Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fleksibel bronkoskopi

 

Indikationer1

Komplikationer2

Relative kontraindikationer2

Forsigtighedsregler2

Patientforberedelse3

Patientsikkerhed4

Procedure4

Blødning4

Alarm4

Pleje af bronkoskopet og prøvetagning5

Administrativ retningslinje5

 

 

Formål

Vejledning til personale i indikationer og forholdsregler ved fleksibel bronkoskopi

 

Definition af begreber

Bronkoskopi med fleksibelt bronkoskop

 

Beskrivelse

Indikationer

 • • Mistanke om lungecancer

 • • Haemoptyse hos risiko patient

 • • Mistanke om stenose i nedre luftveje

 • • Behandlings refraktær pneumoni

 • • Lungeabsces

 • • Uafklarede pulmonale fortætninger

 • • Udredning af interstitiel lungesygdom

 • • Bronkialt toilette

 • • Fjernelse af fremmedlegeme

 

Komplikationer, kontraindikationer og forsigtighedsregler

Komplikationer

Mortalitet 0 – 0,04 %

 

Større komplikationer 0,08 – 0,3 %

 • • Respirationsinsufficiens

 • • Pneumoni

 • • Pneumothorax

 • • Større blødninger

 • • Luftvejsobstruktion

 • • Hjertestop

 • • Maligne kardiale arytmier

 • • Lungeødem

 

Mindre komplikationer

 • • Vasovagalt anfald

 • • Feber

 • • Kardiale arytmier

 • • Blødning <50 ml

 • • Luftvejsobstruktion

 • • Pneumothorax

 • • Kvalme og opkastninger

 

Fleksibel bronkoskopi er alt i alt en uhyre sikker procedure med få komplikationer. Der er derfor ingen absolutte kontraindikationer fraset manglende patient accept og ukorrigerbar hypoxi

 

Relative kontraindikationer

 • • Recent AMI

 • • Ustabil angina pectoris

 • • Dårlig patientkooperation

 • • Partiel obstruktion af trachea

 • • Ustabil asthma

 • • Ukorrigerbar svær hypoxi

 • • Akut hyperkapni

 • • Kardiale arytmier

 

Forsigtighedsregler

 • • Undgå bronkoskopi de første 6 uger efter AMI

 • • Lidokain i lavest mulige dosering der stiller hoste og sikrer patient komfort. Vær speciel opmærksomhed hos lever og hjerteinsufficiente

 • • Ilttilførsel med henblik på Sat. O2> 90 %

 • • Lavest mulige sedering til patienter med hyperkapni

 • • Profylaktisk antibiotika til patienter med kunstige hjerteklapper, tidligere endocarditis og splenektomi

Asthma patienter gives en bronkodilatator ½ time inden undersøgelsen

 

Blødningsrisiko

Blødningsrisikoen vurderes bedst ud fra anamnestiske oplysninger om blødningstendens og lungesygdommens art. Pga. generelle retningslinjer på Aalborg Universitetshospital foretages dog altid: Bestemmelse af trombocyttal, APTT, INR og eventuelt andre hæmostaseanalyser

 

Særlig blødningsrisiko findes hos patienter med

 • • Uræmi

 • • Leversygdom

 • • Trombocytopeni

 • • Immunosuppression

 • • Pulmonal hypertension

 • • Koagulationsforstyrrelser

 • • Ved vena cava superior syndrom er blødningsrisikoen ikke tilstrækkeligt undersøgt

 

Bronkoskopi på endotrakealt intuberede patienter

Af hensyn til ventilationen skal nedenstående forhold mellem bronkoskopet ydre og tubens indre diameter være overholdt

 

Bronkoskop ydre diameter mm

Tube størrelse indre diameter mm

Arbejdskanal mm

EBUS

6,9 – 7,45

≥ 8,5

2,0

Bronkoskop stort voksen

6,0 – 6,3

≥ 8,0

2,8

Bronkoskop lille voksen

4,9 – 5,1

≥ 7,5

2,0

Børne bronkoskop stort

3,8

≥ 5,0

1,2

Børne bronkoskop lille

2,8

≥ 4,0

1,2

 

Patientforberedelse

 • • Standard journal inklusiv blødningsanamnese

 • • Rutineprøver og EKG-12

 

KOL patienter med FEV1 <40 % af forventet og/eller Sat. O2 <93 % skal have foretaget arterie punktur

 • • Pausering af AK, antitrombotisk behandling og bridging med LMWH inden bronkoskopi med biopsi foretages efter særlige retningslinjer – se DSTH’s bridging applikation

 • • Skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen

 • • Fastende minimum 4 timer dog tillades tynde væsker indtil 2 timer før undersøgelsen

 • • Dog er acetylsalicylsyrepause ikke nødvendig og INR ≤ 2,0 + trombocytter> 50 er tilstrækkelig ved bronkoskopiske biopsiprocedurer, TTNAB og Pleuracentese der foretages i Lungemedicinsk Dagafsnit

 

 

Patientsikkerhed

Der henvises til administrativ retningslinje: 5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser (dette skal undersøges på kvalitetsudvalgsmøde)

 

Procedure

 • • Undersøgeren præsenterer sig for patienten og orienterer kort om hvad der skal foregå

 • • Det betones overfor patienten at generne ved undersøgelsen er beskedne og hurtigt er overståede – bemærk: angst øger ubehaget og behovet for sedation

 • • Ved nasal adgang Lidokain gel 2 % i næsebor

 • • Ved peroral adgang gives Xylocain spray 1 % på tunge + pharynx og der anlægges en tungeholder/bideskinne

 • • Midazolam gives intravenøst i refrakte doser á 1 mg til passende sedering oftest 2-5 mg men højere dosering kan være nødvendigt

 • • På larynx gives Lidokain 4 % 1½ ml + luft x 3 via bronkoskopet

 • • Lette larynx spasmer er almindelige men ved voldsomme spasmer der medfører apnø må undersøgelsen afbrydes

 • • I trachea, højre og venstre hovedbronchus gives Lidokain 4 % 1½ ml + luft i alt x 3

 • • Trachea og bronkiesystemet efterses bilateralt ud til segment niveau (10 segmenter på højre side og 9 segmenter på venstre side – obs. anatomiske normalvariationer)

 • • Nødvendige prøver foretages – se særskilt instruks

 • • Ilt tilskud gives med henblik på Sat. O2> 90 %

 • • Overvej arteriepunktur hos patienter med hyperkapni

 

Blødning

 • • Adrenalin 1 mg i 10 ml isoton NaCl intrabronkialt

 • • Cyklokapron 0,5–1,0 mg intravenøst

 • • Patienten lægges i sideleje med den blødende side nedad

 • • Er ovenforstående utilstrækkeligt tilkaldes TIA anæstesi og thoraxkirurg mhp. indsprøjtning af fibrinklæber og anlæggelse af ballon kateter til tamponade

 

Alarm

Ved behov for akut assistance tilkaldes

TIA anæstesivagt: (Personsøger 88 568) og telefon 61 721

T bagvagt:  Personsøger 88 492

 

Husk at melde hvad problemet er: fx ”Akut ukontrollabel blødning under bronkoskopi”. Anæstesiolog og thoraxkirurg medbringer selv det nødvendige i form af fibrin klæber, endobronkial blokker og dobbeltlumen endotrakealtube

 

Pleje af bronkoskopet og prøvetagning

 • • Brug altid størst mulig biopsi/nål tang – arbejdskanalen sætter begrænsningen

 • • Men pres eller træk aldrig noget redskab gennem et stærkt flekteret skop

 • • Før i stedet redskabet igennem det uflekterede skop indtil det ses i synsfeltet på skærmen

 • • Skopet bliver dog klart mindre fleksibelt af redskabet og forhindrer måske at det styres det ønskede sted hen

 • • I så tilfælde vælges en tyndere biopsi tang eller nål og hvis dette heller ikke er nok må man nøjes med en børste

 

Referencer

Administrativ retningslinje

5 trin til forebyggelse af forveksling ved invasive undersøgelser