Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vigtige samtaler med patienten

 

Formål

At sikre, at patienten oplever, at vigtige samtaler foregår velforberedt og respektfuldt.

 

Definition af begreber

Vigtig samtale: dækker samtaler, hvor personalet i de enkelte afsnit, planlægger at give patienten vigtig, klinisk information vedrørende fx prøveresultater, diagnose, behandlingsmuligheder og/eller sygdomsprognose. Samtalen er et møde mellem patienten, og relevant personale, hvor videregivelse eller drøftelse af informationer vedrørende patienten finder sted på en respektfuld måde. Informationerne skønnes ikke at kunne indgå i den daglige stuegangsrutine eller andre rutinemæssige patientrelationer. Personalet skal besidde kompetencer til at uføre anerkendende og motiverende kommunikation.

 

Anerkendende og motiverende kommunikation: Anerkendende kommunikation er en åben og ligeværdig dialog med patienten og evt. pårørende/bisidder. Motiverende samtale kendetegnes ved at der tages udgangspunkt i den enkeltes holdninger, overvejelser, livssituation og præferencer.

 

Bisidder: En person som er udpeget af patienten til at være bisidder og dermed deltage til den vigtige samtale sammen med patienten. Det kan være f.eks. være pårørende/ familiemedlem, samboende, ven, værge eller anden sundhedsfaglig kontaktperson.

 

Beskrivelse

Før samtalen

Samtalen skal være planlagt og formålet skal være kendt af alle som skal deltage.

Der skal altid være en sygeplejerske og en læge, fra det afsnit i Kirurgisk Afdeling, som patienten er tilknyttet, med ved samtalen – gerne kontaktsygeplejersken hvis muligt.

Der kan opstå et akut behov for ”en vigtig samtale”, og det tilstræbes i tilfældet heraf, at indholdet i instruksen overholdes i videst muligt omfang.

Patientjournalen og andre relevante data skal være kendt, af de læger og sygeplejersker som deltager, forud for samtalen og medbringes til samtalen. Det er vigtigt, at personalet som deltager i samtalen, kender hele situationen omkring patienten, og vil være i stand til at følge op på samtalens indhold.

Personalet, som planlægger samtalen, skal opfordre patienten til at tage en bisidder med.

Personalet skal sikre, at patienten og evt. bisidder er informeret om tidspunkt og sted for samtalen.

Der skal i tilrettelæggelsen af den vigtige samtale tages hensyn til patienter med særlige behov. eks syns- og/eller hørehandicaps, kultur, religion, eller andet.

Hvis lægen skal informere omkring undersøgelsesresultater hvor der skal henvises til anden behandling, skal det søges afklaret før samtalen, hvilke muligheder der er for videre behandling.

Hvis særlige omstændigheder gør det nødvendigt at overbringe budskaber telefonisk eller skriftligt, tilbydes patienten samtidigt et personligt møde i det afsnit, hvortil patienten er knyttet. Budskabet skal overbringes af en læge.

 

Selve samtalen

Der afsættes passende tid til samtalen, som afholdes i rolige omgivelser, og i et uforstyrret lokale, således der sikres ro og diskretion omkring samtalen. Der sættes evt. et skilt på døren for at hindre unødige afbrydelser.

Patienten skal have tid og ro til at stille spørgsmål og have indflydelse på beslutninger om forebyggelse, undersøgelse, behandling og pleje.

Konklusion og beslutninger resumeres overfor patienten og bisidder, før samtalen afsluttes, her sikrer sygeplejersken/lægen, at der er fælles forståelse med patienten for samtalens indhold, samt konklusion og beslutninger i forhold til opfølgning på samtalen.

 

Efter samtalen

Personalet, som har deltaget i samtalen, skal efterfølgende være til rådighed for opfølgende og afklarende spørgsmål.

 

Samtalen dokumenteres efterfølgende enten i journal og/eller sygeplejejournalen/EPJ. Dette aftales indbyrdes mellem det deltagende personale.

 

Dokumentationen skal indeholde følgende:

  • • Hvem har deltaget ved samtalen

  • • Hvilke svar er der givet på f.eks. fund af røntgenbilleder, blodprøver, biopsisvar

  • • Hvad er der konkluderet overfor/sammen med patienten

  • • Hvad er planen fremadrettet f.eks. yderligere samtale, videre udredning, undersøgelser, overflyttelser, opfølgning

  • • Hvad er patienten informeret om i samtalen

  • • Hvad bliver dokumenteret

 

Ovenstående omkring dokumentation af samtalens indhold, gælder også i forhold til telefoniske eller skriftlig information.

 

 

Referencer

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210110#id971ff3e2-26f5-45ae-8b1a-3c1cbfb130ce
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208414