Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure vedrørende patientrådgivere i Klinik Psykiatri Nord – fra beskikkelse til afmelding

 

Formål

Tydeliggørelse af klinikkens brug af patientrådgivere.

 

Beskrivelse

Hvornår skal der beskikkes en patientrådgiver?

I henhold til Psykiatrilovens § 24 skal der beskikkes en patientrådgiver for enhver, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller undergives tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af døre i afdelingen for patienter, for hvem der er risiko for, at de utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare.

Personalet vejleder patienten om adgangen til at få beskikket en patientrådgiver.

Beskikkelse af patientrådgiver foretages i forbindelse med iværksættelse af tvangsforanstaltningen.

Patientrådgiveren skal aflægge patienten sit første besøg inden 24 timer efter beskikkelsen.

Hvordan foregår beskikkelse?

Fortegnelse over ansatte patientrådgivere, der er tilknyttet Klinik Psykiatri Nord, findes på Afsnit N6. Personalet på Afsnit N6 administrerer listen, og personalet på øvrige sengeafsnit i Klinik Psykiatri Nord henvender sig til Afsnit N6. Afsnit N6 opgiver navn på den patientrådgiver, der kan anvendes. 

Normalt beskikkes den patientrådgiver, der står for tur, men hvis patienten fremsætter anmodning om at få beskikket en anden patientrådgiver, som står på listen, skal denne anmodning så vidt muligt imødekommes. Fremsætter patienten anmodning om at få beskikket en person, der ikke er optaget på listen, sker der foreløbig beskikkelse af den patientrådgiver, som står for tur. Nævnenes Hus skal herefter træffe beslutning om, hvorvidt den af patienten foreslåede person kan beskikkes

Personalet på det sengeafsnit, hvor patienten er indlagt, ringer til patientrådgiveren. Der er lavet aftale om, at patientrådgiveren ikke ringes op mellem kl. 00.00 – 07.00. 

 

Personalet på det afsnit, der har rekvireret patientrådgiveren udfylder patientrådgiverskema. Proceduren er beskrevet på Personalenet, hvor skemaet også kan hentes.

Kopi udleveres til patientrådgiveren ved første besøg og vedlægges tvangsprotokollen.

 

Sker der yderligere tvangsforanstaltninger, skal patientrådgiveren orienteres telefonisk herom af personalet.

Ophør af beskikkelsen:

Beskikkelse som patientrådgiver ophører samtidig med at tvangsindgrebet bringes til ophør og patientrådgiveren underrettes af personalet om tvangsindgrebets ophør.

Patientrådgiveren kontaktes telefonisk om tvangsindgrebets ophør og afmeldes. Der forsøges kun en gang – såfremt patientrådgiveren ikke træffes forsøges ikke yderligere, men der lægges en besked på mobilsvareren, om hvem har ringet, hvorfra og hvad det drejer sig om. 

 

Personalet udfylder patientrådgiverskemaet med tidspunkt for ophør samt underskrift. Proceduren er beskrevet på Personalenet, hvor skema også kan hentes. Kopi sendes til patientrådgiveren samme dag som ophør af tvangsforanstaltningen. Kopi lægges desuden i journalen sammen med tvangsprotokollen til sekretæren.

Øvrige forhold:

Patientrådgiveren har ret til fri og uhindret personlig, skriftlig og telefonisk forbindelse med patienten, og personalet skal give patientrådgiveren enhver oplysning, som er nødvendig for at denne kan varetage sit hverv på forsvarlig måde. Oplysninger, som af lægelige grunde, ikke gives til patienten må heller ikke gives til patientrådgiveren. Patientrådgiveren har ret til at gøre sig bekendt med oplysningerne i tvangsprotokollen for den patient, som den pågældende er beskikket for. Patientrådgiveren har kun adgang til patientens journal, såfremt patienten giver samtykke hertil.

Ønsker en patient at klage, hjælper patientrådgiver med at formulere klagen såfremt patienten ønsker dette. Denne afleveres i lukket kuvert stilet til behandlingsansvarlig overlæge

 

Referencer

Bekendtgørelse om patientrådgivere

Psykiatriloven