Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adgang til ydelser på intensiv terapienhed

Problemstilling1

Målgruppe1

Definition af begreber1

Formål2

Metode2

Beskrivelse2

Kliniske kriterier for visitation af patienter til intensiv medicinsk terapi2

Præcisering af det lægelige ansvar for indlæggelse af patienter til intensiv medicinsk terapi2

Præcisering af det lægelige ansvar for behandling af patienter indlagt på intensiv terapienhed3

Kliniske kriterier for overflytning af patienter til sengeenhed3

Kliniske kriterier og præcisering af lægeligt ansvar for prioritering af overflytning pga. kapacitetsproblemer3

Koordinerende visitationskriterier, såfremt institutionen har mere end én intensiv terapienhed3

Referencer6

Problemstilling

Region Nordjylland har syv intensiv og to intermediære terapiafsnit. Til de enkelte afsnit visiteres patienter såvel lokalt som regionalt.

Der er samlet set begrænset intensiv kapacitet. Derfor er det vigtigt at afklare hvilke patienter, der skal tilbydes intensiv terapi, og at disse patienter visiteres til det korrekte intensive afsnit.

Ved mangel på intensive pladser både lokalt og regionalt, er det vigtigt at have én speciallæge med basis i det intensive område, der er ansvarlig for koordinering af intensive patienter mellem de enkelte intensive og intermediære afsnit i hele regionen.

Målgruppe

Gældende for patienter med livstruende eller potentielt livstruende tilstande.

Definition af begreber

Intensiv Koordinator: Speciallæge fra Anæstesien med ansvar for koordinering og placering af intensive patienter i Region Nordjylland

Intensiv visitator: Den ansvarshavende speciallæge i en intensiv terapienhed

Intensiv medicinsk terapi: Observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversible svigt af et eller flere organsystemer, som er af en sådan sværhedsgrad, at behandling ikke kan gennemføres i en almindelig sengeenhed. Intensiv medicinsk terapi forudsætter rådighed over intensive behandlingspladser med den nødvendige tekniske og personalemæssige tilstedeværelse.

Intermediære behandlingspladser: Behandlingspladser, der tilbyder en højere grad af

observation, behandling og pleje end i et almindeligt sengeafsnit, men ikke egentlig intensiv medicinsk terapi.

Voksentransportordning: Specialiseret transportordning knyttet til voksenspecialambulance mhp. ledsaget transport af patienter med svigt i et eller flere vitale organer.

Anæstesiologisk børnevagt: Vagtordning der skal sikre, at anæstesi og intensiv terapi til børn under 10 år samt akut anæstesi til børn under 2 år i Region Nordjylland foregår på speciallægeniveau med særlig kompetence indenfor området. Ordningen varetager desuden alle akutte inter- og intrahospitale transporter af kritisk syge børn.

Formål

At sikre patienter med livstruende eller potentielt livstruende tilstande adgang til intensiv behandling.

Metode

Gennemgang og vurdering af litteratur, publikationer og retningsgivende dokumenter samt drøftelser i arbejdsgruppen.

Beskrivelse

Kliniske kriterier for visitation af patienter til intensiv medicinsk terapi

Til intensiv eller intermediær behandlingsplads visiteres patienter med akutte sygdomme og tilstande, der resulterer i truende eller manifest, potentielt reversibel dysfunktion af et eller flere vitale organsystemer, hvor observation og behandling i stationært afsnit ikke mulig eller forsvarlig.

Desuden visiteres patienter efter visse kirurgiske indgreb i det umiddelbart postoperative forløb. Herunder er der forhold der bevirker, at observation og behandling på almindelig opvågningsplads ikke er tilstrækkelig. Det nærmere omfang af truende eller manifest organdysfunktion afgør, om der er behov for en intensiv eller intermediær behandlingsplads.

Der bør ikke visiteres patienter, der på grund af alder eller konkurrerende kronisk sygdom er svækkede i en sådan grad, at de trods behandling næppe vil kunne nå restitution.

Ved anmodning om overflytning af en patient til intensiv medicinsk terapi skal der, så vidt muligt, fortages et tilsyn af intensiv visitator fra relevant intensiv terapienhed. Tilsynets formål er at afgøre, om der er indikation for overvågning og behandling i intensivt regi.

Præcisering af det lægelige ansvar for indlæggelse af patienter til intensiv medicinsk terapi

Det er den henvisende speciallæge, der retter henvendelse til intensiv visitator i den relevante intensive terapienhed.

Patienter, som indbringes til, eller i forvejen er indlagt på en sygehusmatrikel uden intensiv terapienhed, og som har behov for intensiv eller intermediær behandlingsplads, anmeldes af henvisende speciallæge til den intensive koordinator. Det samme gælder patienter, som af behandlingsmæssige hensyn eller på grund af manglende plads, ikke kan visiteres til den intensive eller intermediære terapienhed, som de som udgangspunkt tilhører. Mindre børn (< 15 år) anmeldes til intensiv afsnit 103, Aalborg Universitetshospital.

Den intensive koordinator indhenter de nødvendige oplysninger om patienten fra den henvisende speciallæge, og formidler herefter snarest muligt til relevant intensiv eller intermediær terapienhed via visitator på det pågældende sted.

Den intensive koordinator er ansvarlig for, at patienten ved overflytningen bliver tilknyttet relevant stamafsnit. Dog vil det oftest være hensigtsmæssigt at aftale, at henvisende speciallæge retter henvendelse herom.

Ansvaret for selve indlæggelsen af patienten i intensiv terapienhed ligger hos intensiv visitator på det pågældende sted.

Præcisering af det lægelige ansvar for behandling af patienter indlagt på intensiv terapienhed

Læger fra patientens stamafsnit, fra de øvrige samarbejdende afdelinger og fra den pågældende intensive terapienhed samarbejder om behandlingen af patienter indlagt på intensiv behandlingsplads. Det endelige ansvar ligger hos behandlingsansvarlige speciallæge i den pågældende intensive terapienhed.

Kliniske kriterier for overflytning af patienter til sengeenhed

Når patienten ikke længere opfylder visitationskriterierne til overvågning og behandling på intensiv terapienhed sker overflytning til sengeenhed, og efter endt behandling er stamafdelingen ansvarlig for planlægning og videreførelsen af patientforløbet.

Kliniske kriterier og præcisering af lægeligt ansvar for prioritering af overflytning pga. kapacitetsproblemer

Ved kapacitetsproblemer flytter den, ud fra en samlet vurdering, bedst egnede patient til anden intensiv terapienhed, intermediære behandlingsplads eller sengeenhed hvor behandlingen kan varetages.

Ansvaret for hvilken patient der skal flyttes påhviler visitator i den intensive terapienhed, der har kapacitetsproblemer.

Koordinerende visitationskriterier, såfremt institutionen har mere end én intensiv terapienhed

Intensiv koordinator er regionalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter (≥ 15 år), indbragt til eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikler uden intensiv eller intermediær afsnit, og i øvrigt alle patienter, som af behandlingsmæssige hensyn, eller på grund af manglende plads, ikke kan placeres i det intensive eller intermediære afsnit, hvortil de som udgangspunkt er henhørende. Visitation ud af regionen indgår dog kun undtagelsesvis i koordinators arbejdsområde.

Intensiv koordinator visiterer disse patienter til egnet intensiv eller intermediær plads i regionen. Vægter herunder primært hensyn til eventuel afhængighed af specielle kompetencer i tilknytning til bestemte intensive eller intermediære afsnit, sekundært, i det omfang, det er muligt, et princip om nærhed til bopæl.

Intensiv koordinator aktiverer, hvor dette er relevant, voksentransportordningen ved behov for interhospital transport i medfør af det regionale visitationsansvar.

Intensiv koordinator kontaktes på telefon: 99 32 82 00. Alternativt, og ved nedbrud af den direkte telefonlinje, opnås forbindelse via Informationen, Aalborg Universitetshospital.

Ansvaret for visitation til de intensive og intermediære pladser i regionen er geografisk opdelt, svarende til de enkelte intensive terapiafsnits beliggenhed.

Intensiv afsnit 103, Aalborg Universitetshospital er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Universitetshospital Nord, med tilknytning til følgende områder:

 • • pædiatri

 • • gynækologi og obstetrik

 • • urologi

 • • neurologi

 • • reumatologi

 • • geriatri

Afsnittet er regionalt ansvarlig for visitation blandt alle mindre børn (< 15 år og ikke neonatale), indbragt til, eller i forvejen indlagt på enhver anden sygehusmatrikel i regionen. Anæstesiologisk børnevagt kontaktes på telefon: 99 32 88 00

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensiv afsnit 103, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering.

Afsnittet aktiverer Anæstesiologisk børnevagt ved behov for interhospital transport i medfør af det regionale visitationsansvar.

Afsnit NOTIA, Aalborg Universitetshospital er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Universitetshospital Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • traumatologi

 • • ortopædkirurgi

 • • neurokirurgi

 • • neurologi

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit NOTIA, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med afsnit NOTIA

Afsnit TIA, Aalborg Universitetshospital er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Universitetshospital Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • kardiologi

 • • thoraxkirurgi (ekskl. traumatologi)

 • • karkirurgi (ekskl. traumatologi)

 • • mammakirurgi

 • • plastikkirurgi

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter tilhørende intensive afsnit TIA, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med afsnit TIA.

 

Intensiv afsnit R, Aalborg Universitetshospital er lokalt ansvarlig for præliminær visitation blandt uselekterede, ikke-traumatologiske patienter, indbragt til skadestue og akutmodtagelse på sygehusmatrikel Aalborg Universitetshospital Syd, indtil disse er tilknyttet en stamafsnit, som placerer det endelige visitationsansvar.

Afsnittet er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter indbragt til eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Aalborg Universitetshospital Syd, med tilknytning til følgende områder:

 • • kirurgisk gastroenterologi (ekskl. traumatologi)

 • • hæmatologi

 • • nefrologi

 • • onkologi

 • • pulmonologi

 • • infektionsmedicin

 • • oto-rino-laryngologi (ekskl. traumatologi)

 • • kæbekirurgi

 • • endokrinologi

 • • medicinsk gastroenterologi

 • • oftalmologi

Afsnittet visiterer som udgangspunkt disse patienter til enten det tilhørende intensive afsnit R, eller det tilhørende intermediære afsnit RIMA, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads i det konkrete tilfælde indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med intensiv afsnit R.

 

Intensiv afsnit, Hobro er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Hobro.

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, som også råder over intermediære pladser, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med intensiv afsnit, Hobro.

 

Intensiv afsnit; Hjørring er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Hjørring.

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med intensiv afsnit, Hjørring

Intensiv afsnit, Thisted er lokalt ansvarlig for visitation blandt alle patienter, indbragt til, eller i forvejen indlagt på sygehusmatrikel Thisted.

Afsnittet visiterer som udgangspunkt alle patienter til det tilhørende intensive afsnit, som også råder over intermediære pladser, med mindre behandlingsmæssige hensyn eller manglende plads indicerer anden placering. Mindre børn (< 15 år) visiteres dog af intensiv afsnit 103 efter konference med intensiv afsnit, Thisted

Referencer

Akkrediteringsstandard: Adgang til ydelser på intensiv terapienhed, Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse, Institut for Kvalitet- og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

Intensiv terapi – definitioner, dokumentation og visitationsprincipper. Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi. Sundhedsstyrelsen 2006.