Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mitomycinskylning af blæren postoperativt efter Tur-B

 

Formål

At sundhedspersonalet har viden om og anvender effektiv beskyttelse mod sundhedsrisici ved håndtering af cytostatika.

At sundhedspersonalet kender retningslinjer for udførelsen af proceduren.

Definition af begreber

Mitomycin er et cytostaticum, som har en kurativ/forebyggende effekt på papillomer i blæren via en hæmning af DNA-syntesen. Det hæmmer enzymet topoisomerase, og bevirker dermed enkeltstrengbrud på DNA og blokering af DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.

Biventprop er en ventil med åbne/lukkefunktion.

Instillation betyder inddrypning

Ved forurenet vasketøj forstås vasketøj, der enten er forurenet direkte med Mitomycin eller indirekte gennem urin. For eksempel hvis patienten lækker urin langs kateteret.

Beskrivelse

Mitomycin findes som et lukket instillationssæt indeholdende 40 mg Mitomycin tørstof og 40 ml solvens.

Patienten skal ikke indtage væske eller have i.v.infusion op til en time før Mitomycin-instillering i blæren.

Patienten har på operationsgangen fået anlagt 3-vejs skyllekateter.

Mitomycin instilleres inden for 24 timer efter TUR-B og hurtigst muligt (helst 6 timer) efter urinen er klaret op til max. Hæmaturi-grad I.

Instillation, skylning og tømning af blæren med et lukket system:

Utensilier:

 • • Langærmet engangskittel

 • • Sterile handsker, sterilt afdækningsstykke (2 sterile kapsler, 100 ml sprøjte, 1 stk. Harmonika med 120 ml Nacl).

 • • 2 par engangs Nitril handsker

 • • Maske med visir

 • • Absorberende måtte

 • • Steril kateterpose

 • • Instillationssæt indeholdende Mitomycin

 • • 10 ml sprøjte

 • • Gul risikoaffaldspose

 • • 1 stk. biventprop og 1 stk. klemskrue

 

Ved tenesmi/blæresmerter vurderes behov for behandling med sup. MAP eller tbl. Morfin 10 mg.

 • • Blæren tømmes helt. Ved tvivl om koagler skylles disse ud med 100 ml sprøjte, steril kapsel og NaCl. Kateteret monteres med lukket biventprop og steril kateterpose.

 • • Sygeplejepersonalet ifører sig beskyttelsesudstyr.

 • • Mitomycinen klargøres og instilleres via trevejs-kateterets skylleindgang, efter forseglingen mellem mitomycinposen og studsen er brudt.

 • • Posen og hætteglas holdes lodret, så der ikke instilleres luft i blæren.

 • • Når Mitomycinblandingen er instilleret i blæren påsættes klemskrue, så intet tilbageløb er muligt.

 • • På intet tidspunkt under selve behandlingen adskilles dette system.

 • • Hele systemet omsluttes af absorberende måtte.

Patienten holder Mitomycinen i blæren op til 1 time. Hvis patienten ikke kan holde Mitomycinen i blæren i 1 time afbrydes behandlingen tidligere, men den vil formodentlig have effekt alligevel. Patienten bør under behandlingen opholde sig i sengen.

 • • Personalet ifører sig igen beskyttelsesudstyr

 • • Biventproppen til kateterpose åbnes og urin-og skyllevæske lukkes herefter ud i kateterposen.

 • • Kateteret fjernes uden at systemet brydes.

Engangsudstyr bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Patienten kan udskrives efter fri vandladning.

Håndtering af cytostatikaforurenet affald

Affald skal anses for forurenet, hvis det har været i direkte kontakt med eller på anden måde kan være forurenet med Mitomycin fx engangshandsker, kateter, urinposer, infusionssæt.

Forurenet affald skal håndteres, opbevares og bortskaffes som klinisk risikoaffald. Der skal anvendes engangs Nitril handsker ved håndtering af affaldet.

Håndtering af forurenet vasketøj

Forurenet vasketøj skal opbevares og håndteres således, at de ansatte ikke udsættes for hudkontakt. Der skal anvendes engangshandsker ved håndtering af vasketøj.

Det forurenede vasketøj skal anbringes i hvide kanalsække, som lukkes og lægges i snavsetøjsposen.

Forholdsregler ved spild af cytostatika

Stænk på borde, gulve mv. aftørres umiddelbart med cellestof og afvaskes med vand og sæbe. Der skal anvendes engangshandsker.

Ved større spild, for eksempel fra utæt infusionspose eller urin med cytostatika tages æsken ”spillkit” i brug og vejledningen i æsken følges.


Førstehjælp

I tilfælde af at huden er kommet i kontakt med cystostatiKa eller urin med cystostatiKa, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Ved symptomer søges læge. Lægen orienteres om, at der er arbejdet med cytostatika. Gældende for såvel patient som sundhedsperson.

Ved stænk i øjet skylles straks med vand eller fysiologisk saltvandsopløsning i mindst 15 minutter, og læge kontaktes. Lægen orienteres om, at der er arbejdet med cytostatika.

Særlige regler for gravide

Denne opgave udføres ikke af gravide.

Ansvar og opgavefordeling

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at personalet er bekendt med, hvorledes instillation håndteres forsvarligt

Lægen har ansvar for efter operationen at ordinere Mitomycin behandlingen i patientjournalen og umiddelbart efter give besked til afsnit UK5

Sygeplejersken instillerer Mitomycinblandingen i blæren efter forholdsreglerne. Dette dokumenteres i EPJ samt medicinmodulet.

Referencer

Klinisk vejledning fra Urologisk afd. H, Amtssygehuset i Herlev.

Arbejdstilsynets vejledning: Arbejde med cytostatica, december 2004.