Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for glaukompatienter

Henvisning og visitation

Sekretæropgaver:

Henvisning modtages over edifact eller med almindelig post:

 • • Fra egen praktiserende øjenlæge

 • • Fra egen praktiserende læge

 • • Fra andre sygehus afdelinger

Henvisninger lægges i elektronisk visitationsmodul. Kopi af perimetrier modtaget på fax eller elektronisk, lægges som link i EPJ.

Visiterende læge gennemgår henvisningen, og vurderer hvilke undersøgelser, den enkelte patient skal have foretaget ved det første ambulante besøg (eks. Perimetriundersøgelse, OCT)

Henvisning markeres VISITERET.

Overlæge, ansvarlig for den ambulante koordination, kan eventuelt fordele glaukomhenvisninger til yngre læger.

Patienten bookes til glaukom forundersøgelsesprogram: Perimetri, OCT, læge

Indkaldelsesbrev sendes til patienten med forundersøgelsesdato.

Bilagsmappe fremfindes/oprettes, og tidl. Journal kan af lægen fremfindes via OnBase modul

På undersøgelsesdagen modtages patienten i receptionen:

 • • Ankomsttidspunkt registreres

 • • Patient anvises plads på gang/venterum

 • • Evt. ny tid bookes til patienten

Hjemtransport bestilles evt. i receptionen.

Dagens færdigregistrererede program gennemgås af sekretær med henblik på effektuering af bookinger, henvisninger, breve

Lægebrev sendes

Bilagsmappen lægges på plads.

Ved booking af operationstid bookes tillige kontroltid.

Registrering af virksomhed

Teamsekretær trækker antallet af glaukomoperationer ud pr. månedsbasis.

(Antallet kan søges i ventegruppe/diagnosegruppe)

Koordinering af funktion:

 • • Glaukomansvarlig læge tager sig af de mere komplekse glaukompatienter

 • • Glaukomansvarlig læge bestiller Mitomycin på apoteket via fax; kvittering, der lægges i bilagsmappen.

Bemandingsplan samt arbejdsplan:

 • • ”Glaucomdag” for glaukomansvarlig læge + de yngre læger, som regel om torsdagen.

 • • Speciallæge og evt. YL i parallelambulatorium tilstræbes

 • • Der er ingen faste operations- eller kontroltider.

Patienter bookes via den glaukomansvarlige læges sekretær.

Patientforløbsbeskrivelser, patientvejledninger og afdelingsinstrukser bliver udbygget og vedligeholdt:

De ansvarlige herfor er den specialeansvarlige overlæge i samarbejde med den specialeansvarlige sygeplejerske og sygeplejersken, der har ansvaret for PRI-dokumenter.
 

Undersøgelsesdagen:

Informationspjece bør udleveres ved første besøg

Sygeplejeopgaver i forbindelse med modtagelse af patient med primært snævervinklet glaukom

Sygeplejesken modtager patienten efter PRI sygeplejen til patient med primær vinkelluknings glaukom

Lægeundersøgelse

 • • Assistere ved øjenundersøgelse med udgangspunkt i patientens almentilstand

 • • Ordinationer udføres vedrørende øjendrypning, evt. smertestillende/ kvalmestillende medicin

 • • Assistere ved evt. YAG-laseriridotomi med udgangspunkt i patientens almentilstand

Efter undersøgelse / behandling

 • • Dryppevejledning, hvis patienten skal fortsætte med øjendrypning hjemme

 • • Evt. bestille hjemmesygeplejerske til øjendrypning

 • • Sikre at patienten får ny kontroltid enten i ambulatoriet eller selv skal bestille tid hos egen øjenlæge

 • • Hjemtransport arrangeres ud fra patientens tilstand

Sygeplejerskens opgaver i forbindelse med ambulant patient med primær åbentvinklet glaukom

Sygeplejesken modtager patienten efter PRI – sygeplejen til ambulant patient med glaukom

Perimetri se humphrey vejledning i PRI

 • • Sygepleje: informere om undersøgelsens formål

 • • Sikre at patienten sidder godt, at ryggen er lige

 • • Sikre at temperaturen. i lokalet er tilpas, evt. jakke, trøje tages af

 • • Sikre at patienten ikke er tørstig

 • • Informere om, at lyden fra apparatet ikke ”følger ” lysglimtene

 • • Under undersøgelsen være opmærksom på, at patienten har forstået og handler i overensstemmelse med den givne vejledning

 • • Give patienten passende pauser i forhold til patientens almentilstand og evne til at medvirke til undersøgelsen

Hjemsendelse

 • • I fornødent omfang følge patienten til receptionen og bestille kørsel.

 • • I fornødent omfang give patienten mad m.m.

Lægens opgaver ved glaukomundersøgelse

1. Modtage patient

 • • Måle visus med optimal korrektion.

 • • Måle tension med applanation

 • • Sikre at korrekt perimetri bestilles (som regel 24-2, men ved fremskreden sygdom som 10-2)

 • • Orientere pt. om det videre forløb.

Hvis patienten er kendt fra tidligere, kan der udføres perimetri før kontakt med lægen.

2. Undersøgelse

 • • Anamnese (Vær opmærksom på om evt. tidligere journal er til stede, kan være OnBase).

 • • Dispositioner

 • • Allergi

 • • Medicin (inkl. øjenmedicin)

 • • Alm. helbred

 • • Brillestyrke

 • • Objektiv undersøgelse

 • • Visus

 • • Externa, lejring, stilling, motilitet

 • • Pupilforhold

 • • Spaltelampe

 • • Oftalmoskopi

 • • Tension (Goldmann applanation)

 • • Gonioskopi

 • • Papil-OCT og Macula GCL-OCT

 • • Anføre OCT type i bookingmodulets kommentaffelt, hvis den afviger fra standard.

 • • Beskrive perimetrier og evt. stabilitet/progression

3. Gennemgang af resultatet med patienten

Lægen giver en kort og letforståelig gennemgang af glaukom, dets behandling og patientens glaukomstatus.

4. Plan for videre kontrol hos henvisende øjenlæge eller øjenafdelingen
 

Operationsafsnittet

Klargøringsrum:

Operationsstuen:

Skyllerum:

Rengøring af instrumenter ifølge (Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjenoperationsafsnittet)

 

Patienterne følges postoperativt ind til tilstanden er stabil og afsluttes til praktiserende øjenlæge, om muligt.
 

Referencer

Sygeplejen til patient med primær åbentvinklet glaukom

Standard-drypning før undersøgelse og operation

Patientinformation: Grøn stær

Patientinformation: Ambulant operation for grøn stær