Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Port-a-cath (anvendelse og sygepleje) – Klinik Medicin, RHN

 

Beskrivelse

En port-a-cath er en lille kapsel med et hulrum opbygget af plast, metal eller en kombination heraf, med en silikonemembran på toppen, som man kan stikke igennem. Kapslen er forbundet med en slange, som ligger placeret intravenøst med spidsen endende centralt i vena cava superior, hvorved det bliver et centralt kateter. Port-a-cath er implanteret under huden og anvendes ved at penetrere huden med Gripper-nål. Grippernålen har hullet placeret på siden og har en slange med en eller to klemlåse. Almindelige nåle må ikke anvendes i en port-a-cath. Der kan stikkes i porten ca. 1000 gange, og porten kan sidde i kroppen i årevis, såfremt den ikke generer. Porten fjernes ikke ved dødsfald.

 

Der skelnes mellem to slags porte

 1. a) ”gammel”, hvor der palperes glat overflade under huden

 2. b) Power-port, hvor der på toppen af porten palperes tre punkter dannende en trekant. Disse er udført i et materiale, der tåler et højt tryk. Herunder det tryk, der indgives kontrast ved i forbindelse med CT-scanning.
   

Indikation

Port-a-cath anlægges hos patienter, som har dårlig perifer venestatus, og/eller som gennem længere tid har behov for intravenøs kemoterapi, parenteral ernæring, transfusioner eller anden medicinering.
Stillingtagen til fortsat indikation tages dagligt på stuegang.
 

Anlæggelse af grippernål / Åbning af port-a-cath

 

Før omgang med Port-a-cath udføres grundig håndvask eller hånddesinfektion.

 

Hvis patienten oplever, at det gør ondt at få systemet åbnet, kan der lægges EMLA over kapslen 1 time før.

Grippernål skiftes hver 96 timer ved kontinuerlig infusion.

 

Remedier:

 • Sterilt afdækningsstykke

 • 10 ml NaCl sprøjte

 • Swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin

 • Grippernål

 • Sterile swaps 5x5 cm

 • Sterilt gennemsigtigt plaster (tegaderm)

 • Steril prop

 • Rene/Sterile éngangshandsker

 

Fremgangsmåde:

Der anvendes steril teknik med sterile éngangshandsker eller non-touch teknik.

 • Patienten lejres fladt på ryggen

 • Pak remedier ud på sterilt stykke

 • Tag rene/sterile éngangshandsker på

 • Fyld gripper nålen med NaCl, lås klemlåsene og lad sprøjten sidde på

 • Huden desinficeres med ethanol/klorhexidin swaps 2 gange. Huden skal tørre mellem hver påføring og før indstik i porten.

 • Porten fikseres og grippernålen indføres centralt i kammeret i 90 gr vinkel til bunden af kammeret.

 • I Powerport stikkes i trekant mellem forhøjninger.

 • Injicer 5 ml NaCl og træk forsigtigt stempel tilbage til der ses tilbageløb af blod. Injicer blod og resterende NaCl i porten. Luk klemlåsene og påsæt prop eller tilslut infusion.

 • Efter nålen er anlagt, og inden steril forbinding påsættes, skal huden desinficeres på ny

 • Sæt steril gazeswaps rundt om nål og fiksér nål og lidt af slange med plaster. Herved undgås træk i nålen.

 • Åbn klemlåse og start infusion.

Efter enhver injektion/infusion af medicin skal der skylles med 20 ml NaCl, også selv om der løber IV væske.
 

Tilstopning af port-a-cath

Ved manglende tilbageløb eller dårligt indløb kan forsøges med

 1. 1. Stillings/lejringsændring af patienten

 2. 2. Få patienten til at hoste

 3. 3. Skiftevis indsprøjtning af Heparin og aspirering

 4. 4. Injektion af 1-2 ml Heparin i systemet, som efter 15-60 min efterskylles med 10 ml NaCl og ny kontrol af tilbageløb.

Ved fortsat manglende tilbageløb kontaktes læge, idet der ikke må startes infusion i porten. Der bør tages stilling til røntgenkontrol for at sikre, at porten er velbeliggende.
 

Observation og pleje af kateter, nål, indstiksted og forbinding

 • Når der er anlagt nål i injektionsporten, skal denne dagligt palperes for ømhed gennem intakt forbinding og inspiceres gennem transparent forbinding

 • Forbinding af steril gaze skal skiftes minimum hver anden dag og herudover hvis den er fugtig, løs eller forurenet

 • Ved skift af forbinding anvendes steril teknik med sterile éngangshandsker eller non-touch teknik

 • Huden omkring nålen, svarende til minimum plastrets størrelse samt den del af nålens infusionsslange, der skal dækkes af plaster, desinficeres med swaps præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin, inden ny steril forbinding lægges på

 • Ved brusebad skal injektionsport med anlagt nål, forbinding, adgangsport og tilkoblinger beskyttes mod vand

 • Ved feber af ukendt årsag eller anden mistanke om kateterrelateret infektion fjernes forbindingen, indstiksstedet tilses, og der podes fra evt. sekretion. Nålen fjernes efter klinisk vurdering.
  I tilfælde af lokal infektion i huden dækkes injektionsporten atter med en steril forbinding og ved sekretion skal forbindingen være af sugende materiale, f.eks. gazeplaster. Forbindingen skiftes dagligt, indtil indstiksstedet atter er helet og reaktionsløst.

 • Det vurderes dagligt, om injektionsporten skal fjernes.
   

Blodprøvetagning

Alle blodprøver kan tages i port-a-cath, men pga. infektionsrisiko skal det begrænses mest muligt, og for at udelukke kateterrelaterede infektioner tages blod til dyrkning i en perifer vene.
Blodprøver tages i samarbejde med bioanalytiker.

Ved blodprøvetagning skal der anvendes non-touch teknik eller steril teknik.

 

Remedier:

 • Swaps præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin

 • 10 ml NaCl sprøjte

 • 20 ml NaCl sprøjte

 • Vaccutainer samt relevante prøveglas (medbringes af bioanalytiker)

 • Evt. steril prop

 • Rene/Sterile éngangshandsker

 

Fremgangsmåde:

 • Patienten lejres fladt på ryggen

 • Klemlåse lukkes

 • Sidestuds desinficeres to gange med swaps

 • 10 ml NaCl sprøjte påsættes, klemlås åbnes og kateter skylles med 10 ml NaCl.
  Herefter trækkes ca. 10 ml blod ud i sprøjten og kasseres.

 • Klemlås lukkes og der påsættes vaccutainer.
  Klemlåse åbnes og relevante prøveglas sættes i vaccutainer (af sygeplejerske).
  Når alle blodprøver er taget, lukkes klemlås og vaccutainer fjernes.

 • Der skylles med 20 ml NaCl, klemlåse lukkes og prop påsættes eller infusion genopstartes.

 

Røntgen med kontrast

Det er KUN Powerporte, der kan anvendes til indgift af kontrast.

 

Midlertidig frakobling

Port-a-cath skal ikke frakobles med mindre det vurderes meget nødvendigt. I de tilfælde, hvor det vurderes aktuelt, lukkes port-a-cath som beskrevet nedenfor (under fjernelse af grippernål).

Tilkobling igen kun til ubrugt infusionssæt.

 

Fjernelse af grippernål / Lukning af port-a-cath

Der anvendes steril teknik med sterile éngangshandsker eller non-touch teknik.

 

Remedier:

 • Swabs præpareret med ethanol 70-85% og 0,5% klorhexidin

 • 20 ml NaCl sprøjte

 • 10 ml sprøjte med 5 ml Heparin 100iE

 • Sterilt plaster

 • Rene/Sterile éngangshandsker

 

Fremgangsmåde:

 • Patienten lejres fladt på ryggen

 • Luk begge klemlåse på grippernålens slange

 • Løsn/fjern forbinding ved grippernålen

 • Studsen på grippernålens slange desinficeres to gange

 • 20 ml sprøjten med NaCl tilkobles, klemlåse åbnes og NaCl indsprøjtes i små stød

 • Klemskruer lukkes, NaCl sprøjte fjernes og der desinficeres atter to gange

 • Heparinsprøjte tilkobles, klemlåse åbnes og Heparin injiceres

 • Klemlås nærmest patienten lukkes og nålen trækkes forsigtig op af porten, mens der holdes kontra mod huden

 • Sterilt plaster påsættes

 • Powerport kan lukkes uden anvendelse af Heparinlås.