Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter med psykiske symptomer efter fødsel

 

Beskrivelse

Når kvinder med psykiatriske symptomer efter fødsel modtages i Skadestue eller modtageafsnit, skal læger og sygeplejersker have skærpet opmærksomhed på mor og barn/familie. Derfor skal nedenstående iværksættes:

  • • Patienten tilbydes og anbefales altid indlæggelse på enten somatisk eller psykiatrisk sygehus, og hvis der ikke er anden pasningsmulighed til barnet, medindlægges barnet samt eventuelt pårørende. Der foretages en konkret vurdering af, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at patienten indlægges til observation og evt. behandling

  • • Der skal altid foreligge en grundig anamnese og en plan for det videre forløb, før patienten udskrives/afsluttes.

 

I de tilfælde, hvor lægen er usikker på patientens anamnese, skal der til brug herfor indhentes information fra pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere (fx praktiserende læge, somatisk sygehus, kommune herunder sundhedsplejerske, socialforvaltning).

 

Vær opmærksom på, at der ved indhentning af oplysninger fra pårørende, socialforvaltning o.a. samtidig videregives fortrolige helbredsoplysninger til disse.

 

Som udgangspunkt indhentes oplysninger med patientens samtykke. Men hvis der ikke kan opnås samtykke fra patienten, kan oplysningerne efter en konkret vurdering indhentes uden samtykke, hvis det vurderes, at videregivelse er nødvendig ud fra væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre, eller til berettiget varetagelse af en åbenbar almeninteresse.(jf. værdispringsreglen i sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 2).

 

Der henvises til beskrivelse af tavshedspligt og videregivelsesregler i PRI dokumentet ”Indhentning og videregivelse af oplysninger”.

 

  • • I situationer, hvor patienten ikke ønsker at tage imod tilbuddet om indlæggelse, og hvor kriterierne for tvangsindlæggelse ikke er opfyldt, men hvor der er alvorlig bekymring for patienten og barnet, skal der tages kontakt til nærmeste pårørende, praktiserende læge og den kommunale sundhedspleje. For at sikre en skærpet opmærksomhed skal skriftlig henvendelse til disse altid følges op af en telefonisk kontakt, hvis overhovedet muligt, inden patienten forlader sygehuset/ Skadestuen.

 

Også i denne situation indhentes patientens samtykke til videregivelse oplysninger. Hvis patienten ikke vil samtykke, kan videregivelsen efter en konkret vurdering ske uden samtykke, jf. ovenfor og som beskrevet i PRI dokumentet ”Indhentning og videregivelse af oplysninger”. Patienten informeres om videregivelsen.

 

  • • Det skal vurderes, om der er behov for at underrette kommunen om barnets behov for særlig støtte som følge af patientens/forælderens problematikker. Ved underretning til kommunen informeres patienten herom. Læs evt. mere i PRI dokumentet ”Offentligt ansattes skærpede underretningspligt”

Forløbet samt den givne rådgivning og opfølgning dokumenteres grundigt i patientjournalen.

Epikrise til praktiserende læge markeres RØD.

Målgruppe

Medarbejdere i Psykiatrisk Skadestue og i modtageafsnit i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd og Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord.

Formål

At sikre tilstrækkelig opmærksomhed på og omsorg for at kvinder med symptomer på efterfødselsreaktion får rettidig hjælp, når de henvender sig på sygehuset.