Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for glaukompatienter

Henvisning og visitation

Sekretæropgaver:

Henvisning modtages over edifact eller med almindelig post:

 • • Fra egen praktiserende øjenlæge

 • • Fra egen praktiserende læge

 • • Fra andre sygehus afdelinger

Henvisningen dato- og visitations-stemples.

Kodes ind i AS400, og lægges i omslag, i bakke til visiterende overlæge.

Visiterende læge gennemgår henvisningen, og vurderer hvilke undersøgelser, den enkelte patient skal have foretaget ved det første ambulante besøg (eks. Perimetriundersøgelse, Papilfoto, Papil-OCT.

Henvisning returneres til sekretær.

Overlæge, ansvarlig for den ambulante koordination, kan eventuelt fordele glaukomhenvisninger til yngre læger.

Patienten bookes til glaukom forundersøgelsesprogram: Læge og perimetriundersøgelse.

Indkaldelsesbrev sendes til patienten med forundersøgelsesdato.

Dagen før patienten møder, findes evt. gammel journal frem sammen med den nye henvisning, labels udskrives samt journalforside påføres kontaktpersonlabel.

På undersøgelsesdagen modtages patienten i receptionen:

 • • ankomsttidspunkt registreres

 • • pt. anvises plads på gang/venterum

 • • Evt. ny tid bookes til patienten

Hjemtransport bestilles evt. i receptionen.

Evt. køreseddel, hvis patienten beder om det udskrives og sendes i samlet kuvert til Patientkontoret.

Journalen modtages til skrivning og registrering.

Lægebrev sendes.

Journalen lægges på plads.

Ved booking af operationstid bookes tillige kontroltid.

Registrering af virksomhed

Ledende lægesekretær trækker antallet af glaukomoperationer ud pr. månedsbasis.

(Antallet kan søges i ventegruppe/diagnosegruppe)

Koordinering af funktion:

 • • Glaukomansvarlig læge tager sig af de mere komplekse glaukompatienter

 • • Glaukomansvarlig læge bestiller Mitomycin på apoteket via fax; kvittering, der lægges i journalen

Bemandingsplan samt arbejdsplan:

 • • ”Glaucomdag” for glaukomansvarlig læge + de yngre læger, som regel om mandagen

 • • Der er ingen faste operations- eller kontroltider.

Patienter bookes via den glaukomansvarlige læges sekretær.

Patientforløbsbeskrivelser, patientvejledninger og afdelingsinstrukser bliver udbygget og vedligeholdt?

De ansvarlige herfor er den specialeansvarlige overlæge i samarbejde med den specialeansvarlige sygeplejerske og sygeplejersken, der har ansvaret for portalen.

Undersøgelsesdagen:

 • • Sygeplejersken modtager patienten, udmåler styrken i patientens briller, måler autorefraktion, samt har en kort samtale med patienten om undersøgelsesdagens forløb.

 • • Lægen undersøger patienten ad punkt 1

 • • Sygeplejersken foretager evt. perimetriundersøgelse samt taler med patienten om øjendrypning, er der problemer med teknikken? Bliver tidspunkterne overholdt, mm.?

 • • Foto

Informationspjece skal ikke udleveres, men skal stå til fri afbenyttelse.

Sygeplejeopgaver i forbindelse med modtagelse af patient med primært snævervinklet glaukom

1. Modtagelse af patient

 • • Identifikation af patient

 • • Indhente oplysninger fra patient vedrørende

 • • Smerter samt lokalisation af disse (panden, tindingen, kæberegionen)

 • • Kvalme evt. opkastninger

 • • Evt. brug af smertestillende/kvalmestillende midler

 • • Vanlig brug af øjenmedikamenter

 • • Kontakte øjenlægen og planlægge i samråd med denne og ud fra patientens tilstand, om denne skal undersøges med det samme

 • • Være opmærksom på, om patienten skal tilbydes at ligge ned (båre eller bestille en seng)

 • • Være opmærksom på, om patienten skal tilbydes kvalmestillende medicin (efter lægeordination), sætte kapsel og cellestof /servietter frem til patienten i rækkevidde for patienten

 • • Være opmærksom på om patienten er lyssky (patienten tilbydes øjenklap, eller lyset dæmpes om muligt)

2. Brillemåling

3. Autorefraktion

4. Lægeundersøgelse

 • • Assistere ved øjenundersøgelse med udgangspunkt i patientens almentilstand

 • • Ordinationer udføres vedrørende øjendrypning, evt. smertestillende/ kvalmestillende medicin

 • • Assistere ved evt. yag-laseriridotomi med udgangspunkt i patientens almentilstand

5. Efter undersøgelse / behandling

 • • Dryppevejledning, hvis patienten skal fortsætte med øjendrypning hjemme

 • • Evt. bestille hjemmesygeplejerske til øjendrypning

 • • Sikre at patienten får ny kontroltid enten i ambulatoriet eller selv skal bestille tid hos egen øjenlæge

 • • Hjemtransport arrangeres ud fra patientens tilstand

Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med ambulant patient med primær åbentvinklet glaukom

1. Modtagelse af patient

 • • Identifikation af patient

 • • Informere om planlagt undersøgelsesprogram: (Undersøgelse ved øjenlæge, tensmåling, synsfeltsundersøgelse = Humphrey øjendrypning med pupiludvidende øjendråber, undersøges igen ved øjenlæge, der laver konklusion over dagens undersøgelsesfund). Fotoundersøgelse af øjnene.

2. Før første lægeundersøgelse

3. Perimetri

 • • (se vejledning for Humphrey i PRI)

 • • Sygepleje: informere om undersøgelsens formål

 • • Sikre at patienten sidder godt, at ryggen er lige

 • • Sikre at temperaturen. i lokalet er tilpas, evt. jakke, trøje tages af

 • • Sikre at patienten ikke er tørstig

 • • Informere om, at lyden fra apparatet ikke ”følger ” lysglimtene

 • • Under undersøgelsen være opmærksom på, at patienten har forstået og handler i overensstemmelse med den givne vejledning

 • • Give patienten passende pauser i forhold til patientens almentilstand og evne til at medvirke til undersøgelsen

4. Dryppevejledning

 • • Tale med patienten om, hvordan det går med øjendrypning derhjemme, danne sig et skøn over om yderligere information/vejledning/hjemmesygeplejerske er nødvendig.

 • • Informere om patienten om vigtigheden i at dryppe med bestemte intervaller, således, at koncentrationen af øjendråberne er ens gennem hele døgnet.

 • • Fx: drypning x 2 (kl.08.00 og kl. 20.00)

drypning x 3 (kl.07.00 + kl. 15.00 + kl. 23.00)

 • • Informere om vigtigheden i at vente ca. 5 min. mellem øjendråberne, hvis der dryppes med flere slags

 • • Evt udleverere pjecen Øjendrypning samt foldere/pjecer om glaukom efter skøn og behov. Være opmærksom på at patienterne ikke får ”overflødigt informationsmateriale” og ikke ængstes unødvendigt

 • • Fortælle vigtigheden i at gå til regelmæssig kontrol hos øjenlægen

5. Hjemsendelse

 • • I fornødent omfang følge patienten til receptionen og bestille kørsel.

 • • I fornødent omfang give patienten mad m.m.

Dokumentation for udført arbejde:

Der dokumenteres i ”VIPS”- papirernes sygeplejejournal under sygeplejehandlinger:

Speciel sygepleje: ifølge standard til ambulant patient med primært åbenvinklet glaukom.

Lægens opgaver ved glaukomundersøgelse

1. Modtage patient

 • • Måle visus med optimal korrektion.

 • • Måle tension med Icare tonometer.

 • • Udfylde perimetriskema (program 30-2).

 • • Orientere pt. om det videre forløb.

Hvis pt. er kendt fra tidligere, kan der efter konkret vurdering udføres perimetri før kontakt med lægen.

2. Undersøgelse

 • • Anamnese (Vær opmærksom på om evt. tidligere journal er til stede).

 • • Dispositioner

 • • Allergi

 • • Medicin (inkl. øjenmedicin)

 • • Alm. helbred

 • • Brillestyrke

 • • Objektiv undersøgelse

 • • Visus

 • • Externa, lejring, stilling, motilitet

 • • Pupilforhold

 • • Spaltelampe

 • • Oftalmoskopi

 • • Tension (Goldmann)

 • • Gonioskopi

 • • Eventuelt Papil-OCT

 • • Udfylde seddel til fotograf - papilfoto

3. Gennemgang af resultatet med patienten

Lægen giver en kort og letforståelig gennemgang af glaukom, dets behandling og patientens glaukomstatus.

4. Plan for videre kontrol hos henvisende øjenlæge eller øjenafdelingen

Operationsafsnittet

Klargøringsrum:

Operationsstuen:

Skyllerum:

Rengøring af instrumenter ifølge (Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjenoperationsafsnittet)

 

Patienterne følges postoperativt ind til tilstanden er stabil og afsluttes til praktiserende øjenlæge, om muligt.

Referencer

Primært snævervinklet glaukom, standardbeskrivelse

Sygeplejen til patient med primær åbentvinklet glaukom

Standard-drypning før undersøgelse og operation

Patientinformation: Grøn stær

Patientinformation: Ambulant operation for grøn stær