Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Demens – Udredning af demens

 

Formål

At beskrive organisation og fagligt indhold i ambulant demensudredning.

 

Definition af begreber

Ingen.

 

Beskrivelse

Aktuelle beskrivelse følger principperne for demensudredning i nNBV - neurologisk National BehandlingsVejledning

 

Udredning af demens i Region Nordjylland foregår efter Demensudredningsmodellen i et samarbejde mellem kommunerne, almen praksis og Demensenheden, som er et samarbejde mellem, Neurologisk Afdeling, Geriatrisk Afdeling, begge Aalborg Universitetshospital og Gerontopsykiatrisk Afdeling, Psykiatrien i RN.

Demensenheden er organisatorisk placeret i regi af Neurologisk Afdeling.

 

Den primære demensudredning foretages i primær sektor efter Demensudredningsmodellen med demenssygeplejerske som tovholder. Modellen er udrullet til alle nordjyske kommuner.

Patienter, der efterfølgende skal videreudredes i sekundær sektor, skal henvises til Demensenheden efter følgende kriterier:

 

  • • Patienter i alle aldre, hvor der er mistanke om demens, og hvor den praktiserende læge vurderer det hensigtsmæssigt at henvise til specialiseret demensudredning

  • • Såfremt den praktiserende læge finder det hensigtsmæssigt med en ”second opinion”

  • • Patienter, der vil kunne komme i betragtning til demensmedicin

  • • Somatisk syge patienter vurderes ved visitation i demensklinikken i forhold til behov for demensudredning

  • • Patienter med MCI /Mild Cognitive Impairment ('let hukommelsessvækkelse')

 

Visitation

Patienten visiteres til forundersøgelse i Demensenheden hos læge og sygeplejerske fra et af de tre deltagende specialer.

Udredning:

Patienter mistænkt for demens udredes primært ambulant. Enkelte patienter, som ikke kan give fremmøde, udredes i hjemmet af det udkørende team.

Demensudredning på Neurologisk Afdeling foregår i grundtræk ud fra følgende instruks

 

Anamneseoptagelse:

Familiær disposition for demens.

Sygdomsstart, udviklingstakt (gradvist/skubvist), begyndelsessymptomer, aktuelle symptomer (hukommelsesvanskeligheder - hvad er det, der glemmes, orienteringsvanskeligheder, adfærdsmæssige forstyrrelser, sprog, overblik, tidsfornemmelse, apraksi, sygdomserkendelse), andre sygdomme, tidligere behandlingsforsøg. ADL-funktioner scores i FAQ-test

Psykiatrisk: Har der været depressive episoder, aktuelt deprimeret, hallucinationer.

Undersøgelsesresultater (evt CT/MR, som egen læge selv kan henvise til ved demensudredning, blodprøver ved egen læge, EKG, øvrige undersøgelser).

Forbrug/misbrug af alkohol eller andre rusmidler.

Medicingennemgang.

Kranietraumer fra barndommen til nu.

Neuroinfektion.

Sociale forhold: Civilstand, boligforhold, familiært og øvrigt netværk, økonomiske forhold (erhvervsaktiv, pensionist). Hvis erhvervsaktiv: Er der specifikke vanskeligheder på arbejdspladsen.

 

Objektiv undersøgelse:

Alment somatisk: AT, fremtoning, syn og hørelse, BT, stetoskopi.

Neurologisk: Objektiv neurologisk. undersøgelse

Psykiatrisk vurdering af stemningsleje, psykomotorik, adfærd og emotionelle reaktioner.

Kognitivt: Screening vha. MMSE-test (se instruks), urskivetest og . Addenbrookes Cognitive Examination (ACE).

 

Parakliniske undersøgelser:

Blodprøver: Hb, erythrocytter, MCV, EVF, CRP, leukocytter, thrombocytter, kreatinin, karbamid, TSH, natrium, kalium, kalcium, albumin, fasteglukose, kobalamin, erythrocytfolat, ALAT/ASAT, metylmalonat.

CT-skannning af cerebrum uden kontrastindgift eller MR uden kontrast.

Evt. supplerende undersøgelser (udføres på speciel indikation ved usikker demensdiagnose eller demenstype):

Neuropsykologisk undersøgelse.

MR-scanning (skal udføres ved mistanke om (let) vaskulær demens)

PET-scanning.

Spinalvæskeundersøgelser: Betaamyloid, tau, phosfo-tau (link instruks), Celler, protein, glukose, fraktionerende proteiner, WR.

DAT-scanning.

EEG.

EMG/neuronografi/evoked potentials.

Duplex af halskar/ekkokardiografi.

Ortostatisk blodtryksmåling.

Liquordynamisk Undersøgelse (link instruks).

Klinisk genetisk undersøgelse.

Blod- og urinundersøgelser: GGT/koagulationsfaktorer/basiske fosfataser/homocystein/kolesteroler/triglycerider/kobber/ceruloplasmin/thyroxin/trijodthyronin/serologisk undersøgelse for syfilis, HIV, Borreliose med videre

 

Behandling

Efter afsluttet udredning ses patienten til diagnosesamtale i Demensenheden hos læge og sygeplejerske fra det aktuelle speciale.

Acetylkolinesterasehæmmer: (T. donepezil er førstevalg),, som øger den postsynaptiske kolinerge stimulation i hjernen og derved medfører en symptomatisk bedring, er indiceret ved Alzheimer demens, Lewy Body Demens og demens ved Parkinsons sygdom.

Er ikke indiceret ved frontotemporal demens (frontal demens, primær progressiv afasi, semantisk demens, corticobasal degeneration) eller øvrige demenssygdomme.

NMDA-receptor antagonister: Memantine, som har symptomatisk effekt, er indiceret ved moderat til svær Alzheimers sygdom Kombinationsbehandling kan overvejes. Ved ordination af ovennævnte præparater ansøges på recepten om tilskud, som gælder livslangt. Efter afsluttet udredning foranlediger udredende læge, at Demensenhedens sygeplejerske kontakter hjemkommunens demenssygeplejerske med henblik på opfølgende samtale i hjemmet.

Sociale tiltag er en væsentlig del af behandlingen, herunder støtte til den familie, der under forløbet af en demenssygdoms udvikling udsættes for store belastninger. Dette foregår i kommunalt regi.

Efter behandlingsopstart ses pt. til ambulant kontrol efter 3 måneder. Når medicin er indstillet, afsluttes patienten som udgangspunkt til fortsat kontrol hos egen læge.

 

Referencer

 

http://www.sst.dk/Udgivelser/2008/Udredning og behandling af demens - En Medicinsk Teknologi Vurdering.aspx

 

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens. https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/A5565F19E4DD4199B2409A09A00B494D. ashx

Nationalt Videnscenter for Demens. Forekomsten af demens hos ældre i Danmark. http://www.videnscenterfordemens.dk/media/1269232/region-nordjylland-og-kommuner- 2017.pdf

Sygdomsspecifik sundhedsaftale for demens