Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar, Hobro

Beskrivelse

Dette retningsgivende dokument handler om henholdsvis bestilling af prøver og undersøgelser, og om modtagelse og videregivelse af svar, så det sikres, at alle svar ses og ved behov handles på, og at patienten bliver involveret fra rekvirering til svar.

 

Bestilling af prøver

Prøvetager skal sikre, at der er tydelig afsender af prøven. Hvis der ud over det bestillende afsnit skal gives svar til andet afsnit, påføres dette rekvisitionen - f.eks. ”til afd. NN”

 

Bestilling af de forskellige prøvesvar er defineret i skemaet herunder:

Prøvetager/System

Definition

Fælles arbejdsgange

Klinisk biokemisk

afdeling, Labka

- blodprøver

- urinprøver

- ekg mm

Laboratorieprøver bestilles gennem Labka. Det vil oftest blive forestået af sygeplejerske eller sekretær, men kan også bestilles direkte af læge. Prøverne kan bestilles med svar som

  1. A) livsvigtige (svar indenfor 1 time)

  2. B) fremskyndede (svar indenfor 4 timer)

  3. C) rutine

EPJ/

Billeddiagnostik

Røntgenbestilling

Undersøgelserne kan bestilles som akutte eller elektive.

I vagter (mellem kl. 15.00 og 07.30 og i weekender) skal røntgenvagten kontaktes telefonisk på 52 349.

EPJ

Røntgenbilleder og røntgensvar

Hvis røntgenundersøgelsen er bestilt som akut, er det rekvirerende læges ansvar at se svaret og kvittere derfor i epj. Rekvirerende læge kan overgive ansvaret til vagthavende læge/anden læge.

Patologisk Institut

Bestilling af

histologisvar

Prøverne kan bestilles fremskyndet eller som rutine. Ved mistanke om cancer påføres ”obs. cancer” på rekvisitionen. Svar kan læses i epj.

Stuegangsgående læge har ansvaret for at kontrollere fremkomne svar, handle på svaret og markere det som set i epj.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, KMA

Bestilling af

prøver

Stuegangsgående læge har ansvaret for at se og dokumentere svar fra KMA i journalen. Foreløbige svar modtages pr. telefon fra KMA. Modtagende personale er ansvarlig for at videregive oplysningen til den ansvarlige læge.

Statens Seruminstitut, SSI

Bestilling af prøver

OBS: Brug papirbestillingsblanketter!

 

Alle prøver bestilles via epj.

Yderligere vejledning til bestilling af undersøgelser kan findes i Den elektroniske laboratorievejledning, som findes på PC-skrivebordet, når den er hentet under ”Alle programmer” via windows-ikonet ”Start”.

E-learning med henblik på Opgavelisten kan tilgås via kursus.rn.dk - link.

Retningslinjer for indlagte patienter:

 

Håndtering ved modtagelse af prøvesvar

Håndtering af prøvesvar

Læge og sygeplejerske

Under stuegang dannes et overblik over rekvirerede prøver på afsnittets patienter, og der kvitteres i epj for sete svar. Stuegangsgående læge skal altid afslutte stuegangen med at rydde op på Opgavelisten, både for indlagte og udskrevne ptt.

Hvis der ikke kvitteres i epj, kommer de frem på Opgavelisten senere, så husk at kvittere i epj.

OBS: Alle har ansvar for at tømme deres egen elektroniske Opgaveliste dagligt!

Håndtering af manglende svar

Læge

 

 

 

Sygeplejerske

Evt. afventende prøvesvar noteres i journal/epj, således der følges op ved næste stuegang.

Ved udskrevne ptt. anføres i epikrisen, hvilke svar der mangler, og hvem der skal orientere pt. Skal patienten have svar hos egen læge, skal de udtrykkeligt gøres opmærksomme på, at de selv skal kontakte egen læge med henblik på svar.

Noterer på gruppeoversigt/lommeseddel, hvilke prøver der mangler svar på.

Rykkerproce-dure

Alle

Der ringes til den analyserende enhed og rykkes for prøvesvar.

 

 

 

 

 

Telefonisk modtagelse af prøvesvar

Sygeplejerske eller afsnitssekretær

 

 

Læge

 

Sygeplejerske

Modtager noterer identifikation af patienten (med navn og cpr.nr.) samt undersøgelsesresultatet og læser notatet op for svarafgiver for at sikre, at beskeden er forstået korrekt. Svarafgivers navn og tlf.nr. noteres med henblik på eventuel opfølgende kontakt.

Modtager kontakter stuegangsgående-/vagthavende læge og overleverer prøvesvaret.

Iværksætter eventuelt tiltag på baggrund af prøvesvaret, og dokumenterer dette i journalen samt orienterer patienten.

Efter aftale med lægen, kan sygeplejersken informere pt. om prøvesvar, og hvilke tiltag disse svar medfører.

 

Modtagelse af et prøvesvar, der kræver akut indsats

Sygeplejerske eller sekretær

Kontakter straks stuegangsgående-/vagthavende læge og overleverer prøvesvaret.

Den overflyttede patient

Videregivelse af prøvesvar til overtagende afsnit

 

 

Læge/

sygeplejerske

 

Afsnitssekretær

Røntgen, KMA og patologi-svar kan ses i hele regionen, så her forventes det, at overtagende afsnit selv orienterer sig.

Lægger SSI-prøvesvar (evt. andre papirprøvesvar) frem til stuegang, som lægen skal kvittere for på papir.

Giver direkte besked til det nye afsnit, hvis papir-prøvesvar viser sig at være behandlingskrævende.

 

Retningslinjer for ambulante patienter:

 

Sikring af rettidig

reaktion på

prøvesvar

Håndtering af undersøgelsessvar ved modtagelse

Sekretær

 

 

 

 

 

 

Rekvirerende læge/

stedfortrædende læge

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

Gennemgår dagligt nytilkomne prøvesvar i Opgavelisten, og sender dem videre til den rekvirerende læge. Holder rekvirerende læge ferie findes en stedfortrædende læge, der kan tage sig af prøve-svaret.

 

Modtager personligt prøvesvar fra egne patienter i Opgavelisten, og gennemgår disse.

Lægen dokumenterer sete prøvesvar ved at vinge dem af som ”set” i Opgavelisten. Der dikteres evt. svar til journalen og tages handling på videre plan, hvis dette kræves.

 

Hvis/når lægen dikterer et svar, skrives og sendes dette til pt. eller andre relevante instanser.

 

Modtagelse af prøvesvar, der kræver akut indsats

 

Sekretær

 

 

 

Læge/sekretær

 

Vagthavende læge kontaktes straks for videre plan.

 

Lægen ringer patienten op med svar eller evt. ringer sekretæren på lægens foranledning patienten op og aftaler en tid, hvor svaret kan gives.

 

Rykkerprocedure ved manglende prøver og undersøgelser, der er rekvireret, men hvor der endnu ikke foreligger svar

 

Sekretær

 

Har en bakke med afventende undersøgelser, der tjekkes dagligt.

 

 

Information

 

Information til patienten om undersøgelsesresultat

 

 

Ambulante læge

 

 

 

Aftaler med patienten ved det ambulante besøg, hvorledes svar på undersøgelsen gives.