Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bemyndigelse til at levere kliniske ydelser for sundhedspersoner med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

 

Beskrivelse

I FBE øre-næse-halskirurgisk speciale vil bemyndigelse til at udføre enhver klinisk opgave være knyttet til den enkeltes uddannelsesniveau. Uddannelsessøgende lægers kompetence-bemyndigelse svarer til målbeskrivelsen for uddannelsestrinnet. Speciallægers kompetencebemyndigelse svarer til de kliniske opgaver, som specialeplanen tillader.


Når specialet indfører væsentlige nye behandlingsmetoder, foretager ledelsen en vurdering af, hvorvidt det er ydelser forbundet med særlig risiko for patienten, og det derfor er relevant med revurdering af bemyndigelser.


Er man bemyndiget, har man ansvaret for udførelsen af det, bemyndigelsen er givet til.


Bemyndigelse kan gives eller fratages ud fra en individuel vurdering af eksaminer, autorisationer, bevis for efteruddannelse, samt en vurdering af konkret performance, anbefalinger og erfaringer. 


Autenticiteten af eksamenspapirer, autorisationsbeviser og efteruddannelsesbeviser samt anden relevant dokumentation vurderes ved ansættelsen af den leder, som ansætter en medarbejder.

Vurderingen foretages i forbindelse med nyansættelse.


I force majeure situationer, hvor der er brug for akut handling, skal patienten have bedst mulige behandling uden hensyntagen til bemyndigelse.


 

Dokumentation

En oversigt over, hvilke bemyndigelser der er givet, findes i vagt- og katastrofeplanen. Heraf fremgår det ud fra stillingstypen, hvilket uddannelsesniveau den enkelte læge er på. Vagt og katastrofeplanen opdateres hver måned og udgives sammen med vagtskemaet. De specificerede kompetencer findes i specialets målbeskrivelse.

Relevante eksamenspapirer, autorisationsbeviser og efteruddannelsesbeviser på ansættelsestidspunktet findes på personalesagen.

Oplysninger om bemyndigelser skal være tilgængelige for sygehusets medarbejdere. Det betyder, at oplysning om bemyndigelse ikke er omfattet af tavshedspligt og efter forespørgsel kan gives af den ledende overlæge/chefjordemoder/overtandlæge.

 

Ansvar

Den ledende overlæge har ansvaret for, at kliniske ydelser med særlig risiko for patienter vurderes i forhold til den enkelte sundhedsperson. 

 

Definition af begreber

Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: For nogle grupper af autoriserede sundhedspersoner er det i autorisationsloven fastsat, at en del af den pågældende professions virksomhedsområde er et forbeholdt virksomhedsområde. Det vil sige, at denne nærmere definerede form for virksomhed ikke selvstændigt må udøves af personer uden den pågældende autorisation. Den forbeholdt sundhedsfaglige virksomhed vedrører bl.a. professionerne læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer. Disse personer har, jf. autorisationsloven, ret til at anvende en bestemt titel og udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, som er forbeholdt disse titler.

Bemyndigelse: En proces, hvor hospitalet for en række kliniske ydelser, der er forbundet med særlig risiko for patienten, fastsætter, hvem der må levere denne ydelse. Dette betyder, at disse ydelser ikke uden videre må leveres af alle de personer, der i kraft af deres uddannelse og autorisation er formelt berettigede til dette.

Kliniske ydelser: Forstås både som udførelse af procedurer og beslutninger om behandlingsformer.

 

Formål

Det overordnede formål med denne politik er, at patienter til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven på sygehusområdet i Region Nordjylland.

Med dette formål for øje beskriver politikken proceduren til at fastsætte, hvilke medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer til at kunne levere kliniske ydelser forbundet med særlig risiko for patienten. Proceduren omfatter personale med forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.

 

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LBK nr 877 af 04/08/2011