Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til optagelse i og afslutning fra Opsøgende Psykoseteam Nord – Klinik Psykiatri Nord

 

Formål

Instruksen beskriver henvisningskriterier og krav til indhold i henvisninger af patienter til behandling i Opsøgende Psykoseteam i Klinik Nord, herunder hvordan patienten optages.

Det er beskrevet, hvilke kriterier som skal være opfyldt for, at en patient kan afsluttes, men tilbuddet er principielt tidsubegrænset.

 

Beskrivelse

Optagelseskriterier

1.

Patienten skal være karakteriseret ved svær og længerevarende psykisk sygdom indenfor diagnoserne:

• F20 Skizofreni

• F22 Paranoid psykose

• F25 Skizoaffektiv psykose

• F31 Bipolar affektiv sindslidelse

 

2.

Patienten skal opfylde mindst ét af følgende krav for at være i målgruppen for

Opsøgende Psykoseteam:

• Mindst 4 indlæggelser eller 50 indlæggelsesdage indenfor de seneste to år.

• Bidiagnose indenfor F10 – F19 (Misbrug)

Bidiagnose Z04.6 (Retspsykiatrisk foranstaltning)

 

3.

Patienter i eksisterende adækvat behandlingstilbud eller patienter i socialpsykiatrisk døgntilbud tilhører ikke målgruppen i Opsøgende Psykoseteam, selvom ovenstående kriterier er opfyldt.

 

4.

Det skal kunne sandsynliggøres, at patienten vil profitere af tilbuddet ved Opsøgende Psykoseteam. Patientens mulighed for at profitere af tilbuddet vurderes ved interne visitation i Opsøgende Psykoseteam (se nedenfor).

 

Indholdsmæssige krav til henvisningen

For at Opsøgende Psykoseteam kan vurdere, hvorvidt en patient kan profitere af den vedholdende, opsøgende og principielt tidsubegrænsede indsats (jf. pkt. 4, ovenfor), skal henvisningen til Opsøgende Psykoseteam i Klinik Nord indeholde følgende punkter:

 

 • • Patientens diagnose, herunder hvornår den blev stillet.

 • • Hvor mange indlæggelser patienten har haft i løbet af de forudgående 2 år.

 • • Indlæggelsernes varighed.

 • • Hvilken kommunal støtte har patienten.

 • • Er eller har patienten været i ambulant behandling, og hvordan er/var patientens grad af compliance i forhold hertil med hensyn til medicinering og behandling generelt.

 • • Patientens sociale netværk (familie, bolig, etc.)

 • • Patientens sygdomsindsigt

 • • Patientens evt. misbrug

 • • Patientens evt. dom til behandling

 • • Voldsrisikovurdering ift. ambulant behandling/behandling i eget hjem

 • • Kortfattet beskrivelse af hvad henviser forventer, at Opsøgende Psykoseteam kan bidrage med i forhold til den henviste patient.

 

Optagelse og afslutning fra Opsøgende Psykoseteam

Optagelse i Opsøgende Psykoseteam sker på baggrund af matchning mellem optagelseskriterierne og henvisningen (jf. ovenstående) ved intern visitation. Henvisninger visiteres minimum hver anden uge. Henviser kan forvente tilbagemelding indenfor 3 uger. Ved akutte tilfælde kan henvisningen behandles hurtigere/henviseren forvente hurtigere respons.

 

 • • Er der plads i teamet, meldes tilbage til henviser, at patienten kan modtages, og det dokumenteres i journalen.

 • • Ved næste OPT behandlingskonference findes der kontaktperson til patienten. Det aftales her, hvorvidt læge og/eller psykolog skal deltage i første samtale.

 • • Patienten tildeles kontaktperson og tidspunktet for første besøg aftales mellem henviser og patient. Hvis det er muligt etableres kontakt inden patienten udskrives fra sengeafsnit.

 

Behandlingstilbuddet er principielt uden tidsgrænse. Lykkes det imidlertid at lave stabilisering ift. compliance, symptomer og funktion, og kan stabiliseringen fastholdes i mere end to år, kan patienten afsluttes til et mindre intensivt ambulant tilbud. Endvidere vil patienten blive afsluttet, hvis indflytning i et socialpsykiatrisk døgntilbud viser sig at følges af stabilisering ift. compliance, symptomer og funktion.