Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af patienter med tuberkulose, (4.3)

Formål

Isolation på enestue har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale ved risiko for kontaktsmitte og dråbesmitte.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen skal al behandling af tuberkulose varetages af Lungemedicinsk Afdeling og Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital yder råd og vejledning i tilfælde af eller mistanke om forekomst af tuberkulose. Rådgivning ydes til sygehuse, afdelinger, afsnit og enkeltpersoner (personale/patienter).

Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) har ansvar for i tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling at forestå smitteopsporing og gennemførelse af relevante kontaktundersøgelser.

Der er sjældent grund til rutinemæssig undersøgelse af personale. Der kan i særlige tilfælde blive tale om at undersøge personale, der har været udsat for eksposition. Beslutningen træffes af Lungemedicinsk Afdeling.

Hvis personale har langvarige influenzasymptomer eller hoste og ekspektorat i mere end 3 uger, bør vedkommende søge læge.

Isolation

 • • Patienter med pulmonal tuberkulose isoleres

 • • Patienter med extrapulmonal tuberkulose skal ikke isoleres. Dog kan patienter med fistulerende tuberkuløse processer kræve isolation efter nærmere aftale med Lungemedicinsk Afdeling

 • • Patienter med multiresistent tuberkulose (resistent for såvel rifampicin som isoniazid) eller risikofaktorer for multiresistent tuberkulose isoleres på slusestue (4.1.3, del 1).

Smittekilde og smittemåde

 • • Tuberkulose forekommer i pulmonal (lunge) og ekstrapulmonal form

 • • Patienter med lungetuberkulose udgør en smitterisiko, men risikoen er relativ lav og foreligger især, hvor der påvises syrealkoholfaste stave i ekspektoratet ved mikroskopi

 • • Patienter med extrapulmonal tuberkulose frembyder normalt ingen smitterisiko

  • • Ved skylning af TB-inficerede sår er der risiko for aerosoldannelse, og der skal anvendes FFP3-maske, beskyttelsesbriller og éngangsovertrækskittel

 • • Smitte ved lungetuberkulose kan ske ved indånding af dråber, når patienten hoster eller nyser

 • • Støv fra sengelinned, patienttøj og lommetørklæder med indtørret sekret kan indeholde tuberkelbakterier og kan udgøre en smitterisiko

  • • De vigtigste forholdsregler er undervisning af patienterne i, hvordan smittespredningen sker, og hvordan den forebygges

  • • Patienter instrueres i kun at anvende éngangslommetørklæder ved hoste og udføre håndhygiejne (2.1) efterfølgende.

 

Ud over de generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på enestue (4.1.2), og døren holdes lukket

  • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug

  • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen (12.1.9)

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt påtegnet, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes (se bilag)

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden

 • • Besøgende skal informeres om smitterisiko og bør anvende kirurgisk maske (2.2) inden for 1 meter afstand fra patienten. Alternativt kan patienten bære kirurgisk maske under besøg

 • • Besøgende skal instrueres i håndhygiejne (2.1), før stuen forlades.

Håndhygiejne

Der skal foretages hånddesinfektion (2.1), når værnemidler er aftaget, og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og kontakt med patientnære ting skal der anvendes éngangshandsker (2.1) og langærmet arbejdsdragtbeskyttelse (2.2)

  • • Der anvendes kirurgisk maske indenfor 1 meters afstand til patienten

  • • Der anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller/visir (2.2) ved risiko for stænk og sprøjt

 • • Personale bør anvende åndedrætsværn (FFP-3 maske) og beskyttelsesbriller ved procedurer, der involverer hosteprovokation, herunder bronkoskopi og trachealsugning.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes (3.2).

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen og herefter lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum. Alternativt kan snavsetøjsposen stå i isolationsenheden. Posen lukkes og skiftes mindst 1 gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

  • • Der anvendes éngangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder med PC’er, tablets, PDA’er og mobiltelefoner skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen.

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå af forurene prøvetagningsglas på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbunden flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Se afsnit om desinfektion.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det modtagende afsnit skal informeres for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og kirurgisk maske. Sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle

 • • Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport. Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndhygiejne (2.1) efter transporten

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr tæt på patienten fjernes eller tildækkes.

Se afsnit om desinfektion.

 

Rengøring efter undersøgelse eller behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter, f.eks. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Se afsnit om desinfektion.

Kriterier for ophævelse af isolation

Isolation kan ophæves, når patienten har været i sufficient antibiotikabehandling i 14 dage eller har 3 på hinanden følgende negative mikroskopisvar.

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

 • • Kontaktpunkter og vandrette flader på stue og toilet/baderum rengøres og desinficeres efterfølgende

 • • Gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Engangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efter brug

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Se afsnit om desinfektion.

Seng, dyne, pude, forhæng og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardinerne sendes til vask ved synlig forurening

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne, varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Se afsnit om desinfektion.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afsnittets instrumentopvasker, eller rengøres og desinficeres efterfølgende.

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres.

Se afsnit om desinfektion.

 

Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

 1. 1. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren. København, 5. udgave, 2016

 2. 2. Sundhedsstyrelsen 2015. Vejledning om forebyggelse af tuberkulose.