Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Navlesnors-pH


Definitioner

Respiratorisk acidose: Skyldes CO2 ophobning i blodet og ses i lettere grad i mange fødsler.

Afklemmes navlesnoren, fører det til en ophobning af CO2. Ophobning af CO2 medfører ophobning af brintioner i blodet og dermed et hurtigt fald i pH, mens base excess holder sig normalt.

Respiratorisk acidose opstår hurtigt og forsvinder hurtigt.

Metabolisk acidose: Er resultat af anerobt stofskifte og skyldes ophobning af laktat, der resulterer i lavt pH og lav SBE. Det tager længere tid at udvikle en metabolisk acidose end respiratorisk acidose, og den varer længere.

PH: Bestemmes af både en respiratorisk og en metabolisk komponent.

BE = base excess. Er en beregnet værdi, der udtrykker mængden af syre, der skal tilsættes hver liter fuldt oxygeneret blod for at få pH 7,40 ved temperatur 37 og pCO2 5,3 pKa.

SBE = standard base excess er BE beregnet for anæmisk blod, da dette giver bedre mål for BE i hele ekstracellulærfasen

 

Målgruppe

Læger og jordemødre.

 

Måles på alle nyfødte

 

Syre-basestatus i navlesnorsblod (navlearterieblod) anvendes til

1.

At vurdere om der kan have været nedsat iltforsyning under fødslen

2.

At identificere nyfødte, der har øget risiko for udvikling af problemer lige efter fødslen, og som derfor bør observeres nøjere

3.

Overvåge obstetrisk praksisBaggrund

1.

Sammenhæng mellem lavt navlesnors-pH og senere udvikling af cerebral parese forårsaget af hypoksi er ikke entydig.
Der er uenighed om, hvor den nedre grænse for normal NS-pH ligger (acidosegrænsen). Nogle anvender pH 7,05 andre 7,00. Ved Sandbjergmøde 2010 besluttedes de grænser, der ses senere i dokumentet.

Selv hvis grænsen 7,00 vælges, er der kun meget få af de børn, der er acidotiske ved fødslen, der senere får cerebral parese.
Baggrunden er, at op mod 90 % af cerebral parese ikke skyldes asfyksi i fødslen, men må formodes at opstå prænatalt, dvs. at en lav NS-pH-værdi med meget stor sandsynlighed stammer fra en nyfødt, der bliver rask uden cerebral parese. Yderligere er sammenhængen mellem pH-værdien og hypoksigraden langtfra perfekt, og det samme gælder hypoksigraden og cerebral parese.
Den diagnostiske specificitet af en lav NS-pH er således ringe. Den vigtigste årsag til det er, at prævalensen af cerebral parese opstået i relation til hypoxi under fødslen hos mature børn er meget lav.
 

2.

Bestemmelse af NS-pH har værdi med henblik på at forudsige postasfyktiske symptomer og dermed behov for neonatal overvågning, da lav pH (< 7,00) og lav Apgar  3 medfører risiko for neonatale komplikationer. Denne kombination kan dog også være forårsaget af kortvarige, reversible processer.
 

3.

Lav Apgar score, normalt pH.
Kan være resultatet af en skade der er opstået før fødsel eller tidligt i fødselsforløbet. Syre-base status således normaliseret.
Prognosen for børn med meget lav Apgar og normalt pH kan derfor være dårlig.
 

4.

Normal Apgar score, lavt pH.
Betydning usikker.
Der er nok ikke mange børn med NS-pH  6,65 der overlever uden skader.
(se senere).
 

5.

Apgar er udtryk for barnets "totale tilstand" og påvirkes både af prænatale forhold (fx. tidligere intrauterine infektioner, misdannelser, føtal anæmi) og af traumer under fødslen og asfyksi.
NS-pH er derimod næsten udelukkende påvirket af de metaboliske ændringer, der udspiller sig under fødslen.
 

6.

NS-pH afhænger af:

 

-

Fødslens varighed.
Under en normal fødsel ses et gradvist fald, størst under presseperioden.
Der vil således være højere NS-pH ved elektivt sectio.

 

-

Hvis fosterets glycogendepoter er tomme kan selv en udtalt hypoksi være forbundet med ringe mælkesyreproduktion og dermed relativt højt pH.(f.eks. IUGR).

 

-

Maternel acidose og deraf følgende føtal acidose spiller ingen praktisk rolle.
 

7.

Værdierne i arterieblodet afspejler tilstanden hos barnet, mens værdierne i veneblodet afspejler forholdene i placenta.

 

 

Metode

Der skal tages 2 prøver for at sikre, at der er 1 prøve fra arterien. PH i arterien skal være mindst 0,03 lavere end i venen, ellers tolkes begge prøver at stamme fra venen.

Navlesnoren ”malkes”.

Navlesnors-pH kan tages før eller efter afnavling. Der kan afnavles dobbelt eller enkelt. Behøver barnet ikke genoplivning, afnavles tidligst efter et minut, så barnet kan få transfusion. Sæt den placentanære pean så tæt på placenta som muligt.

Prøvetagning inden for de første minutter bedst.

 1. 1. Navlesnors-pH tages 2 minutter efter fødslen før eller efter afnavling. Efter prøvetagning sættes peaner på navlesnoren, hvis der ikke er afnavlet før. Der tages blod både fra arterie og vene. Lettest at tage fra venen først.
  Det er lettest at trække blod op i sprøjten, hvis kanylen føres ind parallelt med navlesnoren.

 2. 2. 1-2 ml blod aspireres i hepariniseret sprøjte.
  Sprøjten vendes 20 gange langsomt, så blod og Heparin blandes, og prøven ikke koagulerer.
  Luft i sprøjten sprøjtes ud.

 3. 3. Navlesnors-pH bestemmes med det samme. Der gives besked på fødestuen/OP. Er prøven taget fra samme kar, gentages navlesnors-pH tagning 1 gang.
  Er holdbar i max. 30 min. ved 0-4 grader efter nedkøling.

 4. 4. Ved besvær med at tage navlesnors-pH: Kald hjælp til prøvetagning. Tag evt. placenta ud fra stuen. Prøv evt. at tage navlesnors-pH fra kar i placenta.

 5. 5. Navlesnors-pH bestemmes på Fødegangens ABL.
   Normalværdier
Arterieblod afspejler forholdene i fostrets blod.
Veneblod afspejler forholdene i placenta.

 

Arterie

Vene

pH

7,10 – 7,38

7,17 – 7,48

pCO2

4,9 – 10,7

3,5 – 7,9

Base Excess

-2,5 til - 10,0

-1,0 til -9,0


Der tages prøve fra både arterie og vene for at sikre, at det er en arteriel prøve, der er taget og for at vurdere, hvor langvarig belastningen har været.
PH skal være mindst 0,02 enheder lavere i arterien end i venen.
PCO2 skal være mindst 1,0 enhed højere i arterien.
Hvis ABL ikke afgiver svar, kan det være fordi analyseresultaterne ligger uden for det måleområde, hvor apparatet kan afgive resultater.

På skærmen kan vælges funktionen ”Info”. Skærmbillede 2 fremkommer. Her kan det ses, hvad prøvens resultat er over/under. Det vil også fremgå af udskriften.

For PO2 er grænsen under 1,33 kPa, for pH under 6,750 og for PCO2 over 14,7

 

Acidose
PH i arteria umbilicalis < 7,10.

 

Respiratorisk acidose:

PH I arteria umbilicalis < 7,10

PCO2 > 10,0 KPa

SBE > eller lig -10 mmol/l.

 

Moderat metabolisk acidose:

PH i arteria umbilicalis < 7,10

SBE < -10 mmol/l.

 

Svær matabolisk acidose:

PH i arteria umbilicalis < 7,00.

SBE < -16 mmol/l.

 

Belastningens varighed:

Lav SBE i arterien og normal SBE i venen tyder på kortvarig asfyksi.

Lav SBE i både arterie og vene tyder på langvarig asfyksi.

 

Nyfødte med navlesnors-pH under 7,00:

 • • Tilses af obstetrisk læge på Fødegangen.

 • • Det vurderes om der er behov for pædiatrisk tilsyn.

 • • Der tages blodsukker 1, 2, 6, 12 og 24 timer efter fødslen.

 • • Early feeding.

 

 

Kriterier for asfyksi i fødslen

 1. 1. Metabolisk acidose i navlearterie eller en tidlig neonatal blodprøve, taget inden 1 time, der viser pH < 7,10
  og
  SBE > -12 mmol/l
  og

 2. 2. Tidlige tegn på alvorlig eller moderat neonatal encefalopati hos et fuldbårent barn
  og

 3. 3. Cerebral parese
  Prognosen vurderes bedst ved neonatale scoringssystemer.