Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisnings og visitationsprocedure til OPUS i Region Nordjylland

Beskrivelse

Ambulatorium for Unge med skizofreni (OPUS) er et ambulant 2-årigt tilbud i Psykiatrien til patienter mellem 18-35 år med nydiagnosticeret skizofreni. OPUS dækker hele regionen og er placeret Brandevej i Aalborg Øst.

 

Henvisningskriterier

Patienter, der opfylder nedenstående fire kriterier, kan henvises til forsamtale ved OPUS:

 • • Klinisk mistanke om debut af skizofreni eller ny-diagnosticeret med skizofreni

 • • Alder mellem 18-35 år

 • • Har ikke modtaget antipsykotisk behandling i psykose-relevant dosering i mere end 3 måneder

 • • Er ikke i botilbud på henvisningstidspunktet eller kort efter (såfremt patienten afventer botilbud kan patienten følges i OPUS i denne periode efter en individuel vurdering)

 

Formålet med forsamtalen er primært at sikre, at den henviste patient opfylder de diagnostiske kriterier for skizofreni, jf. ICD 10. Forsamtalen vil blive varetaget af læge eller psykolog ved OPUS. 

OPUS-behandling iværksættes ikke uden en forudgående forsamtale.

 

Henvisning

Henvisningen skal være skriftlig og indeholde:

 • • Patientens fulde navn og cpr.

 • • Kontakt-information til patienten (adresse og tlf)

 • • Antipsykotisk medicin historik (dvs. type, dosis og dato for opstart/afslutning) og aktuel

medicinering

 • • Resumé af sygehistorie og symptomer, der danner grundlag for diagnostik / baggrund for mistanke.

 • • Hvilke udredningsinstrumenter er allerede anvendt?

 • • Komorbiditet – evt. misbrug?

 • • Andet relevant

 

Hvis patienten opfylder OPUS’ inklusionskriterier, vil patienten inden for en uge modtage indkaldelse til forsamtale. Forsamtalen vil foregå i psykiatriens lokaler i Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn eller Thisted, afhængig af patientens bopæl.

Eksterne henvisninger

Praktiserende læger, somatiske sygehuse, sygehuspsykiatri i andre regioner samt privatpraktiserende psykiatere kan sende henvisning til psykiatriens Central Visitation via NordEPJ efter Psykiatriens retningslinjer for henvisning.

Interne henvisninger

Interne henvisninger til OPUS skal via lægesekretær lægges ind i NordEPJ og tilføjes patientlisten ”intern henvisning – 8026809C – Alb Amb Unge med Skizofreni” med angivelse af journalnotat/henvisning fra pågældende dato.

 

In- og eksklusionsprocedure

Når patienten er set til en eller flere forsamtaler, drøftes sagen på visitationskonference med deltagelse af teamets læger og psykologer; mindst 1 speciallæge eller specialpsykolog deltager i vurderingen. 

Såfremt patienten på denne baggrund inkluderes i OPUS, tilknyttes primærbehandler og inklusionsnotat fremsendes til henviser og egen læge. Inklusionsnotatet indeholder en gennemgang af præmisserne for diagnosticering. 

Såfremt patienten ikke vurderes at høre til målgruppen for OPUS, sendes et afsluttende notat til henviser og egen læge.