Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af barselspatienter

 

Barselshvile
 

Førstegangsfødende

Førstegangsfødende kan tilbydes barselshvile i op til 2 døgn.

Flergangsfødende

Flergangsfødende kan udelukkende tilbydes barselshvile, hvis mor eller barn har særligt behov.

 • • Sårbare gravide, unge eller enlige.

 • • Gravide med tidligere ammeproblemer visiteres til barselshvile ved ammesamtale ved specialjordemoder eller i Obstetrisk Ambulatorium.


Ambulant fødsel

 

Kriterier

 • • GA ≥37+0, fødselsvægt >2500 gram, Apgar 10/5, blødning <500 - 700 ml.

 • • Kvinden skal være selvhjulpen dvs. oppegående og have haft spontan vandladning.

 • • Hverken mor eller barn må være observationskrævende.

 • • Kvinden kan føde ambulant ved p.p. med. samt ved anvendelse af HSP eller S-drop.

 • • Fødslen skal være spontant afsluttet uden vakuumekstraktion.

 • • Ambulant forløb tillades ved perineal bristning grad 1 og 2 samt episiotomi.

 • • Ved anvendelse af epidural /spinal blokade skal den gravide observeres i 4 timer efter fødsel.

 • • Såfremt kvinden ikke selv kan transportere sig hjem, skal hun bruge offentligt transportmiddel – og hun kan så blive på sygehus indtil dagtid.

 

Undersøgelse af barn

 • • Jordemoder undersøger barnet efter fødsel i henhold til instruks: Undersøgelse af nyfødte. Der gøres fuld objektiv undersøgelse undtagen stetoskopi af hjerte og lunger. Resultatet anføres i Barnejournalen.

 • • Ved patologiske fund konfereres med fødegangsvagten, som evt. involverer pædiatrisk vagthavende.

 • • Tidspunkt for biokemisk screening og hørescreening aftales.

 

Udskrivningssamtale

 • • 

Kvinden informeres om, at hun kan henvende sig telefonisk til os, indtil kontakt med sundhedsplejerske er etableret.

 • • 

Barselsambulatoriejordemoderen kontaktes på hverdage mellem kl. 08.30 og 12.30, fredage fra kl. 8.30 til 11.30. på tlf. 40804657.

 • • 

Ved brug for akut hjælp kan Afsnittet for Familiebarsel kontaktes på kl. 07.00-23.00 og B11 hele døgnet.

 • • 

Kvinden informeres om, at hun dagen efter fødslen vil blive kontaktet af jordemoder på telefon.
Visitation fra Fødegang til Afsnit for Familiebarsel

 

Overordnet kriterium:
Kvinden skal være selvhjulpen, og kvinden og/eller barnet må ikke kræve særlig observation.

 • • GA ≥37+0, fødselsvægt >2500 gram, Apgar >5/1, 9/5 og 10/10. Blødning <1000ml.

 • • Diætbehandlet GDM, såfremt barnets 2 timers BS ≥ 2,5mmol/l.

 • • Sphincterruptur grad 3.

 • • Langvarig vandafgang >18 timer skal være indlagt i 48 timer. Hvis der er givet sufficient antibiotika (> 4 timer) kan dette være hotellet

 • • Temperatur ≤ 38.4° C ved epidural blokade kan indlægges på hotellet, hvis mor er afebril 2 timer post partum.

 • • Kvinder i antidepressiv behandling med SSRI præparater, hvor kvinden skønnes stabil, og kun barnet skal observeres. Dette skal fremgå af journalen – alternativt indlæggelse på B11.

 • • Medicinske sygdomme visiteres i henhold til de respektive PRI-instrukser.
   

Visitation fra Fødegang til barselsafsnit B11
 

Overordnet kriterium:
Kvinder/børn med specielle pleje- eller observationsbehov.

 • • GA 35+0 til 36+6, fødselsvægt <2500g, Apgar <8/5 og 10/10.

 • • Sectiopatienter kan overflyttes til hotellet efter 24 timer.

 • • Blødning >1000 ml kan overflyttes til Afsnit for Familiebarsel efter 24 timer.

 • • Præeklampsi og behandlingskrævende hypertension.

 • • Post partum indgreb foretaget i regional eller generel anæstesi.

 • • Sphincterruptur grad 4 og paravaginale hæmatomer.

 • • Hvis barnet indlægges på Neonatal Afsnittet: Flergangsfødende kan være medindlagt på Neonatal Afsnittet, hvorimod 1.-gangsfødende samt sectioforløste indlægges 1-2 døgn på B11.

 • • Insulinkrævende diabetes, diætbehandlet GDM hvis barnets 2-timer BS <2,5 mmol/l.

 • • Langvarig vandafgang, hvis der ikke er givet sufficient antibiotika.

 • • Temperatur >38.0° C (temperatur >38.4° C ved epidural blokade) under fødslen.

 • • Kvinder i antidepressiv behandling, medmindre andet er angivet i journalen.

 • • Børn med et særligt behov for observation f.eks. knirkebørn.

 • • Maternelle medicinske lidelser visiteres i henhold til de gældende PRI-instrukser.