Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forberedelse af patient til anæstesi, Aalborg UH Thisted


Beskrivelse

Forud for anæstesi aflægges om muligt et præoperativt tilsyn med det formål, at skaffe kendskab til

 • • aktuel anæstesikrævende sygdom og patientens tilstand

 • • eventuelle samtidige medicinske og andre faktorer af betydning for anæstesi

 • • tidligere anæstesiforløb, herunder anæstesikomplikationer og PONV

 

Under dette tilsyn etableres den første vigtige kontakt med patienten, og de første aftaler træffes.

Anæstesitilsynet udfyldes omhyggeligt af anæstesilæge eller anæstesisygeplejerske jvf. vejledning.

Der skal foreligge en tilgængelig journal, hvor operationsindikation og påtænkt behandling er anført jvf. Informeret samtykke til behandling (PRI-dokument).

 

Følgende præoperative oplysninger skal foreligge forud for skrivning af anæstesijournalen:

 • • højde og vægt med BMI-udregning

 • • fuld TOKS måles og dokumenteres for alle patienter (Respirationsfrekvens, iltsaturation, BT, puls og temperatur)

 • • elektrolytter (kalium, natrium, kreatinin) altid hos patienter i behandling med diuretika, Digoxin, steroider og Lithium.

Endvidere når den aktuelle kirurgiske sygdom eller samtidige medicinske lidelse forventes at kunne give anledning til elektrolytforstyrrelser. Er patienten i stabilt forløb, må blodprøver være op til 6 uger gamle.

 • • Hgb hos patienter med mistanke om akut eller kronisk anæmi

 • • koagulationstal ved kliniske tegn på koagulationsforstyrrelser samt ved sygdomstilstande, hvor koagulationsforstyrrelser optræder (for eksempel leversygdomme, større traumer, sværere tilfælde af præeklampsi og placentaløsning)

 • • INR hos patienter i peroral AK-behandling

 • • temperatur hos febril patient

 • • EKG i 12 afledninger hos alle over 65 år og efter klinisk vurdering (må være op til 6 uger gammelt)

 • • blodsukker og s-k+ hos diabetikere

 • • røntgen af thorax tages efter nærmere vurdering af patienten, for eksempel ved svær lunge- eller hjertesygdom inkl. betydelig hypertension

 • • Blodtype, screentest og Bac efter gældende vejledning i blodbanken

 

Patientens aktuelle medicinering vurderes. De fleste præparater gives som sædvanlig morgenmedicin sammen med maks. 75 ml vand. Undtagelser følger standard PRI-dokument. De medikamenter, det ønskes, at patienten indtager på operationsdagen, streges under samtidig med, at det noteres på anæstesi-tjeklisten.

 

Specielle forhold gælder for diabetikere

Tabletbehandling gives ikke på operationsdagen. Der tages BS x 4

Insulin behandling, her vurderes BS og s-K+, og der ordineres GIK-drop efter skema eller nærmere instruks. Hyppig kontrol af BS, eventuelt hver 4. eller 2. time. Anæstesiafsnittet sørger for at opsætte GIK-drop på første operationspatient. Sengeafsnit opsætter på efterfølgende patienter.

Diabetes patienter prioriteres som nr. 1 eller 2 på operationsprogrammet.

Patienter med migræne eller hyppig hovedpine skal have opsat isot. glucose-drop i fasteperioden.

Patienter i steroidbehandling suppleres ofte med Solu-Cortef® af anæstesipersonalet.

 

Efter disse grundlæggende forhold er klarlagt, vurderes det, om der er andre faktorer af betydning for anæstesi. Eks. allergiske reaktioner, vanskelige intubationsforhold, familiær disposition for anæstesirelaterede komplikationer, graviditet o.a.

Den samlede vurdering af patienten viser sig i ASA-grupperingen.

Der tages nu stilling til anæstesiform og metode, og patientens accept noteres på anæstesijournalen.

Se endvidere "Diabetes mellitus - perioperativ behandling af voksne"

Anæstesiforberedelse

Til første patient gives afsnittets standard præ-medicin ca. klokken 07.00.

Tidspunkt for de efterfølgende patienters præ-medicin aftales med sengeafdelingssygeplejersken og anæstesisygeplejersken.

Patientens morgenmedicinering ses af listen. Det hele signeres med klokkeslæt.

Listen følger patienten til operation og videre i opvågningen.

Efter endt opvågningsforløb scannes anæstesijournal ind i EPJ til videre brug i stamafsnittet.

Sederende præmedicin

Sederende præmedicin i form af benzodiazepiner gives kun efter individuelt skøn og ikke som standard. For børn gælder særlige regler.

Fasteregler

For elektive patienter gælder PRI-dokumentet Præoperative fasterutiner.

Akutte patienter vurderes af Anæstesiafsnittet, og PRI-dokument Akut anæstesi følges.

 

Definition af begreber

Anæstesijournal, det juridiske dokument der bruges i anæstesiologisk sammenhæng til dokumentation af anæstesien. Indeholder en prætilsynsdel, en beskrivelse af anæstesiforløb samt den postoperative observationsperiode i anæstesiologisk regi.
Anæstesitilsyn, anæstesiprocedure og standardplejeplan for opvågningsforløb oprettes og udfyldes i NordEPJ.

 

Formål

På et ensartet grundlag vurderes, forberedes og dokumenteres i anæstesitilsyn i NordEPJ, hvordan patientens status er forud for anæstesi.

 

Referencer

Almindelig anæstesiologisk praksis, bl.a. udsendt af Dansk Anæstesiologisk Selskab.