAS

Henvisningsdiagnosen for øjenpatienter skal være:
DZ031Z Obs. pga. mistanke om ondartet svulst i øje og øjenomgivelser.

ZZ5650

Aktuel mistanke om sygdom afkræftet + tillægskode HV-diagnose

ZZ5653

Aktuel mistanke om sygdom bekræftet + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

ZZ0153A

Klinisk beslutning om behandling + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

BWW21C

Informeret samtykke til endelig behandlingsplan + tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

ZX5652

Aktuel mistanke om sygdom ubekræftet + Tillægskode HV-diagnose eller aktuelle diagnose

 

Obligatoriske Procedurekoder for Region Nordjylland

ZWCM1

Besluttet ingen udredning

ZWCM8

Besluttet ingen behandling

ZWCM9A

Patienten ønsker ikke udredning

ZWCM9B

Patienten ønsker ikke behandling

 

Frivillige procedurekoder

ZWCM9C

Patienten ønsker ikke kontrol

ZWCD3

Ingen behandling

ZWCM0

Alternativ cancerbehandling

ZWCM7

Besluttet behandling i anden afdeling

Referencer: