Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på hospital (4.0)

Generelt

Er udbrud defineres som sandsynlig smittespredning, der forekommer mellem 2 eller flere patienter. Afhængigt af udbruddets omfang og alvorlighed iværksættes forskellige tiltag til inddæmning og afbrydelse af smitteveje (4.1.1).

Opgavefordeling

Ved mistanke om udbrud i en sengeafdeling kontakter afdelingsledelsen

 • • Afdelingsledelsen (evt. klinikledelsen, hospitalsledelsen).

Ved behov orienteres

 • • Infektionshygiejnen

 • • Klinisk Mikrobiologi

 • • Andre relevante samarbejdspartnere, afdelinger, hospitaler, personer, Statens Serum Institut, Embedslægeinstitutionen, Fødevareregion.

 

Afdelingsledelsen er i samarbejde med hospitalsledelsen ansvarlig for at sikre, at de fysiske rammer og de nødvendige hjælpemidler er til stede for, at udbruddet kan inddæmmes, og smittevej afbrydes.

Ved mistanke om udbrud identificeret i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kontakter ansvarshavende overlæge

 • • Infektionshygiejnen

  • • Infektionshygiejnen kontakter afdelingsledelsen på berørte afdeling

 • • I vagten kontakter Klinisk Mikrobiologi

  • • Afdelingsledelsen eller ansvarshavende læge/sygeplejerske

Ved behov orienterer Infektionshygiejnen

 • • Hospitalsledelsen/klinikchef

 • • Andre relevante samarbejdspartnere, afdelinger, hospitaler, personer, Statens Serum Institut, Embedslægeinstitution, Sundhedsstyrelsen, Fødevareregion.

Nedsættelse af udbrudsstyregruppe

Infektionshygiejnen vurderer omfanget og nødvendigheden af at nedsætte en udbrudsstyregruppe i samarbejde med afdelingsledelsen samt evt. hospitalsledelsen/klinikchefen afhængigt af udbruddets størrelse og/eller alvorlighed.

Ved mistanke om udbrud med ukendt, alvorlig smittefarlig infektionssygdom kan det være Epidemikommissionen, Akut Medicinsk Katastrofecenter (AMK) og/eller hospitalsledelsen, der nedsætter en udbrudsstyregruppe.

Udbrudsstyregruppens opgaver er f.eks. at

 • • Afklare om der er et udbrud og udbruddets omfang

 • • Analysere udbruddet og iværksætte nødvendige tiltag

 • • Beslutte om andre samarbejdspartnere skal informeres eller involveres

 • • Tage stilling til om de nødvendige ressourcer (personalemæssige og økonomiske) er til stede under udbruddet

 • • Aftale opgavefordeling, herunder pressekontakt

 • • Beslutte, hvem der skal have adgang til registrerede data.

Information

Udbrudsstyregruppen beslutter, hvem der informerer berørte samarbejdspartnere

 • • Informationen til de berørte samarbejdspartnere kan indeholde

  • • Beskrivelse af aktuel situation

  • • Smitterisiko

  • • Forholdsregler for at hindre smittespredning

  • • Hvor der skal rettes henvendelse til for yderligere information.

Håndtering af udbrud med smittefarlige infektionssygdomme

Ved udbrud med smittefarlige infektionssygdomme isoleres patienterne efter følgende retningslinjer

 • • Isolationsforanstaltninger og typer af isolationsenheder (4.1)

 • • Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 • • Isolation på enestue (4.1.2)

 • • Isolation på slusestue med undertryk, del 1 (4.1.3)

 • • Isolation på slusestue med undertryk, del 2 (4.1.3)

 • • Forholdsregler ved kohorteisolation (4.1.5)

Ved udbrud med ukendt, alvorlig smittefarlige infektionssygdom udarbejdes supplerende retningslinjer efter Sundhedsstyrelsens vejledning.

Ved udbrud skal en repræsentant fra Infektionshygiejnen og Rengørings- og Serviceafdelingen i samarbejde tage beslutning om følgende

 • • I hvilket omfang og hvilke rum i en afdeling, der skal rengøres og desinficeres (nulstilles). Herudover også stillingtagen til tidshorisonten til dette, skal rengøring og desinfektion sker her og nu eller kan det ske over dage. Tidshorisonten aftales med afdelingsledelsen i den pågældende afsnit patienter skal i ren seng og rent tøj efter rengøring og desinfektion af sengestuer

 • • Hvad der skal genbehandles eller kasseres. Dette afhænger af, hvordan diverse utensilier/linned opbevares

 • • Karantæne af inventar eller udstyr, som ikke kan rengøres og desinficeres, f.eks. stofbetrukne møbler.

Registrering af eksponerede og smittede patienter samt evt. personale og pårørende

Den berørte afdeling udarbejder et registreringsskema, der anvendes til at få et overblik over samtlige eksponerede og smittede patienter samt evt. personale og pårørende.

 • • Navn, CPR nr.

 • • Indlæggelsesdato

 • • Udskrivningsdato

 • • Dato for symptomstart/-ophør

 • • Beskrivelse af symptomer

 • • Prøvetagningsdato for den positive prøve

 • • Liste over afdelinger og stue-nr. med smittede/eksponerede patienter.

Registreringsskemaer og bearbejdning af data kan samles i Infektionshygiejnen efter aftale.

Oprettelse af epidemiafsnit

Der kan oprettes epidemiafdeling, hvor smittede patienter kohorteisoleres og eksponerede patienter isoleres på enestue (4.2.1).

Evaluering af forløb

Udbrudsstyregruppen evaluerer slutteligt udbruddet, og eventuelle problemstillinger afklares og dokumenteres.

Referencer

DS 2451-4. Styring af infektionshygiejne i Sundhedssektoren – Del 4: Krav til overvågning og udredning af udbrud foretaget af en klinisk mikrobiologisk afdeling. Dansk Standard. 2001.