Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på hospital (4.0)

Generelt

Et udbrud defineres som sandsynlig smittespredning, der forekommer mellem to eller flere patienter. Afhængigt af udbruddets omfang og alvorlighed iværksættes forskellige tiltag til inddæmning og afbrydelse af smitteveje.

Opgavefordeling

Ved mistanke om udbrud i en sengeafdeling kontakter afsnitsledelsen

 • • Infektionshygiejnen og evt. Klinikledelsen og Hospitalsledelsen

 • • Udenfor Infektionshygiejnens åbningstid kontaktes vagthavende læge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling via omstillingen på Aalborg Universitetshospital

Ved behov orienteres

 • • Andre relevante samarbejdspartnere, afdelinger, hospitaler, personer, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen og evt. andre relevante.

 

Ved mistanke om udbrud identificeret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kontakter ansvarshavende læge

 • • Infektionshygiejnen

  • • Infektionshygiejnen kontakter afsnitsledelsen på berørte afsnit

 • • I vagten kontakter Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

  • • Afsnitsledelsen eller ansvarshavende læge/sygeplejerske

Ved behov orienterer Afsnitsledelsen

 • • Hospitalsledelsen/Klinikledelsen

 • • Andre relevante samarbejdspartnere, afdelinger, hospitaler, personer, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og evt. andre relevante.

 

Afsnitsledelsen er i samarbejde med Hospitalsledelsen ansvarlig for at sikre, at de fysiske rammer samt de nødvendige hjælpemidler er til stede, for at udbruddet kan inddæmmes, og smitteveje afbrydes.

Nedsættelse af udbrudsstyregruppe/Taskforce

Infektionshygiejnen vurderer omfanget og nødvendigheden af at nedsætte en udbrudsstyregruppe i samarbejde med Afsnitsledelsen samt evt. Hospitalsledelsen/Klinikledelsen afhængigt af udbruddets størrelse og/eller alvorlighed.

Ved mistanke om udbrud med ukendt, alvorlig smittefarlig infektionssygdom kan det være Epidemikommissionen, Akut Medicinsk Katastrofecenter (AMK) og/eller Hospitalsledelsen, der nedsætter en udbrudsstyregruppe.

Udbrudsstyregruppens opgaver er fx. at

 • • Afklare om, der er et udbrud og udbruddets omfang

 • • Analysere udbruddet og iværksætte nødvendige tiltag

 • • Beslutte, om andre samarbejdspartnere skal informeres eller involveres

 • • Tage stilling til, om de nødvendige ressourcer er til stede under udbruddet (personalemæssige og økonomiske)

 • • Aftale opgavefordeling, herunder pressekontakt

 • • Beslutte, hvem der skal have adgang til registrerede data.

Information

Udbrudsstyregruppen beslutter, hvem der informerer berørte samarbejdspartnere

 • • Informationen til de berørte samarbejdspartnere kan indeholde

  • • Beskrivelse af aktuel situation

  • • Smitterisiko

  • • Forholdsregler for at hindre smittespredning

  • • Hvor der skal rettes henvendelse til for yderligere information.

Håndtering af udbrud med smittefarlige infektionssygdomme

Ved udbrud med smittefarlige infektionssygdomme isoleres patienterne i henhold til den aktuelle mikroorganismes smittemåde og alvorlighed, se retningslinje Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

Ved udbrud med ukendt, alvorlig smittefarlig infektionssygdom udarbejdes supplerende retningslinjer efter Sundhedsstyrelsens vejledning.

 

Ved udbrud skal en repræsentant fra Infektionshygiejnen, Rengørings- og Serviceafdelingen og Afsnitsledelsen i samarbejde tage beslutning om følgende

 • • I hvilket omfang og hvilke rum i en afdeling, der skal rengøres og desinficeres (nulstilles). Herudover også stillingtagen til tidshorisonten til dette; skal rengøring og desinfektion sker her og nu, eller kan det ske over dage.

 • • Karantæne af inventar eller udstyr, som ikke kan rengøres og desinficeres, fx. stofbetrukne møbler.

Infektionshygiejnen og Afsnitsledelsen skal i samarbejde gennemgå

 • • Hvilket medicinsk udstyr, utensilier og linned, der skal genbehandles eller kasseres.

Registrering af eksponerede og smittede patienter samt evt. personale og pårørende

Det berørte afsnit udarbejder et registreringsskema, der anvendes til at få et overblik over samtlige eksponerede og smittede patienter samt evt. personale og pårørende:

 • • Navn, CPR nr.

 • • Indlæggelsesdato

 • • Udskrivningsdato

 • • Dato for symptomstart/-ophør

 • • Beskrivelse af symptomer

 • • Prøvetagningsdato for den positive prøve

 • • Liste over afdelinger og stue-nr. med smittede/eksponerede patienter.

Registreringsskemaer og bearbejdning af data kan samles i Infektionshygiejnen efter aftale.

Oprettelse af epidemiafsnit

Der kan oprettes et epidemiafsnit, hvor smittede patienter kohorteisoleres, og eksponerede patienter isoleres på enestue.

Evaluering af forløb

Udbrudsstyregruppen evaluerer slutteligt udbruddet, og eventuelle problemstillinger afklares og dokumenteres.

Referencer

SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren – Tilgået 16. marts 2022


DS 2451-4. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 4: Krav til overvågning og udredning af udbrud foretaget af en klinisk mikrobiologisk afdeling. Dansk Standard. 2001